Main content

Inhoud

Politieke vragen over dieronvriendelijke methodes ganzenjacht

Nieuws: 24 juli 2018
Jacht

De Partij voor de Dieren heeft politieke vragen gesteld naar aanleiding van de beelden die Animal Rights gisteren heeft gepubliceerd. Levende ganzen worden ingezet als lokmiddel tijdens de jacht, om hun soortgenoten te lokken en vervolgens te doden. Campagneleider Jessica Smit is geschrokken: "We zijn al sinds 2015 met regelmaat in het veld, om jachtpartijen te verstoren en misstanden vast te leggen, elke keer komen we weer nieuwe gruwelheden tegen."

De ganzen mogen alleen naar buiten om te zien hoe hun soortgenoten worden neergeschoten.

Jessica Smit, Animal Rights

Petitie Animal Rights

In Nederland worden levende lokvogels ingezet tijdens de jacht: om andere dieren te vangen en doden. Het kan gaan om levende lokganzen, maar ook eksters, kraaien, kauwen, spreeuwen, eenden en houtduiven. Animal Rights wil een algeheel verbod op het gebruik van levende lokdieren en is een petitie gestart.

Politieke vragen Partij voor de Dieren

Naar aanleiding van het gebruik van de zeer dieronvriendelijke methodes bij de ganzenjacht heeft de Partij voor de Dieren onderstaande vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voorgelegd.

 1. Bent u bekend met het gebruik van levende lokganzen, die zijn vastgebonden bij de jacht op ganzen en de wijze van huisvesting?

 2. Deelt u onze mening dat dit een zeer dieronvriendelijke methode is en veel leed met zich meebrengt? Zo nee, waarom niet?

 3. Op welke wijze borgt het provinciebestuur het welzijn van deze dieren als ze worden ingezet met gebruikmaking van de provinciale vrijstelling?

 4. Wordt hierop gecontroleerd en gehandhaafd? Zo ja hoe vaak en wat zijn de bevindingen? Zo nee, waarom niet?

 5. In artikel 3.9, tweede lid onder c van het Besluit natuurbescherming staan lokvogels genoemd als toegelaten middelen. In het achtste lid staat dat de ganzen gefokt moeten zijn, niet blind of verminkt mogen zijn en de vogels moeten beschikken over voldoende voedsel, water, lucht, beschutting en bewegingsruimte; verder moeten worden gehoud en volgens de regels van de Wet dieren en moeten ze voorzien zijn van een juiste pootring. A) Op welke wijze wordt het welzijn van deze dieren in het algemeen geborgd? B) Volgens onze informatie worden deze lokvogels gebruikt bij de ganzenjacht in de Hoeksche Waard. Bent u met ons van mening dat de lokvogels niet worden gehouden op een manier, zoals ingevolge de Wet Dieren is voorgeschreven, zoals verschillende soorten ganzen, die samen worden gehuisvest met een broedende gans (zie de bijlage met foto’s)? Zo nee, kunt u onderbouwd antwoorden waarom niet? C) En bent u met ons van mening dat dieren, die op een dergelijke manier worden gehouden al helemaal niet ingezet mogen worden als lokvogels bij de schadebestrijding, waarvoor GS vrijstelling hebben verleend? Zo nee, waarom niet? D) Hoe lang mogen de lokganzen worden gebruikt als levende lokgans?

 6. De praktijk leert dat pootringen fraudegevoelig zijn. Bent u met ons van mening dat het houden van lokganzen overtredingen met ringen en het vangen van in het wild levende ganzen in de hand kan werken? Zo nee, kunt u beargumenteren waarom niet?

 7. Hoe vaak is er de afgelopen twee jaar gecontroleerd op het houden van deze dieren en hun leefomstandigheden?

 8. Daarnaast mogen bij het doden van ganzen ook slag- snij en steekwapens worden gebruikt. In eerdere vragen (10 juli 2018) hebben we al verwezen naar het grote dierenleed dat deze methode met zich meebrengt. Deelt u de mening van de Caring Vets dat ook het gebruik van slag- snij- en steekwapens voor ganzen niet gebruikt zouden moeten worden?

 9. Hoe beoordeelt u deze informatie van deskundigen en bent u bereid het gebruik van slag- stoot- en steekwapens uit de vrijstelling voor het doden van doden faunabeheerplan grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en Canadese ganzen te halen?

 10. Kunt u een overzicht geven van de schades in de afgelopen vier jaar én het aantal ganzen dat in de afgelopen vier jaar in Zuid-Holland is gedood? Hoe beoordeelt u deze gegevens en wat is uw conclusie?

 11. Bent u bereid om in het belang van dierenwelzijn het gebruik van levende lokganzen en het gebruik van slag-, stoot- en steekwapens uit de vrijstelling te halen? Zo nee, waarom niet? En bent u dan op zijn minst bereid om nader onderzoek te plegen naar de gevolgen voor dierenwelzijn m.b.t. het gebruik van levende (lok)ganzen en slag-, stoot- en steekwapens als middel om ganzen te doden?


Stop jacht met levende lokdieren Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer