Main content

Inhoud

Door onwil en getreuzel van de NVWA ontspringen dierenmishandelaars de dans

Nieuws: 12 juni 2023
Slacht

Door het trage handelen van de NVWA ontspringen dierenmishandelaars nog steeds de dans. Deze tekortkoming legde Animal Rights in juni 2019 bloot. We lieten zien hoe varkens die door inspecteurs van de NVWA in Nederland goedgekeurd werden voor transport, enkele uren later bij aankomst in het slachthuis door hun Belgische collega’s van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) als niet-transportwaardig werden beoordeeld.

Aangevoerde varkens waren kreupel, konden niet zelfstandig lopen of hadden navelabcessen tot op de grond.

Exportcertificering deugt niet

Animal Rights diende in juni 2019 een handhavingsverzoek in tegen de vervoerders, houders en verzamelcentra waar deze dieren vandaan kwamen. Als gevolg van de publiciteit rondom deze zaak werd ‘exportcertificering’ toegevoegd als aandachtspunt aan het lopende 2Solve-onderzoek naar het functioneren van de NVWA. Dit onderzoek leverde in september 2019 een vernietigend rapport op.

Doordat de NVWA pas in actie kwam nadat de rechter de organisatie dwong tot handhaven, verjaarden de overtredingen en konden er geen boetes meer worden opgelegd.

Twee jaar later verklaarde het Veterinair Beroepscollege alle door Animal Rights ingediende klachten tegen de dierenartsen van de NVWA gegrond.

Door de onwil van de NVWA, die uiteindelijk door de rechter moest worden gedwongen tot handhaven, verjaarden de overtredingen en kunnen er geen boetes meer worden opgelegd.

Susan Hartland, Animal Rights

De onwil van de NVWA en het oordeel van de rechtbank

Het wachten was op actie van de NVWA zelf, maar dit bleef uit. Op 16 december 2019 wees de NVWA het handhavingsverzoek af, omdat naar hun oordeel onvoldoende was gebleken dat de door Animal Rights gestelde overtredingen waren begaan. Het bezwaar van Animal Rights hiertegen werd door de NVWA ongegrond verklaard.

In oktober 2022 oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uiteindelijk dat ten aanzien van de door Animal Rights genoemde transporten de Transportverordening werd overtreden. Als gevolg daarvan diende de NVWA opnieuw op de bezwaren van Animal Rights te beslissen.

Handhavingsverzoek eindelijk ingewilligd

Op 16 maart 2023, bijna vier jaar na het indienen van het handhavingsverzoek, volgde eindelijk een handhavend besluit van de NVWA. Het verzoek werd gedeeltelijk toegewezen en Tivac B.V. werd een last onder dwangsom opgelegd ter voorkoming van herhaling van eenzelfde overtreding.

Het mishandelen van dieren heeft dankzij de heersende, lakse mentaliteit binnen de NVWA geen consequenties. Wij willen dat (de controle op) dierenwelzijn wordt losgekoppeld van het Landbouwministerie.

Susan Hartland, Animal Rights

Geen boetes

De betreffende transporten vonden meer dan vijf jaar geleden tussen maart 2016 en mei 2017. Omdat er inmiddels een dusdanig lange termijn was verstreken kon de NVWA op 16 maart 2023 geen boetes meer opleggen. Het handhavingsverzoek van Animal Rights is echter van 14 juni 2019, ruimschoots binnen de verjaartermijn van boeteoplegging.

“Het komt er dus op neer dat dierenmishandelaars de dans ontspringen dankzij de laksheid, onwil en traagheid van de NVWA,” concludeert Animal Rights directeur Susan Hartland.

Last onder dwangsom

De NVWA legt uiteindelijk alleen een last onder dwangsom van 1500,- euro op aan vee- en varkenshandel Tivac B.V. uit Roosendaal. Dit bedrijf heeft sinds het betreffende transport maar liefst acht overtredingen van de Transportverordering begaan, waaronder zesmaal een overtreding van artikel 6, derde lid. Dit bepaalt dat gewonde, zwakke of zieke dieren niet mogen worden vervoerd.

Dit bedrijf mag ondanks alle overtredingen gewoon doorgaan met het transporteren van dieren. “Het mishandelen van dieren heeft dankzij de heersende mentaliteit binnen de NVWA geen consequenties,” zegt Hartland.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer