Main content

Inhoud

De Boetes die Tomassen wel kreeg

Nieuws: 17 februari 2023
Slacht

Sinds de onthulling van undercoverbeelden uit de eendenindustrie in 2016 toont Animal Rights keer op keer aan dat de gehele Nederlandse eendenindustrie een immoreel verdienmodel is. Van het schrijnende bestaan in de stallen en het brute vangen van de eenden voor transport, tot aan de mishandelingen in het slachthuis: hier is niets 'humaans' aan.

Tomassen Duck-To in Ermelo domineert de hele eendenindustrie in ons land en 'verwerkt' al jaren miljoenen eenden méér dan vergund is. Sinds 2017 vraagt Animal Rights rapporten op die inspecteurs van de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij de beruchte slachterij opstellen. Telkens weer wordt een reeks aan (ernstige) overtredingen op het gebied van dierenwelzijn beschreven, maar deze worden zelden bestraft. De zeldzame keren dat dit wel gebeurde zetten we in dit artikel op een rij. We laten hierbij vooral de NVWA-inspecteurs zelf aan het woord.

Niet alleen de overtredingen zelf zijn opvallend, maar ook de manier waarop de NVWA optreedt. Naarmate de jaren vorderen en de overtredingen zich herhalen, lijkt de toezichthouder zich steeds meegaander op te stellen. De slachter krijgt geen boetes en er worden geen rapporten meer uitgeschreven.

Inhoud

  • Aanval op een NVWA-inspecteur
  • Honderden dode eenden door hittestress
  • Kelen van onverdoofde eenden
  • Pijnlijke en stressvolle verdoving
  • Eenden ontsnappen
  • Conclusie
  • Meer artikelen en dossiers over Tomassen Duck-To

Aanval op een NVWA-inspecteur

Op 29 oktober 2018 krijgt Tomassen Duck-To een boete van 2.500 euro omdat het hoofd van de technische dienst van het bedrijf een NVWA-inspecteur aanvalt. De inspecteur beschrijft:

Ik draaide mij om en stond oog in oog met de heer […], hoofd technische dienst. De heer […] was duidelijk, maar om mij niet bekende redenen, woedend. Dit bleek al uit zijn houding, de woedende blik in zijn ogen en zijn fel uitgesproken woorden, ik verstond: “ik ben (het?) zat (van?) dat gezeik!”. Hij pakte mij op dat moment aan mijn beide bovenarmen vast en duwde mij krachtig naar achteren. Ik kon tijdens deze heftige en pijnlijke aanval nog maar net mijn evenwicht behouden en voorkomen dat ik op de betonnen vloer zou vallen. De situatie was dusdanig ernstig dat ik op dat moment besloot om mijn inspectie/toezicht onmiddellijk te staken […]

Toen ik bij en in het kantoor was aangekomen bleek de heer […] - voor mij niet zichtbaar toen ik aan kwam lopen - in het kantoor van NVWA, achter de deur te staan. Hij stelde zich dusdanig op, dat het voor mij niet mogelijk was om het kantoor te verlaten. Hij beroofde mij dus van mijn vrijheid en hij bedreigde mij wederom, zowel verbaal als fysiek. Als gevolg van zijn dreigende houding week ik steeds verder naar achter, tot ik met mijn rug tegen de muur stond. Ik kon geen kant op, ik zat in de val. Ik wilde 112 bellen. Op dat moment belde mijn teamleider mij. Tijdens dit telefoongesprek en duidelijk in reactie hierop verliet de heer […] het NVWA-kantoor. Om niet wederom onverwacht met de heer […] te worden geconfronteerd heb ik in het kantoor van NVWA gewacht, tot de komst van mijn teamleider. De heer heeft mij verbaal en fysiek bedreigd en ook daadwerkelijk aangevallen. Bovendien heeft hij mij, door de uitgang te versperren, belet om het kantoor van NVWA te verlaten. Het was een voor mij beangstigende, lichamelijk pijnlijke en stresserende ervaring.

Tomassen Duck-To vindt dit geen reden om deze werknemer te ontslaan. Wel moet het bedrijf via een mededeling in een nieuwsbrief openlijk afstand van dit incident nemen. De werknemer moest een zelfbeheersingstraining volgen en heeft een doorlopend contactverbod met toezichthouders van de NVWA.

Honderden dode eenden door hittestress

Op 27 aug 2019 krijgt de eendenslachter 5.000 euro boete voor verscheidene hittestressincidenten gedurende deze dag. De NVWA-inspecteur:

Ik zag om omstreeks 6:30 uur in de aanvoerhal dat meerdere eenden in de bovenste lades met de bek open stonden te ademen. Bij herhaaldelijke observatie van de containers met de levende eenden zag ik op dat moment geen dode eenden in de containers liggen. Ik zag de eenden in de bovenste lades versneld ademen met open snavel. Versneld ademen met open snavel is bij eenden een teken van hittestress (al dan niet in combinatie met een tekort aan zuurstof), dat wil zeggen dat deze dieren zichtbaar moeite hadden om overtollige warmte kwijt te raken. Het klimaat in de aanvoerafdeling voelde benauwd aan (hoge luchtvochtigheid), dit in combinatie met het feit dat de containers vrij dicht naast elkaar stonden, wees er op dat dit de oorzaak was waardoor de dieren versneld ademden met open snavel. Het was op 27 augustus 2019 een warme dag, met een maximum temperatuur gemeten in de Bilt van 32,8 °C […]

Om circa 9:00 uur zag ik in de aanvoerhal een opeenhoping van dode eenden in twee categorie 2-containers. Ik zag dat er met regelmaat dode eenden afkomstig uit de aanvoerlades van mester […] in de opvangbak voor dood aangevoerde eenden (categorie 2-bak) werden gegooid. De dood aangevoerde eenden worden bij slachterij […] met een teller geregistreerd door een medewerker ophang op het moment dat de dieren uit de lades worden gehaald om ze aan de slachthaak op te hangen. Ik liep door naar de aanvoerband voor levende eenden. Op dat laatste traject van ongeveer 30 meter vóór het ophangen zitten de dieren opgesloten in hun transportkrat omdat de bovenzijde is afgedekt door een metalen plaat om het ontsnappen van de eenden te verhinderen. Ik zag dat de eenden op dit traject naar lucht bleven happen. Het slachthuis heeft nagelaten de dieren van actieve ventilatie te voorzien op de lopende band. Het gevolg was dat de dieren last hadden gekregen van hittestress wat bij de dieren onnodige spanning en lijden heeft veroorzaakt.

Ik heb vervolgens de dode eenden bekeken in de eerder genoemde categorie 2-bak bij de ophangers. Ik voelde dat de meeste kadavers slap en nog warm waren, met een blauwe snavel. Hieruit bleek mij dat de dieren kort geleden – zeker niet langer dan 1 uur – waren overleden. Na afloop van het slachten van dit koppel bleek het aantal dood uit de krat gehaalde (DOA’s = dead on arrival) 214 dieren te zijn. Het aantal totaal aangevoerde dieren en het aantal gestorven dieren wordt na afloop van het slachten door het bedrijf aan de NVWA opgegeven. In dit geval waren er resp. 12.798 aangevoerde en 214 gestorven dieren. Het percentage DOA’s was 1,67%.

Om 10 uur ’s ochtends ziet dezelfde inspecteur opnieuw dezelfde verschijnselen:

Ik zag bij deze eenden dezelfde verschijnselen als bij de om 6.30 uur. De eenden vertoonden tekenen van hittestress. Omstreeks 11:00 uur was ik weer in de aanvoerhal en zag ik op een plek, vlakbij de opslagsilo voor dierlijke bijproducten, een metalen bak met opschrift CAT 2 staan, die gevuld was met dode eenden. Daarna ben ik naar de ophangafdeling gelopen. Op de ophangafdeling zag ik, dat met regelmaat dode eenden afkomstig uit de aanvoerlades van mester […], in de opvangbak voor dood aangevoerde eenden werden gegooid. […] Bij navraag waren op dat tijdstip al meer dan 100 dode eenden geteld.

Ik liep door naar de aanvoerband voor levende eenden. Op dat laatste traject van ongeveer 30 meter vóór het ophangen zitten de dieren opgesloten in hun transportkrat omdat de bovenzijde is afgedekt door een metalen plaat om het ontsnappen van de eenden te verhinderen. Ik zag dat de eenden op dit traject naar lucht bleven happen. Opnieuw zag ik dat het slachthuis heeft nagelaten de dieren van actieve ventilatie te voorzien op de lopende band. Het gevolg was dat de dieren last hadden gekregen van hittestress wat bij de dieren onnodige spanning en lijden heeft veroorzaakt.

Bij sectie op 2 dode eenden zag ik dat op diverse organen puntbloedingen aanwezig waren. De longen waren donkerrood. Er werden geen andere ziekelijke afwijkingen waargenomen. Dit beeld komt overeen met een dier wat gestorven is aan hittestress. Na afloop van het slachten van dit koppel bleek van de 8948 aangevoerde eenden er 227 dood te zijn bij aanvoer (DOA’s = dead on arrival). Dat is 2,54%. […]
Ik stelde vast dat de dieren na aankomst op het slachthuis onvoldoende werden beschermd tegen extreme weersomstandigheden en dat er niet voor voldoende ventilatie werd gezorgd. Er werd door het slachthuis niet voorkomen dat de dieren elke vermijdbare vorm van spanning en lijden werd bespaard.

Gedurende de middag zet de ellende zich voort. De NVWA-inspecteur:

Ik zag de eenden in de lades versneld ademen met open snavel. Versneld ademen met open snavel is bij een verschijnsel van hittestress (al dan niet in combinatie met een te kort aan zuurstof) dat wil zeggen dat deze dieren zichtbaar moeite hadden om overtollige warmte kwijt te raken. […]

Ik zag dat er door de medewerkers die de levende eenden uit de aanvoerkratten haalden om deze aan de slachthaken op te hangen (ophangers), met regelmaat dode eenden afkomstig uit de aanvoerlades van mester […] in de opvangbakken voor dood aangevoerde eenden werden gegooid. Ik zag dat, omdat ik steeds in de aanvoerhal ben gebleven om het hele proces te volgen. Samen met collega-inspecteur […], tevens toezichthouder bij akte van beëdiging nummer […], hebben we omstreeks 15:00 uur van dode eenden van mester […] (we stonden er samen bij dat de dode eenden in de opvangbakken voor de dode eenden werden gegooid) de temperatuur gemeten en de temperatuur binnen het lichaam van 3 dode eenden die net door de ophangers in de bak waren gegooid, was 43 tot 43.5 graden Celsius. De normale lichaamstemperatuur van levende gezonde eenden ligt rond 41,5 graden Celsius.

We hebben toen samen één van deze dode eenden open gesneden (sectie) en gezien dat de longen vol waren met bloed. Dit sectiebeeld past bij eenden die zijn overleden ten gevolge van hittestress. Daarnaast zagen we geen afwijkingen in de organen of spieren die zouden kunnen duiden op een ziekte als oorzaak van de dood. De dode eenden in de opvangbakken voelden warm aan wat aangeeft dat deze korte tijd daarvoor moeten zijn overleden, in dit geval niet veel langer dan ongeveer 1 uur. Gezien de aangegeven aankomsttijd (de eerste eenden waren omstreeks 13:00 uur gearriveerd volgens het weegdocument van vrachtwagen en de tweede vracht dieren van dit koppel op vrachtwagen rond 14:30 uur) zijn deze dieren dus in de aanvoerhal overleden. Daarna zijn we samen naar de containers met de wachtende levende eenden van hetzelfde koppel gelopen. Gezien de gevoelde benauwdheid en warmte in de aanvoerhal en de verschijnselen van hittestress bij de dieren besloten wij om de temperatuur van de lucht in meerdere lades tussen de eenden te meten en kwamen tot het volgende resultaat: 30°C, 31.8°C, 32,0°C en 33.5°C. Bij deze temperaturen is het moeilijk tot onmogelijk voor de dieren om overtollige warmte snel kwijt te raken. […]

