Main content

Inhoud

Honderden eenden creperen door hittestress bij eendenslachter Tomassen

Nieuws: 2 juli 2020
Slacht

Ook afgelopen zomer crepeerden opnieuw honderden eenden bij eendenslachter Tomassen door hittestress - Opnieuw boete voor stront op de karkassen

Nieuwe inspectierapporten verkregen via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) laten zien dat ook in de zomer van 2019 honderden eenden crepeerden aan hittestress als gevolg van nalatigheid bij eendenslachter Tomassen in Ermelo. De nieuwe inspectierapporten beslaan de periode 1 juli 2019 tot 26 februari 2020.

2018

Hittestress is iedere zomer een terugkerende marteling bij Tomassen met ongelofelijk lijden en soms grote sterfte tot gevolg. Op 26 juli 2018 kwamen door grove nalatigheid bijna honderd eenden om. De inspecteur zei toen: “De eenden zijn op het slachthuis doodgegaan door de hittestress, dit gaat gepaard met pijn/spanning en lijden. De eenden zijn doodgegaan als gevolg van oververhitting. Er werd na aankomst op het slachthuis onvoldoende rekening gehouden met de weersomstandigheden ondanks het feit dat er sprake was van extreme weersomstandigheden. Er werd niet voor voldoende ventilatie gezorgd. Hieruit blijkt dat het bedrijf geen afdoende maatregelen heeft getroffen om de dieren fysiek comfort en fysieke bescherming te bieden.” Tomassen kreeg hiervoor 2500 euro boete. Dat dit geen effect sorteert bleek de volgende zomer.

2019

Op 25 juli 2019 wordt op het inspectierapport, in handen van Animal Rights, genoteerd: “ze kunnen de ruimte met daarin staande dieren niet goed genoeg koel ventileren, daardoor zijn bij de laatste koppel veel dieren dood gegaan.” Het opgestelde rapport ontbreekt in de Wob, maar de rapporten van 27 augustus zijn er wel:

“Om circa 9:00 uur zag ik in de aanvoerhal een opeenhoping van dode eenden in twee categorie 2-containers.

Ik heb vervolgens de dode eenden bekeken in de eerder genoemde categorie 2- bak bij de ophangers. Ik voelde dat de meeste kadavers slap en nog warm waren, met een blauwe snavel. Hieruit bleek mij dat de dieren kort geleden - zeker niet langer dan 1 uur - waren overleden.

Na afloop van het slachten van dit koppel eenden bleek het aantal dood uit de krat gehaalde eenden (DOA’s = dead on arrival) 214 dieren te zijn.”

Een uur later bij de volgende ‘lading’ eenden is het opnieuw raak:

“Opnieuw zag ik dat het slachthuis heeft nagelaten de dieren van actieve ventilatie te voorzien op de lopende band. Het gevolg was dat de dieren last hadden gekregen van hittestress wat bij de dieren onnodige spanning en lijden heeft veroorzaakt.

Bij sectie op 2 dode eenden zag ik dat op diverse organen puntbloedingen aanwezig waren. De longen waren donkerrood. Er werden geen andere ziekelijke afwijkingen waargenomen. Dit beeld komt overeen met een dier wat gestorven is aan hittestress. Na afloop van het slachten van dit koppel bleek van de 8948 aangevoerde eenden er 227 dood te zijn bij aanvoer…”

De keurder concludeert: “Hieruit blijkt dat het slachthuis onvoldoende maatregelen had genomen om er voor te zorgen dat de dieren, die in containers zaten die op elkaar waren gestapeld in de aanvoerhal van het slachthuis, voldoende ventilatie hadden. Tevens heeft het slachthuis nagelaten de dieren van actieve ventilatie te voorzien op de lopende band. Het gevolg was dat de dieren last hadden gekregen van hittestress wat bij de dieren onnodige spanning en lijden heeft veroorzaakt.

Ik stelde vast dat de dieren na aankomst op het slachthuis onvoldoende werden beschermd tegen extreme weersomstandigheden en dat er niet voor voldoende ventilatie werd gezorgd. Er werd door het slachthuis niet voorkomen dat de dieren elke vermijdbare vorm van spanning en lijden werd bespaard.”

De boetebeschikking bij deze misdaad ontbreekt nog.

Meer mishandelingen

De inspectierapporten reppen van nog veel meer gevallen van dierenmishandeling waarvoor niet eens een rapport werd opgesteld: “koppel zware eenden met meerdere pootfracturen,” “dieren komen bij voor het aansnijden of tijdens verbloeden,” “twee nog niet helemaal dode eenden aangetroffen in de Cat 2 [afval]bak,” “chauffeur spuit bij reinigen v.d.vrachtwagen water tegen de wachtende eenden aan,” “loslopende eenden op de vloer, een ervan op de rug liggend en niet overeind komend,” etc.

Hygiëne

Op 30 juli 2019 worden twee waarschuwingen verstuurd voor falende hygiëne bij Tomassen Duck-To op 11 juli en 16 juli. Er zit stront op de karkassen, ook na de laatste bedrijfscontrole.

Pas als het bedrijf op 23 juli 2019 opnieuw de fout ingaat, wordt in plaats van weer een waarschuwing te geven, een rapport van bevindingen opgemaakt: “Bij deze controle zag ik 1 eend met verontreiniging aan de buitenkant van het karkas. De verontreiniging bestond uit inhoud van het maagdarmkanaal.”

Dit leidt op 27 december 2019 tot een Boetebeschikking die zegt: “De exploitant van een levensmiddelenbedrijf had niet of onvoldoende zorggedragen voor het voorkomen van verontreiniging van het vlees en het schoonmaken van geslachte dieren.” Boetebedrag: € 2.500,00

Structureel dierenleed

Animal Rights volgt de eendenindustrie al sinds 2016 en vraagt met grote regelmaat de NVWA inspectierapporten op. Ieder jaar zijn daarin vele vormen van mishandeling van de eenden te lezen. Deze jarenlange blik in het reilen en zeilen bij Tomassen leert dat dit geen uitzonderingen of excessen zijn. Het dierenleed en gebrek aan hygiëne zijn bij eendenslachter Tomassen structureel.

Brand bij Tomassen en een einde aan de eendenindustrie

Toen enkele weken geleden vrachtwagens op het terrein van Tomassen Duck-To uitbrandden, mocht directeur Gert-Jan Tomassen uitgebreid zijn verhaal doen bij de regionale media, wilde complottheorieën de wereld in helpen en reppen van het oprichten van een knokploeg.

Terwijl Animal Rights brandstichting afkeurt, zijn we ook van mening dat het laten creperen van honderden eenden door onachtzaamheid en de desinteresse in het lijden van de dieren bij personeel en leidinggevenden van Tomassen Duck-To een vele malen grotere misdaad is, die zwaar bestraft zou moeten worden.

Gelukkig zijn eenden in ieder geval deze zomer gevrijwaard van mishandeling en een wrede dood bij Tomassen, omdat de hele eendenindustrie in Nederland stil ligt vanwege de corona crisis en de als gevolg daarvan ingestorte export.

Animal Rights roept de Nederlandse politiek op om dit slachthuis te sluiten.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer