Main content

Inhoud

Vangkooien voor kraaien en kauwen in Utrecht

Nieuws: 14 oktober 2020
Jacht

Naast het besluit om knobbelzwanen te doden en de nachtelijke jacht op vossen toe te staan heeft de provincie Utrecht ook besloten dat zwarte kraaien en kauwen gevangen mogen worden met vangkooien. Deze middelen worden ingezet om deze vogels te vangen en vervolgens te doden. Soms met hulp van gefokte lokvogels. Animal Rights en Fauna4Life tekenen bezwaar aan. De organisaties: “Al sinds de middeleeuwen worden kraaiachtigen vervolgd. Het vangen en opsluiten van wilde vogels is een ingrijpende gebeurtenis die zorgt voor stress, angst en ongerief.1 In veel gevallen zorgt het wegvangen van vogels niet voor minder schade, maar is er slechts sprake van symboolpolitiek. De menselijke gemoederen worden gesust.”

Eerder dit jaar: oordeel rechter - geen vangkooien in Noord-Holland

Vangkooien zijn vreselijke middelen die onder geen enkele voorwaarde gebruikt zouden mogen worden.

Jessica Smit, Animal Rights

KRAAIEN EN KAUWEN IN GEVAAR

De kraai en kauw zijn landelijk vrijgestelde soorten. Dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan, mogen het hele jaar worden doodgeschoten om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. In de laatste drie jaren zijn er in heel Utrecht maar liefst 19.821 zwarten kraaien en 18.404 kauwen gedood.1 Een vangkooi is een “verboden” middel. Voor het gebruik hiervan is een ontheffing van de provincie noodzakelijk. Een ontheffing mag echter alleen worden verleend als er sprake is van belangrijke schade én als er geen alternatieve maatregelen mogelijk zijn.

Jessica Smit van Animal Rights: “Jagers hebben al ruime bevoegdheden om kraaien en kauwen te doden. Het afschot in Utrecht neemt ieder jaar toe. Vangkooien zijn vreselijke middelen die onder geen enkele voorwaarde gebruikt zouden mogen worden.”

Er had geen toestemming mogen worden gegeven voor het gebruik van deze verboden middelen.

Pauline de Jong, Fauna4Life

TOESTEMMING VOOR VANGKOOIEN

De toestemming voor het gebruik van kraaienvangkooien, waarmee ook kauwen worden gevangen, geldt in de hele provincie tot en met 2025. Er is echter helemaal niet aangetoond dat er ook in de hele provincie schade dreigt.

Pauline de Jong van Fauna4Life: “Er moet met objectieve en controleerbare gegevens worden aangetoond dat er, ondanks het afschot dat al is toegestaan, toch sprake is van belangrijke schade of een dreiging daarvan. Dat is niet gebeurd. Er had geen toestemming mogen worden gegeven voor het gebruik van deze verboden middelen.”

Teken ook onze petitie: stop de jacht met levende lokdieren

Er is geen enkele reden om deze marteltuigen nog langer toe te staan.

Animal Rights & Fauna4Life

DE ENE KRAAI IS DE ANDERE NIET

Er zijn belangrijke verschillen in de sociale structuur tussen de kraaiachtigen. Deze structuur is van groot belang om de effecten van maatregelen om schade te beperken te begrijpen. Zwarte kraaien hebben vaste territoria en zullen indringers uit hun territorium verjagen. Bij kauwen is dit niet het geval. Dit zijn sociale vogels die in groepen leven en foerageren.

In een ecologische literatuurstudie is onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van verschillende “middelen”, zoals afschot en de inzet van vangkooien.1 Over vangkooien wordt het volgende geconcludeerd: “Met behulp van vangkooien kunnen veel kraaiachtigen gevangen worden. Op een plek vangen heeft echter weinig effect op het aantal kraaien omdat vogels uit de omgeving de lege plekken opvullen. Het is daarom geen goede methode om op perceelniveau schade te beperken.”

Kraaiachtigen hebben al eeuwenlang een slechte reputatie. Omdat veel mensen hen beschouwen als een pestsoort, is het algemeen aanvaard om deze dieren in grote aantallen te doden. Kraaiachtigen, zoals zwarten kraaien en kauwen, zijn fascinerende intelligente vogels met complexe sociale verbanden. De organisaties: “Kraaiachtigen kunnen evenveel lijden als andere dieren en voor het beperken van schade aan gewassen hebben vangkooien ook al geen nut. Er is geen enkele reden om deze marteltuigen nog langer toe te staan.”

Lees hier meer over de absurditeit van kraaiachtigen en vangkooien.

UPDATE

Na de bezwaren van Animal Rights en Fauna4Life is de ontheffing op de volgende punten aangepast:

  • De ontheffing geldt alleen nog voor percelen met rijpend fruit (te weten: peer) en direct daaraan grenzende percelen. Bij andere gewassen kan de ontheffing niet meer worden gebruikt.
  • Ook de periode wordt beperkt. De ontheffing mag alleen nog worden gebruikt in de maanden juli en augustus.

Hoewel de dierenbelangenorganisaties nog steeds niet achter het gebruik van deze kooien staan hebben zij besloten niet naar de rechter te stappen.