Main content

Inhoud

Nachtelijke klopjachten op vossen in Groningen

Nieuws: 31 maart 2020
Jacht

De provincie Groningen heeft toestemming gegeven om tot en met 2024 in de nachtelijke uren met kunstlicht op vossen te jagen. De ontheffing geldt in en rond weidevogelgebieden en mag gebruikt worden midden in de paar-, kraam- en zoogperiode van vossen. Animal Rights en Fauna4Life hebben bezwaar aangetekend tegen het besluit van de provincie: “Op geen enkele manier is aannemelijk gemaakt dat het doden van vossen in de nachtelijke uren zal leiden tot een verbetering van het broedsucces van de weidevogels in dit gebied. De wet geeft al ruimschoots mogelijkheden om deze dieren de dood in te jagen. Vossen verdienen rust en ruimte in plaats van nachtelijke jachtpartijen.”

Teken ook de petitie: stop de heksenjacht op de vos.

Het is onvoorstelbaar hoe provincies het keer op keer weten te presteren een heksenjacht op de vos te faciliteren.

Jessica Smit, Animal Rights

VOSSEN ZIJN NERGENS HUN LEVEN ZEKER

In Nederland zijn vossen nergens hun leven zeker. Ze mogen het hele jaar door met het geweer worden doodgeschoten. Er mogen akelige kastvallen en vangkooien worden gebruikt. Ook is de drijfjacht toegestaan. Vanaf september tot maart vindt de bouwjacht plaats. Honden worden losgelaten in vossenburchten en de dieren worden bruut uit hun schuilplaatsen gejaagd.

De provincie Groningen heeft toestemming gegeven voor het gebruik van extra verboden middelen, zoals kunstlicht en de jacht tussen zonsondergang en zonsopkomst. Jessica Smit van Animal Rights: “Het is onvoorstelbaar hoe provincies het keer op keer weten te presteren een heksenjacht op de vos te faciliteren. Zonder het daadwerkelijke probleem aan te pakken worden in naam van de weidevogel de meest gruwelijke praktijken verricht.”

GEEN TOESTEMMING VOOR KRAAIEN, WEL VOOR VOSSEN

De vos wordt, door jagers en boeren, vaak aangewezen als de grootste predator van weidevogels. Door deze veronderstelling wordt er in heel Nederland intensief op vossen gejaagd. In het besluit van de provincie worden wat algemene opmerkingen gemaakt over het feit dat vossen opportunisten zijn en dat het voor de hand ligt dat ze weidevogeleieren zullen eten als die voorhanden zijn. Er is echter een tiental dieren in Nederland die verantwoordelijk kan zijn voor de predatie van weidevogels, hun kuikens en eieren. Bijvoorbeeld de hond, bruine rat, steenmarter, buizerd, hermelijn, bunzing, reiger, ooievaar en egel.

Lees ook: weidevogels en predatie.

Deze ontheffing maakt het mogelijk dat zowel drachtige vossen als vossen die hun jongen aan het verzorgen zijn worden doodgeschoten.  

Jessica Smit, Animal Rights

Zonder deugdelijk “predatoronderzoek” kan niet zomaar worden gesteld dat vossen verantwoordelijk zijn voor de predatie van weidevogels. Pauline de Jong van Fauna4Life: “Voordat wat voor toestemming dan ook kan worden gegeven voor het doden van een predator, moet eerst worden vastgesteld of die predator in het gebied wel een rol speelt in de predatiedruk en zo ja, hoe groot deze rol is.”

De provincie Groningen is van bovenstaande feiten op de hoogte. Er is namelijk ook toestemming gevraagd voor het doden van kraaien ter bescherming van weidevogels. De provincie geeft hierbij aan dat per weidevogelgebied niet is aangetoond dat de zwarte kraai een belangrijke rol speelt bij de predatie en stelt, terecht, dat onvoldoende zeker is of het doden van kraaien zal leiden tot een verbetering van de weidevogelstand. De toestemming voor het doden van kraaien is niet verleend, maar voor vossen wel. Terwijl daar exact dezelfde argumenten van toepassing zijn.

DRACHTIGE VOSSEN EN HUN JONGEN

De paartijd van vossen loopt van december tot februari. Eind maart of begin april worden de jongen geboren. In de dagen voor de geboorte blijft het vrouwtje in haar hol. In de eerste weken brengt het mannetje voedsel naar de nieuwbakken moeder en haar jongen. De ontheffing van de provincie Groningen mag gebruikt worden vanaf half februari tot eind juni. Hierdoor kunnen zowel drachtige vossen als vossen die hun jongen aan het verzorgen zijn worden doodgeschoten.  

INTENSIEVE LANDBOUW IS GROTE BOOSDOENER

Er is algemene overeenstemming over het feit dat de intensivering van de landbouw over de afgelopen decennia in heel Europa de hoofdoorzaak is van de afname van boerenlandvogels, waaronder weidevogels. De laatste vijftig jaar is door de intensieve veehouderij het platteland overbemest geraakt. De kwaliteit van het leefgebied van weidevogels is ernstig aangetast: het waterpeil is te laag, er zijn te weinig insecten die als voedsel dienen, graslanden zijn ingericht met monoculturen van Engels raaigras die vroeg en vaak worden bewerkt met zware machines, waardoor nesten, eieren en jonge vogels verloren gaan.

Er is geen enkele reden om deze gruwelijke jachtpartijen nog langer toe te staan.

Jessica Smit, Animal Rights

Het lukraak doden van kraaien of vossen ter bescherming van weidevogels, heeft geen enkel nut als hun plaats wordt ingenomen door andere predatoren én als de landbouw door blijft produceren op de ingeslagen weg. Een andere natuurinclusieve landbouw, waarbij wordt geproduceerd met oog voor de omgeving, is de enige acceptabele oplossing om zowel weidevogels als hun predatoren te beschermen. Een einde aan de vee-industrie en de jacht is de beste garantie voor een natuur met wilde dieren in balans.

Animal Rights pleit voor een algeheel vossenjachtverbod, net als in Luxemburg. Jessica Smit: “Er is geen enkele reden om deze gruwelijke jachtpartijen nog langer toe te staan. Dit jachtverbod moet richtinggevend worden voor heel Europa.”

Stop de heksenjacht op de vos

Teken ook de petitie voor een einde aan de heksenjacht op de vos.