Door langere tijd bij de DOA-bak te staan en uit mijn ervaring als toezichthouder zag en voelde ik (toezichthouder 1) dat de meeste van dit koppel die als DOA zijn geregistreerd zijn overleden ten gevolge van hittestress. Aan het einde van het slachtproces van de mester heeft de bedrijfsleider van de firma de heer […] mij het totaal aantal dode medegedeeld en het resultaat was dat 200 dode dieren door de ophangers in de opvangbakken voor de dood aangevoerde dieren zijn gegooid. Bij een totaal aantal van 7.046 dieren uit dit koppel die waren aangevoerd, bedroeg de sterfte 2,84%. […]

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat er tijdens het onderbrengen en verplaatsen van de dieren in de slachterij onvoldoende rekening gehouden was met de klimatologische omstandigheden in de aanvoerhal, met als gevolg dat er onnodig lijden was opgetreden bij de aangevoerde dieren. De wachtende dieren in de opgestapelde aanvoercontainers waren niet voorzien van voldoende ventilatie waardoor de dieren verschijnselen van ernstige hittestress vertoonden en dieren zijn overleden ten gevolge van hittestress.

Honderden dieren vinden op vreselijke wijze de dood. De eendenslachter krijgt 5.000 euro boete.

Deze dag was geen incident. Het was ook niet de eerste keer dat Tomassen beboet werd voor het laten lijden van eenden aan hittestress. Op 26 juli 2018 kreeg de eendenslachter voor hetzelfde vergrijp ook al 2.500 euro boete. De NVWA-inspecteur:

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de aanvoerhal van […] Ik stond bij het waterbad en ik zag dat de ophangers vanaf het bordes veel dode eenden het bordes afgooiden. Rond 14:45 uur was er een storing ontstaan op de delenafdeling, hierdoor heeft het bedrijf ruim een uur geen levende eenden aangehangen. Rond 16:00 uur is men weer begonnen met het aanhangen van levende eenden. Ik zag dat uit de eerste drie containers (deze hadden gedurende de storing op de container aanvoerband gestaan, zonder ventilatie), 20 dode eenden werden uitgeselecteerd. Er stonden toen nog ongeveer 3000 eenden in de aanvoerhal, die geslacht moesten worden. […]

Ik zag ook dat de eenden op de aanvoerband naar lucht bleven happen. Ik zag ook dat er geen ventilatie op de aanvoerband aanwezig was. Het bedrijf heeft geen stappen ondernomen om ventilatie mogelijk te maken bij de aanvoerband. […] Ik zag rond 16:55 uur, op de teller bij het ophangbordes, dat het aantal dode eenden was opgelopen tot 93. Ik heb de gegevens van deze vrachtwagen vergeleken met de gegevens van een vrachtwagen waarvan de lading reeds was geslacht, beiden afkomstig van dezelfde mester. Ik kon dit vergelijken omdat de lading van deze twee vrachtwagens apart van elkaar zijn geslacht.
[…] Het totaal percentage dode eenden op de laatste vrachtwagen was 2,16% (4300 93 dode dieren) ten opzichte van 0.18% (3969 7 dode dieren) van de eerste vrachtwagen. […]

Ik heb rond 17:10 uur eenvoudige sectie op twee dode eenden verricht. De dode eenden voelden heet aan. Ik stelde vast, vanuit mijn deskundigheid als dierenarts, dat de doodsoorzaak van deze eenden hartfalen als gevolg van met bloed gevulde longen was. Deze bevindingen werden ondersteund door het sectierapport (uitgevoerd op de drie ingestuurde dode eenden van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer (zie bijlage sectierapport GD Deventer). Dit rapport is opgesteld door een dierenarts. De eenden zijn op het slachthuis doodgegaan door de hittestress, dit gaat gepaard met pijn/spanning en lijden. De eenden zijn doodgegaan als gevolg van oververhitting. Er werd na aankomst op het slachthuis onvoldoende rekening gehouden met de weersomstandigheden ondanks het feit dat er sprake was van extreme weersomstandigheden. Er werd niet voor voldoende ventilatie gezorgd. Hieruit blijkt dat het bedrijf geen afdoende maatregelen heeft getroffen om de dieren fysiek comfort en fysieke bescherming te bieden.

