Main content

Inhoud

Opnieuw last onder dwangsom voor eendenslachter Tomassen

Nieuws: 2 augustus 2023
Slacht

Eendenslachter Tomassen Duck-To krijgt opnieuw een last onder dwangsom opgelegd. Het gaat deze keer niet om illegale bouwwerken, geluidsoverlast, teveel geslachte eenden, te ruime werktijden, meer dan vergunde transportbewegingen, of het strijdig gebruik van percelen, maar om het slachtproces zelf.

Op 10 mei 2023 liet de Nederlandse voedsel- en waren autoriteit NVWA de eendenslachter weten dat de toezichthouder voornemens was het bedrijf een last onder dwangsom op te leggen voor het stelselmatig overschrijden van het zogenaamde stun-stick tijdsinterval. Dit is de tijd die verstrijkt tussen het bedwelmen van eenden in het elektrisch waterbad (stun) en het doden van eenden door verbloeding (stick) via het automatische mes of de nasnijder, die eenden de keel doorsnijdt die niet goed door de mechanische messen aangesneden zijn.

Dit werd afgelopen week bekend uit een informatieverzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Dierenrechtenorganisatie Animal Rights en omwonenden van het eendenslachthuis verenigd in de Stichting Doeh, vragen al jaren de door NVWA-inspecteurs opgestelde inspectierapporten op. 1

“Animal Rights hoopt dat de NVWA nu eindelijk eens daadkrachtig gaat optreden tegen de vele misstanden in het slachthuis,” zegt Animal Rights directeur Susan Hartland. De dierenrechtenorganisatie benoemt aan de hand van de inspectierapporten al jaren de mishandeling van eenden door ondermeer hittestress, ruw ophangen, vangletsel, falende verdoving, falende slacht, ontsnappende dieren, levende dieren bij het afval, etc.

Animal Rights hoopt dat de NVWA nu eindelijk eens daadkrachtig gaat optreden tegen de vele misstanden in het eendenslachthuis.

Susan Hartland

Het stun-stick interval

Volgens de wetenschappelijke literatuur mag het maximale tijdsinterval tussen bedwelmen en het doden van de eenden niet langer dan 10 seconden zijn. Tomassen Duck-To heeft in haar standaardwerkwijzen echter opgenomen dat de maximale tijd tussen het verdoven en ‘steken’ van eenden 90 seconden is. Tomassen kan hiervoor geen wetenschappelijk onderbouwing overleggen.

In de praktijk meet de NVWA tussen bedwelming en de mechanische messen een tijdsinterval van 18 seconden en tot aan de nasnijder 35 seconden. Indien de bandsnelheid lager wordt gezet, wat soms nodig is bij zwaardere eenden, dan wordt het interval nog wat langer.

Dit is een overtreding van artikel 4, eerste lid, en artikel 6, tweede lid, van de Verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden ((EG) Nr. 1099/20091).

Last onder dwangsom

Voor deze overtreding legt de NVWA bestuurlijke boetes op. De last onder dwangsom volgt omdat de NVWA niet het vertrouwen heeft “dat u door de bestuurlijke boetes die aan u opgelegd worden deze overtredingen blijvend opheft.” Dat komt onder andere omdat de NVWA Tomassen reeds tijdens een bedrijfsoverleg op 14 juli 2022, inmiddels dus ruim een jaar geleden, heeft gewaarschuwd om deze overtreding op te heffen. Op 10 januari 2023 kreeg Tomassen nog eens tot uiterlijk 10 maart 2023 de tijd om ervoor te zorgen dat het tijdsinterval voldeed aan de eisen van de Verordening. Tijdens een bedrijfsoverleg op 14 februari 2023 is de situatie nogmaals besproken en werd duidelijk dat Tomassen de situatie niet voor 10 maart 2023 zou hebben opgelost. Jeroen IJzerman, operationeel directeur van de eendenslachterij, zei tijdens dat overleg dat er “nog geen concrete acties” waren, we “zitten nog in de brainstormfase.”

De NVWA concludeert: “Ondanks de lange tijd die u daarvoor gekregen heeft en het vooruitzicht dat u voor de overtredingen die u begaat bestuurlijke boetes opgelegd krijgt, heeft u er niet voor gezorgd dat de situatie is rechtgezet.”

Tomassen kreeg alsnog 6 weken de tijd om het probleem op te lossen, daarna verbeurde de eendenslachter een dwangsom van € 5.000 voor elke week dat het tijdsinterval tussen het bedwelmen en doden van eenden niet voldoet aan de eisen van de Verordening tot het maximale dwangsombedrag van € 50.000. Deze dwangsom zou inmiddels moeten lopen.

Gedurende die tien weken zullen ook bestuurlijke boetes opgelegd worden als eenden door het te lange tijdsinterval tussen het bedwelmen en doden tekenen van bewustzijn vertonen tijdens het verbloeden. De pijn en het lijden van de eenden is immers vermijdbaar.

Opties

Tijdens het bedrijfsoverleg van 14 juli 2022 werd al meteen de conclusie getrokken dat er geen mogelijkheid is voor aanpassing van de stun-to-stick tijd gezien de inrichting van het slachthuis.

