Main content

Inhoud

Politieke vragen over doden aalscholvers

Nieuws: 27 mei 2019
Jacht

UPDATE - De Partij voor de Dieren heeft politieke vragen gesteld over het doden van aalscholvers in Drenthe, omdat ze concurreren met hengelaars. De dierenrechtenorganisatie Fauna4Life en Animal Rights hadden eerder deze maand een bezwaarschrift ingediend. “Aalscholvers eten vis om te overleven, dat kan ze moeilijk worden verboden.”, aldus de organisaties.

Aalscholvers zijn onderdeel van ons landschap en moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten.

Jessica Smit, Animal Rights

AALSCHOLVERS ETEN VIS

De aalscholvers in Drenthe concurreren met de vissers op sportlandgoed Zwartemeer. In het viswater zijn spiegelkarpers, diamant-steuren en schubkarpers uitgezet. Vissen bij het Sportlandgoed wordt steeds populairder en regelmatig worden er viswedstrijden georganiseerd.1 Animal Rights en Fauna4Life vinden het onbegrijpelijk dat de provincie de belangen van een menselijke hobby boven de belangen van beschermde dieren stelt.2

Campagneleider Animal Rights, Jessica Smit: “Er is veel weerstand tegen het doden van de aalscholvers, wij hopen dat de provincie verstandig besluit op alle ingebrachte bezwaren. Aalscholvers zijn onderdeel van ons landschap en moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten.”

VOGELBESCHERMING SPREEKT ZICH UIT

De Vogelbescherming heeft de provincie per brief verzocht om het besluit terug te draaien.1 Volgens de organisatie is het sportlandgoed gevestigd bij het beschermde natuurgebied Bargerveen, dat een van de weinige aalscholverkolonies van Drenthe huisvest. Op de aalscholvers heeft zo’n voedselbron een enorme aantrekkingskracht. De naburige kolonie herbergt hooguit enkele tientallen broedparen, afschot zou de populatie volledig uit kunnen roeien.

“Een bedrijf dat een visvijver opent in de nabijheid van een beschermd natuurgebied met een aalscholverkolonie mag er van alles aan doen om vogels te verjagen, maar zal ook moeten aanvaarden dat een deel van de vis door aalscholvers wordt opgegeten.”, aldus De Vogelbescherming.

Politieke vragen

Lees onderstaand de vragen die zijn voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe:

 1. Ziet de provincie vissen op het sportlandgoed als een economische activiteit of als een recreatieve activiteit? Zo ja, kan de provincie uitleggen waarom het wel als de een en niet als de ander gezien wordt? Wat is dan die uitleg?

 2. Ziet de provincie hengelsport op het sportlandgoed als visserij zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet natuurbescherming? Welke vorm van hengelsport valt wel en welke niet volgens de provincie onder deze definitie van visserij?

 3. Uit diverse proeven blijkt dat nep-orka's wel werken om aalscholvers op afstand te houden. Het landgoed geeft aan dat dit ‘geen blijvend effect heeft op het wegblijven van de aalscholvers’. Ben u het met ons eens dat ‘blijvend effect op wegblijven’ een te streng criterium is? Welke criteria zijn gekozen om te kunnen beoordelen of een alternatief middel al dan niet werkt?

 4. Hoe en door wie is vastgesteld dat andere alternatieve oplossingen niet afdoende zijn? Welke criteria zijn hier gehanteerd?

 5. Zijn er nog meer alternatieve oplossingen voorhanden? Zo ja, waarom worden die niet ingezet?

 6. Welke bedrijfsmatige schade aan visserij is er geconstateerd? Hoe en door wie is dit onderzocht en heeft u hier cijfers van?

 7. Is het verband aangetoond tussen de schade en het foerageergedrag van aalscholvers? Zo ja, wat is het verband?

 8. Bent u het met ons eens dat de eventuele schade veroorzaakt door de aalscholver in een visvijver gelegen naast een natuurgebied (Bargerveen) behoort tot het (eigen) bedrijfsrisico van de uitbater van de visvijver?

 9. Bent u het met ons eens dat er een kans bestaat dat door de ontheffing de populatie aalscholvers in het Bargerveen in gevaar komt? Zo nee, waarom niet?

 10. Is de provincie bekend met het bezwaarschrift van Stichting Fauna4Life en Stichting Animal Rights hieromtrent? Zo ja, wat is de provincie van plan om te doen?

 11. Is de provincie bekend met de brief van de Vogelbescherming hieromtrent? Zo ja, wat is de provincie van plan om te doen?

 12. Bent u het met ons eens dat het krom is om voedsel voor aalscholvers uit te zetten en de aalscholvers vervolgens af te schieten omdat ze mogelijk dat voedsel opeten?