Main content

Inhoud

Stop de jacht op damherten!

Nieuws: 14 december 2016
Jacht

Begin dit jaar heeft de rechter bepaald dat de jacht op de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) mag doorgaan. Dit tot grote teleurstelling van de Faunabescherming die een rechtszaak had aangespannen om het afschieten van de damherten te voorkomen.

Uit tal van praktijkvoorbeelden blijkt dat zodra je gaat jagen, een populatie zich sneller gaat voortplanten.

Duizenden dieren krijgen de kogel

De populatie damherten, die kenmerkend is voor de AWD, zal in de komende jaren door actief beheer (afschot) worden teruggebracht van 3000 naar 800 dieren. De reden voor de gemeente Amsterdam om over te gaan tot afschot van de dieren is omdat de damherten schade zouden toebrengen aan andere dieren en planten en voor overlast in het verkeer en de omgeving zorgen. De gemeente is hier ten onrechte gezwicht voor druk van met name de provincie, aangezien er geen enkele reden is om de damhertenpopulatie terug te brengen.

Onhoudbare argumenten

De argumenten voor het zeer drastisch omlaag brengen van de populatie zijn geen van allen houdbaar. Hieronder staan ze nog een keer op een rijtje:

  • “De damherten veroorzaken schade aan gewassen en verkeersongelukken”

Niet waar: Sinds om het grootste gedeelte van het gebied damhertkerende hekken staan, is het aantal verkeersongelukken drastisch afgenomen. Dat geldt ook voor schade aan landbouwgewassen. Bovendien moeten dergelijke problemen worden opgelost op de plaats waar ze optreden, dus op en rond de wegen en de landbouwgronden. Dat kan via rasters, overzichtelijke bermen en een snelheidsbeperking. Bovendien lost het schieten in het leefgebied, waar geen sprake is van schade of gevaar voor het verkeer, niets op.

  • “De damherten veroorzaken schade in het gebied”

Niet waar: Grote planteneters, zoals damherten, horen in dit gebied thuis en veroorzaken per definitie geen ‘schade’. Zij hebben uiteraard wel invloed op hun omgeving, zoals dat geldt voor elk dier. Door hun graasgedrag dragen zij juist bij aan het terugdringen van de ongewenste vergrassing en verruiging van dit gebied. Deze vergrassing en verruiging is een gevolg van overmatige stikstofdepositie als gevolg van menselijke activiteiten.

  • “Het afschot leidt tot een structurele verlaging van het aantal damherten”

Niet waar: Uit tal van praktijkvoorbeelden blijkt dat zodra je gaat jagen, een populatie zich sneller gaat voortplanten. De voortplanting is immers afgestemd op de ruimte en het voedselaanbod. Elk gedood dier wordt vervangen door een nieuwe, zodat het afschot tot in lengte van jaren moet worden voortgezet.