De optie om te werken met een lagere frequentie dan 50 Hz - waarbij het maximale tijdsinterval tussen het bedwelmen en doden van eenden geen cruciale parameter meer is - werd ook verworpen “omdat je dan te veel beschadigingen krijgt in het vlees/botbreuken.”

De enige andere mogelijkheid is zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing van het huidige tijdsinterval. Geopperd werd “om WUR een onderzoek te laten verrichten dat de huidige methode wel voldoet.” “Wageningen University & Research (WUR) wordt wel vaker door de vee-industrie en het Landbouwministerie ingezet in pogingen om misstanden te verdedigen,” zegt Hartland. “Het is echter twijfelachtig of WUR haar vingers wil branden aan het weerleggen van de wetenschappelijke opinie van instituten als de Human Slaughter Association (HSA) en de European Food Safety Authority (EFSA).”

Het vervolg

Als Tomassen na het verbeuren van € 50.000 nog steeds niet aan de Verordening voldoet, kan de NVWA een nieuwe last met een hogere dwangsom opleggen of het slachthuis stilleggen: “Ook kan ik dan een andere passende maatregel nemen, zoals het schorsen van de aan u verleende erkenning. Een schorsing betekent dat u geen enkele activiteit meer mag verrichten waarvoor de erkenning is verleend.”

Animal Rights is vanzelfsprekend voorstander van die laatste optie.

Wettelijk kader

Artikel 4.1 zegt: “Dieren worden uitsluitend gedood nadat zij zijn bedwelmd volgens de methoden en de desbetreffende specifieke toepas­singsvoorschriften zoals beschreven in bijlage I. De toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid wordt aangehouden tot bij het dier de dood is ingetreden.
De in bijlage I vermelde methoden die niet de onmiddellijke dood tot gevolg hebben (hierna „eenvoudige bedwelming” ge­noemd), worden zo spoedig mogelijk gevolgd door een me­thode die de dood garandeert, zoals verbloeden, pithing, elek­trocutie of langdurige blootstelling aan zuurstoftekort.”

Artikel 6.2 zegt: “Bedrijfsexploitanten stellen dienovereenkomstige stan­daardwerkwijzen op en voeren die uit om te waarborgen dat het doden van dieren en de daarmee verband houdende activi­teiten overeenkomstig artikel 3, lid 1, plaatsvinden.
Met betrekking tot de bedwelming wordt in de standaardwerk­ wijzen:
a) rekening gehouden met de aanbevelingen van de producent;
b) op basis van het beschikbare wetenschappelijk bewijs voor elke gebruikte methode aangegeven welke cruciale parame­ters bedoeld in bijlage I, hoofdstuk I, een doeltreffende bedwelming van de dieren garanderen;
c) vermeld welke maatregelen er moeten worden genomen in­ dien de in artikel 5 bedoelde controles erop wijzen dat een dier niet adequaat is bedwelmd of, indien een dier geslacht is overeenkomstig artikel 4, lid 4, dat een dier nog tekenen van leven vertoont.” 1

Wetenschappelijke onderbouwing stun-stick tijdsinterval van maximaal 10 seconden

De Human Slaughter Association (HSA), Guidance Notes No 7 Electrical Stunning of Poultry, chapter Bleeding, Stun-to-cut time beschrijft op pagina 70 dat: 'Once confirmed unconscious, birds must have their necks cut immediately and, at the latest, within 15 seconds of stunning at 50 Hz and within 10 seconds of stunning at higher frequencies. Dit wordt nogmaals beschreven op pagina 86: 'After confirming effective stunning, ensure each bird immediately receives a ventral neck cut within 15 seconds of Standard frequency (eg 50 Hz) electrical stunning and within 10 seconds of high frequency stunning’.

In het EFSA SCIENTIFIC OPINION Slaughter of animals rapport uit 2019 staat op pagina 49 onder punt 3.6.3.1 het volgende beschreven met betrekking tot de Prolonged stun-to-neck-cut interval: 'In any event, stun-to-neck-cutting interval should not exceed 10 s, especially when using high electrical frequencies for waterbath stunning (HSA, 2015)’.

Het EFSA SCIENTIFIC OPINION Slaugther of animals rapport uit 2019 geeft daarnaast aan dat pluimvee een grote kans heeft om weer bij bewustzijn te komen bij een interval groter dan 10 seconden tussen het bedwelmen en het verbloeden. In het rapport staat op pagina 33 onder punt 3.3.1 het volgende: 'If animals are conscious during bleeding due to ineffective stunning or prolonged stun-to-neck cutting interval after reversible stunning applications, the risk of impaired anima! welfare increases. First, the incision made in the neck invoives substantial tissue damage in areas well supplied with nociceptors (Kavaliers, 1989). The activation of the protective nociceptive system induces the anima! to experience pain. Secondly, death due to sticking is not immediate, and there is a period of time during which the animai is still conscious and can feel negative welfare consequences such as fear, pain and distress’.

Animal Rights onderzoek naar misstanden bij Tomassen Duck-To