'Dead on arrival (DOA)' lijkt hier de verkeerde term. De dieren stierven niet tijdens het transport en werden levend in kratten afgeladen van de vrachtwagens. Ze stierven een vreselijke dood vóór de slacht, maar wel in het slachthuis - als gevolg van hittestress dankzij de achteloosheid van leidinggevenden van Tomassen Duck-To.

Ook een maand eerder al werd een boete opgelegd voor hittestress bij de eenden; 2.500 euro op 18 juni 2018. De NVWA-inspecteur:

Op een plek enkele meters verderop, vlakbij de opslagsilo voor dierlijke bijproducten, zag ik een metalen bak staan die gevuld was met dode eenden. Dit – naast de waarneming van versneld ademen bij de levende eenden - alarmeerde mij en ik ben toen naar de ophangafdeling gelopen. Ik zag daar dat er met regelmaat dode afkomstig uit de aanvoerlades van mester […] in de opvangbak voor dood aangevoerde eenden werden gegooid. Ik zag ook, dat er op dat moment al 100 dode eenden op de teller stonden. […]

Bij een totaal aantal van 11.593 dieren uit dit koppel bedroeg de sterfte 1,38% (zie bijlage ‘bewijs van afkeuring’). Samen met collega toezichthouder heb ik eenvoudige sectie uitgevoerd op meerdere dode dieren van bovengenoemd koppel van waarbij als doodsoorzaak hartfalen door met bloed gevulde longen ten gevolge van hittestress door ons werd vastgesteld.

Ook in 2021, waaruit de meest recente inspectierapporten stammen, wordt nog steeds regelmatig hittestress bij eenden waargenomen en genoteerd door NVWA-inspecteurs, maar deze treden niet op, schrijven geen Rapport van Bevindingen en er volgt geen boete of andere consequentie.

Kelen van onverdoofde eenden

Op 12 juli 2018 krijgt de eendenslachter een boete van 2.500 euro boete voor het doorsnijden van de keel van een onverdoofde eend. De NVWA-inspecteur:

Ik bevond mij tijdens de inspectie in de broei- en plukafdeling van […]. Ik stond daar voor een controle met betrekking tot het bedwelmen en doden van de dieren. Ik zag dat de nasnijder (na het automatische mes) een niet volledig bedwelmde eend aansneed zonder de back-up methode te gebruiken (percuterende slag). Ik zag ook dat de nasnijder geen controle toepaste om te kijken of de eend goed bedwelmd was. Ik zag namelijk 1 eend met tekenen van bewustzijn:
- Opgetrokken nek
- Bewegen met de kop
- Ritmische ademhalingsbewegingen
Ik zag dat deze zonder controle of percuterende slag werd aangesneden. Doordat het dier nog tekenen van bewustzijn vertoonde, is het dier vermijdbaar lijden niet bespaard gebleven.

Ook dit was al eerder voorgekomen en beboet. Op 28 juni 2018 werd een boete van 2.500 opgelegd. De NVWA-inspecteur:

Ik bevond mij tijdens de inspectie in de broei- en plukafdeling van […]. Ik stond daar voor een controle met betrekking tot de tactische lijst, aanhangen bedwelmen doden. Ik zag dat de nasnijder (na het automatische mes) niet volledig bedwelmde eenden aansneed zonder de back-up methode te gebruiken (percuterende slag). Ik zag ook dat de nasnijder geen controle toepaste om te kijken of de eenden goed bedwelmd waren. Ik zag namelijk 3 eenden met tekenen van bewustzijn:
- Opgetrokken nek
- Bewegen met de kop
- Fladderen

Ook zag ik 1 eend hangend aan 1 poot (zie film in bijlage). Ik kon aan de snede zien dat de eend door de nasnijder was aangesneden. Doordat de dieren tekenen van bewustzijn vertoonden en de eend hangend aan 1 poot, bij bewustzijn was, is de dieren onvermijdbaar lijden niet bespaard. […] Er zijn op 17-04-2018 en 20-04-0218 ook al opmerkingen gemaakt met betrekking tot het aansnijden van niet voldoende bedwelmde eenden zonder controle/percuterende slag. Na overleg met de exploitant van het slachthuis stelde ik vast dat de standaard werkwijze die waren ingevoerd niet werden gevolgd.

Ook in 2021 werd in ieder geval een eend onverdoofd de keel doorgesneden. De NVWA deelde geen boete uit.

Pijnlijke en stressvolle verdoving

Op 25 juni 2018 moest de eendenslachter ook al een boete van 2.500 euro betalen. Deze keer omdat de eenden bij het verdoven leed werd berokkend door een te laag waterniveau in het elektrische waterbad. De NVWA-inspecteur:

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de ophangafdeling van […]. Ik zag daar rond 7:20 uur dat het waterniveau in het waterbad lager was dan normaal. Ik zag dat alleen de nekken van de eenden gedeeltelijk onder water kwamen. De eenden moeten tot aan de vleugelbasis in het water komen. Nu was het peil zodanig laag dat de borst/krop niet eens in aanraking kwam met het water. Ook kon ik de geleider in het water zien liggen. Iets wat ik normaal gesproken niet zie door het hogere waterniveau en het vuile water. Ook zag ik dat de koppen van de eenden niet volledig onder water kwamen, ik zag namelijk de ogen van de eenden boven het waterniveau uitsteken. Ik zag ook dat door het lage waterniveau de koppen van de eenden niet gelijk ondergedompeld werden in het waterbad. Ik zag vervolgens dat de eenden reageerden door te fladderen en te bewegen in de haken. Ik zag ook dat eenden die daarna kwamen onrustig waren (fladderen/bewegen in de haken), als gevolg van de reactie van de voorgaande eenden met daarbij opspattend water.

Ik stelde vast dat de toegepaste bedwelmingsmethode niet pijnloos leidde tot bewusteloosheid en gevoelloosheid. Ik zag namelijk dat eenden heftig bewogen vlak voordat het aan de slachtbaan hangende dier in het elektrische waterbad werd ondergedompeld om te worden bedwelmd. Doordat de dieren niet gelijk met de kop onder water geraakten werden de dieren blootgesteld aan elektrische stroom, een pre-stun shock genaamd (dit zijn elektrische schokken die niet direct tot bedwelming van het dier leiden en zeer pijnlijk zijn voor het dier). Hierdoor werden de dieren ernstig vermijdbaar lijden berokkend.

Ook op 14 juni 2018 krijgt het slachthuis een boete van 2.500 euro voor fouten bij de bedwelming die leed bij de eenden veroorzaken. De NVWA-inspecteur:

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de ophangafdeling van […]. Ik zag daar rond 5:55 uur eenden onrustig het waterbad in gaan. Ik zag dat de eenden niet allemaal via de schuine geleidingsdrempel in het waterbad terecht kwamen. Ik zag dat door het naar beneden lopen van de lijn, eenden eerst met de borst in aanraking kwamen met het water, daarna ging de kop onder water. Normaal moet eerst de kop als eerste het water raken, om pre-stun shocks te voorkomen. Ik zag vervolgens dat de eenden reageerden door te fladderen en te bewegen in de haken. Ik zag ook dat eenden die daarna kwamen onrustig waren (fladderen/bewegen in de haken), als gevolg van de reactie van de voorgaande eend met daarbij opspattend water. Ik voelde zelf een aantal keer een spetter water op mijn gezicht terecht komen.

Ik stelde vast dat de toegepaste bedwelmingsmethode niet pijnloos leidde tot bewusteloosheid en gevoelloosheid. Ik zag namelijk dat eenden heftig bewogen vlak voordat het aan de slachtbaan hangende dier in het elektrische waterbad werd ondergedompeld om te worden bedwelmd. Doordat de dieren niet via een schuine geleidingsdrempel in het waterbad kwamen, waardoor eerst de borst/vleugel (in plaats van de kop, het water raakten, werden de dieren blootgesteld aan elektrische stroom, een pre-stun shock (dit zijn elektrische schokken die niet direct tot bedwelming van het dier leiden en zeer pijnlijk zijn voor het dier) genaamd. Hierdoor werden de dieren ernstig vermijdbaar lijden berokkend. Ik heb de heer […] erbij gehaald en hem de situatie bij de ingang van het waterbad laten zien. Ik heb hem gevraagd of het waterbad in hoogte verstelbaar was, ik hoorde hem antwoorden dat hij dat niet wist.

Ook in 2021 waren er problemen met het verdoven van eenden. De NVWA deelde geen boetes uit.

Eenden ontsnappen

Op 29 mei 2018 krijgt Tomassen een boete van 2.500 euro boete omdat eenden ontsnappen aan de slachters. De NVWA-inspecteur:

Ik zag dat er de hele dag door eenden waren ontsnapt vanuit de aanvoerlades. Bij de ophangers zijn hekjes geplaatst om de eenden die uit de aanvoerlades ontsnappen op het ophangbordes te vangen maar de hekjes stonden open en zodoende konden de eenden ontsnappen en naar beneden vallen. Vanuit de aanvoerlades is dat meer dan één meter. Ik zag dat de loslopende eenden ruw werden gevangen door deze grof aan de vleugels op te tillen. Oppakken aan de vleugels is voor deze dieren pijnlijk […]. De eenden uitten dat door te gaan kwaken en te bewegen met de poten. […]

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Verordening (EG) nr. 1099/2009:
Artikel 3 lid 1, bij het doden en daarmee verband houdende activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard.
Artikel 3 lid 2 onder a, bedrijfsexploitanten nemen de noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat dieren fysiek comfort en fysieke bescherming wordt geboden, in een omgeving (…) die ook bescherming biedt tegen vallen en uitglijden.
Artikel 15 lid 1, de exploitant waarborgt dat de in bijlage III opgenomen operationele voorschriften voor slachthuizen in acht worden genomen; Bijlage III, punt 1.8 onder c, het is verboden: de dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te behandelen dat het hun pijn of vermijdbaar lijden berokkent.

Ook in 2021 was het ontsnappen van eenden eerder regel dan uitzondering. Ook in 2021 werden eenden ruw behandeld in het slachthuis Tomassen Duck-To. Het optreden van de NVWA laat zich raden: de inspectiedienst noteerde de misstanden, maar schreef geen rapporten en deelde geen boetes uit.

Wat is een boete van 5.000 euro voor een miljoenenbedrijf? De NVWA heeft geen enkele grip op Tomassen.

Campagnecoördinator Anna Krijger

Conclusie

Bovenstaande verslagen spreken boekdelen. Eenden hebben een vreselijk bestaan in de Nederlandse eendenindustrie en zelfs NVWA-medewerkers moeten Tomassen Duck-To vrezen. De boetes die worden uitgeschreven staan niet alleen geenszins in verhouding tot de overtredingen, ze hebben ook nog eens geen afschrikwekkend effect:

Campagnecoördinator Anna Krijger: "Tomasssen blijft de regels stelselmatig overtreden. En dat is ook niet zo verwonderlijk: wat is een boete van 5.000 euro voor een miljoenenbedrijf? De NVWA lijkt geen enkele grip te hebben op Tomassen."

De vraag is bovendien waarom de NVWA in de afgelopen jaren niet eens meer overgaat tot het uitdelen van boetes en nu alleen waarschuwingen uitdeelt.

Cameratoezicht, meer inspecteurs, verregaande automatisering, kunstmatige intelligentie: het zijn lapmiddelen die de levens van de eenden op geen enkele manier recht doen. Het enige wat Tomassen Duck-To past is sluiting. Animal Rights zal zich daar onverminderd voor inzetten.