Main content

Inhoud

Nederland is een bananenrepubliek als het gaat om regelgeving huisdieren

Nieuws: 27 juli 2020
Animal Rights

Naar aanleiding van de vossenbeelden van Animal Rights moest minister Schouten ook Kamervragen beantwoorden 1 over hoe het nu staat met die 'positieflijst' voor huisdieren. Het antwoord op 20 juli was beschamend:

“De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) bevatte een artikel op basis waarvan een huis- en hobbydierenlijst kon worden opgesteld. Dit artikel is echter nooit in werking getreden, ondanks verscheidene pogingen vanaf 1992 om tot een systeem te komen om diersoorten te beoordelen en besluiten te nemen over het aanwijzen van soorten. In 2013 is de Wet dieren in werking getreden. Op grond van artikel 2.2 is het verboden dieren of diersoorten te houden die niet zijn aangewezen. In 2015 is een lijst voor zoogdieren vastgesteld. Na uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heb ik in 2018 een vrijstelling vastgesteld waardoor het tijdelijk mogelijk is alle (reeds in Nederland gehouden) zoogdiersoorten te houden, waarbij geldt dat het houden van nog niet op de lijst voorkomende diersoorten gemeld moet worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Staatscourant 2018, nr. 23533).
Met het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is in 2017 afgesproken dat er een aangepaste huis- en hobbydierenlijst komt. Door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie is een beoordelingssystematiek opgesteld, waarmee zoogdiersoorten die in Nederland worden gehouden kunnen worden beoordeeld. Op 8 januari 2020 heb ik uw Kamer deze beoordelingssystematiek toegestuurd (Kamerstuk 28 286, nr. 1085). Het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst beoordeelt momenteel zoogdiersoorten aan de hand van deze systematiek. Ik vind het belangrijk dat het beoordelen van al deze diersoorten op een zeer zorgvuldige wijze gebeurd. Dat vraagt meer tijd dan voorzien. Ik ben van plan het aanwijzingsbesluit eind 2020 op internetconsultatie.nl. te consulteren. Ik verwacht dat de huis- en hobbydierenlijst in de zomer van 2021 vastgesteld is.”

Er gelden op dit moment dus nog steeds alleen wat algemene regels en de internationale verplichtingen:

“Beschermde dieren afkomstig uit het wild in Nederland mogen niet worden gehouden als huisdieren. Ook is het verboden om grote katachtigen en primaten in Nederland te houden, alsmede diersoorten die op de Unielijst voor zorgwekkende invasieve uitheemse soorten staan. Voor soorten die beschermd zijn onder het CITES-verdrag gelden er strenge regels over welke soorten wel of niet internationaal verhandeld mogen worden en onder welke voorwaarden. Voor diersoorten, waarvoor geen verbod geldt om deze te houden, gelden er regels die als doel hebben de dieren te beschermen. Zo gelden er bijvoorbeeld regels voor het houden en verzorgen van (landbouw)huisdieren.“

Dat deze “huis- en hobbydierenlijst” maar niet van de grond komt heeft twee eenvoudige redenen. In de eerste plaats is er de lobby van de dierenhandelaars die zich hun lucratieve handel niet af laten nemen en bij het ministerie van LNV op alle begrip kunnen rekenen.

Ten tweede is het houden van de meeste dieren via objectieve maatstaven niet verdedigbaar. Een “beoordelingssystematiek” die als uitgangspunt heeft het respecteren van de intrinsieke waarde van het dier (Wet dieren) toegepast door een werkelijk “onafhankelijke wetenschappelijke [advies]commissie” kan alleen maar tot het oordeel leiden dat het overgrote deel van de dieren die Schouten via haar “vrijstelling” tijdelijk heeft gelegaliseerd, in de meeste omstandigheden ongeschikt zijn als huisdier. Neem bijvoorbeeld een eenzaam konijn in een hok of een vogel in een kooi waarin deze niet werkelijk kan vliegen. Iedere "huis- en hobbydierenlijst” die dus bijvoorbeeld konijnen of vogels bevat zonder daaraan huisvestingsvoorwaarden te verbinden is een aanfluiting.

Er zijn nog veel meer redenen waarom we af moeten van het hele idee van “huis- en hobbydieren”; in de eerste plaats dierenrechten! Wat Animal Rights betreft wordt de nieuwe “huis- en hobbydierenlijst” extreem kort en kunnen dieren alleen voor de reden van adoptie/opvang gehouden worden.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer