Main content

Inhoud

Partij voor de Dieren wil jachtstop damhert

Nieuws: 4 oktober 2019
Jacht

UPDATE - De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft politieke vragen gesteld over het afschot van de damherten in de Noord-Hollandse duinen. Er wordt opgeroepen tot een jachtstop. Lees hieronder de toelichting en de vragen. Op zaterdag 5 oktober, de dag na dierendag, organiseert Animal Rights een mars door de straten van Zandvoort. Sluit je aan bij de mars!

Inleiding

Gedeputeerde Staten heeft op 9 februari 2016 een ontheffing ingevolge artikel 68 van de Flora- en faunawet verleend aan de faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE NH) om het aantal damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) terug te schieten van grofweg 3.000 naar 800. Er mag daarbij in de nacht worden geschoten met geluiddempers en ook honden zijn bij de jacht toegestaan.

De ontheffing geldt voor 5 jaar en is gebaseerd op het ‘Faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied, 2016-2020’ dat is opgesteld door ook de FBE NH. Als reden tot noodzaak van het afschot wordt genoemd: verkeersveiligheid, landbouwschade en natuurschade.

In maart 2018 bleek bij de voorjaarstelling dat er na drie winters 2.950 herten(!) te hebben doodgeschoten er zelfs meer herten waren dan voordat er begonnen was met het afschieten, te weten 3.096 in maart 2018 ten opzichte van grofweg 3.000 in 2016. Volgens het Faunabeheerplan zouden er maar 1.479 herten mogen zijn. De afgelopen jaren laat zien dat bij steeds meer schieten er nog meer geschoten moet worden, maar dat het ‘streefcijfer’ niet in zicht komt.

Wonderbaarlijk genoeg zijn de cijfers van de voorjaarstelling 2019 damherten AWD nog niet vrijgegeven. Het is inmiddels herfst en het schieten gaat mogelijk binnen enkele weken beginnen. In de commissievergadering van 9 september jl. antwoordde gedeputeerde Rommel op de vraag van de Partij voor de Dieren waar de cijfers bleven dat de tellingen gereed zijn en dat er gewerkt wordt aan een evaluatie.

Politieke vragen

Lees onderstaand de vragen die zijn voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland:

  • Wordt er in de aangekondigde evaluatie ingegaan, dat afschot van de jaren daarvoor een averechts effect liet zien op het dieren aantal?
  • Deelt u de mening dat afschieten een versterkt effect heeft op het aantal dieren dat geboren wordt?
  • Wordt er bewust gejaagd op zwangere dieren?
  • Hoe oordeelt u over de expertise van de FBE NH nu deze organisatie er zó naast zit met haar modelberekeningen, kijkend naar het ‘streef cijfer’ in relatie tot afschot en populatie aantal?
  • Klopt het dat de Rechtbank Den Haag de Dierenbescherming gelijk gaf in haar hoger beroep waar het gaat om de argumenten verkeer- en landbouwschade die de FBE aandraagt? Er staat immers een hek om het gebied.
  • Is er volgens u nog sprake van het argument openbare orde en veiligheid? Zo ja, kunt u dit uitleggen?
  • Kunt u aangeven hoeveel schade er is uitgekeerd aan landbouwschade de afgelopen jaren veroorzaakt door damherten in de AWD?
  • Welk argument ziet u nog om nog langer het doodschieten van vele duizenden herten in de AWD toe te staan?
  • Bent u bereid om een tussenevaluatie en herziening uit te voeren van het afschot in relatie tot de vermeende argumenten van de ontheffing? Zo ja, bent u bereid om dit door een derde partij te laten uitvoeren en níet over te laten aan de FBE NH?
  • Bent u bereid om, totdat het resultaat van de evaluatie bekend en besproken is, het afschot in de AWD stil te leggen (dus geen start van het afschot per 1 november)?

Graag deze vragen voor 1 november ’19 beantwoorden.

Vragen Partij voor de Dieren: Meer damherten in Amster­damse Water­lei­ding­duinen na massaal afschot - Jachtstop verlangd