Main content

Inhoud

Tomassen Duck-To houdt te veel eenden; opnieuw volgen er dwangsommen

Nieuws: 14 augustus 2023
Slacht

Op 3 augustus 2023 ontving eendenslachter Tomassen opnieuw een aankondiging van een last onder dwangsom. Deze keer gaat het om het houden van meer eenden dan toegestaan op een eendenmesterij in Hierden. De dwangsom volgt op een handhavingsverzoek ingediend door dierenrechtenorganisatie Animal Rights naar aanleiding van een vogelgriep-ruiming op het bedrijf in juni 2022.

Lees ook: OPNIEUW LAST ONDER DWANGSOM VOOR EENDENSLACHTER TOMASSEN

Op 10 juni 2022 bericht de Rijksoverheid dat er vogelgriep is vastgesteld op twee bedrijven in Hierden. Op ‘bedrijf 1’ van deze melding - ’Hierden V’ genummerd - worden “circa 100.000 eenden” geruimd. Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat het gaat om de stallen aan de Parallelweg 20 te Hierden. Dit bedrijf werd eerder ook al ‘geruimd’ op 4 februari van dat jaar. 1

Uit het onderzoek bleek verder dat de 100.000 ‘geruimde’ eenden, er meer zijn dan er op die lokatie gehouden mogen worden. Uit de natuurvergunning verleend door de Gedeputeerde Staten van Gelderland, blijkt dat het bedrijf ‘slechts’ 80.595 eenden mag houden. Ook de omgevingsvergunning verleend door de gemeente Harderwijk vermeldt dat er maximaal 80.595 ‘vleeseenden’ op het bedrijf mogen worden gehouden. Er werden dus ten tijde van de ‘ruiming’ in juni 2022 zo’n 25% meer eenden gehouden dan vergund.   Op 15 februari 2023 diende Utopie Advocaten namens Animal Rights een verzoek om handhaving in bij de gemeente Harderwijk. De gemeente stuurde het verzoek door aan de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) die er namens de gemeente op toeziet dat milieuwet- en regelgeving correct wordt nageleefd. In maart 2023 werd er een controle uitgevoerd op het bedrijf.

Zoals het teveel aan eenden ten tijde van de ruiming in juni 2022 niet de enige overtreding op dat specifieke bedrijf blijkt te zijn, ligt het in de lijn der verwachtingen dat deze overtredingen van eendenslachter Tomassen zich niet beperken tot alleen de locatie aan de Parallelweg 20 in Hierden.

Susan Hartland

Eendenslachter is ook eendenhouder

Bovengenoemde vergunningen zijn verleend aan Hendrikse & Roos B.V.. Eigenaars Hendrikse en Roos verkochten het bedrijf op 28 oktober 2021 aan Duck-To Holding B.V., vertegenwoordigd door eendenslachter Gertjan Tomassen. Deze bracht het bedrijf, samen met zijn andere eendenhouderijen, onder in de holding Duck-To Farm B.V.. Hendrikse en Roos huren vervolgens de stallen weer terug van Tomassen om hun eendenmesterij voort te zetten.

Vandaar dat de ‘vooraankondiging last onder dwangsom’ is verstuurd aan zowel Hendrikse & Roos B.V. als aan Duck-To Farm B.V.. De heer Hendrikse geeft tegenover de toezichthouder van de ODNV aan dat Duck-To Farm regelt hoeveel dieren er in de stal terecht komen en ook de afvoer naar de slacht regelt. Hendrikse wijt het ‘opzetten’ van teveel eenden aan de situatie rondom vogelgriep.

De overbezetting van eenden ten tijde van de ‘ruiming’ in juni 2022 blijkt, echter, geen geïsoleerd incident te zijn. Uit het overzicht van alle aan- en afgevoerde eenden verkregen van AVINED, de overkoepelende organisatie van de pluimveesector, blijkt dat er tijdens de ruiming op 10 juni 2022 101.400 eenden zijn ‘geruimd’. Op 5 mei waren er 102.900 ‘vleeseenden’ aanwezig; op 2 juni 103.650; op 12 september 97.000; op 10 oktober 104.000; op 7 november 108.000; en op 12 december 109.500. Animal Rights trekt hieruit de conclusie dat het om structurele overtredingen gaat van zowel de natuur- als de omgevingsvergunning.

Eenden brengen ongeveer zeven weken in de stal door, voordat ze geslacht worden. Dat houdt in dat er met tijdelijke leegstand, voor bijvoorbeeld schoonmaken, zes a zeven rondes per jaar mogelijk zijn. Zes keer een overtreding in aantallen eenden houdt dus in dat iedere 'ronde' teveel eenden worden 'opgezet'. De overtreding is dus structureel. Of dit gedaan wordt, omdat zoveel eenden sterven dat men na zeven weken precies het vergunde aantal dieren overhoudt, weten we niet.

Dwangsommen

Op 3 augustus 2023 maakt de ODNV het voornemen bekend om een last onder dwangsom op te leggen van 5.000 euro per overtreding tot maximaal 50.000 aan huurder Hendrikse & Roos B.V. en eigenaar Duck-To Farm B.V.. De bedrijven hebben 14 dagen om een zienswijze in te dienen. Na ontvangst van de definitieve last onder dwangsom krijgen de bedrijven nog eens een maand om de overtreding ongedaan te maken.

Een last onder dwangsom is geen afkoopsom, maar ook geen boete. Animal Rights is tevreden over deze eerste actie van gemeente en omgevingsdienst, geeft directeur Susan Hartland aan, maar verwacht van hen ook dat er boetes worden opgelegd voor de reeds begane overtredingen in 2022 en de jaren daarvoor. Daarnaast verwacht Animal Rights een uitgebreid onderzoek naar de overige eendenhouderijen waarbij Tomassen betrokken is. “Zoals het teveel aan eenden ten tijde van de ruiming in juni 2022 niet de enige overtreding op dat specifieke bedrijf blijkt te zijn,” zegt Hartland, “ligt het in de lijn der verwachtingen dat deze overtredingen van eendenslachter Tomassen zich niet beperken tot alleen de locatie aan de Parallelweg 20 in Hierden.”

De provincie Gelderland, waar gelijktijdig een handhavingsverzoek werd ingediend vanwege het overtreden van de natuurvergunning, heeft nog niet gereageerd en is ‘in gebreke’ gesteld.

Update

Op woensdag 23 augustus 2023 stelde GroenLinks raadslid Arthur Beek in de Harderwijkse ‘commissie stad & omgeving’ tijdens de rondvraag vragen over de opgelegde dwangsommen en handhaving bij de eendenhouderij in Hierden die teveel eenden hield. Hij vroeg specifiek of er bij de overige eendenhouderijen ook onderzoek uitgevoerd zal worden om te controleren of deze ondernemingen zich aan de vergunningen houden. Uit het antwoord van wethouder Martijn Pijnenburg (D66) bleek dat dit alleen zal gebeuren als er concrete aanwijzingen voor overtredingen zijn. De gemeente Harderwijk zal hiertoe dus niet uit zichzelf het initiatief nemen. Zouden ze het nieuws uit buurgemeente Ermelo daar niet volgen over de talrijke illegale activiteiten van Tomassen?

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer