Main content

Inhoud

Jagers gebruiken levende duif om hond af te richten

Nieuws: 23 oktober 2019
Jacht

Animal Rights kreeg videobeelden in handen, waarop te zien is hoe een jachthond wordt afgericht met een levende duif. Het dier hangt langdurig bij bewustzijn aan een touw te bengelen en is duidelijk gestresseerd. Rowena Vanroy, Animal Rights: “Dit is echt schokkend. Een levende duif wordt als een voorwerp behandeld alsof het van geen enkel belang is dat het angstig is.”

Het moet voor eens en altijd duidelijk zijn dat ook jagers geen vrijbrief hebben om dieren te mishandelen.

Rowena Vanroy, Animal Rights

Geen respect voor dieren

Duiven zijn levende dieren die angst en pijn voelen en langdurig aan de vleugels opgehangen worden, is pijnlijk en stresserend. Op de beelden is bovendien zelfs te zien hoe de hond op een gegeven moment bijna de duif bijt. Het is maar de vraag hoe veel duiven al op die manier zijn gesneuveld. Jagers doen zich graag voor alsof ze respect hebben voor dieren en de natuur. Ze hebben de mond vol van weidelijkheid en de ethiek van de jacht. Hier wordt echter nogmaals bewezen dat bepaalde dieren voor jagers geen enkele waarde hebben.

Het is niet duidelijk onder welke omstandigheden de duiven voor deze doeleinden worden gehouden. Gaat het om duiven die specifiek hiervoor worden gekweekt of zijn het gewoon “ongewenste” duiven die worden opgeofferd om honden af te richten? Verder weten we niet of dit systematisch gebeurt onder jagers.

Animal Rights stuurt brief naar minister Ben Weyts

Volgens de wetgeving dierenwelzijn kunnen er boetes tot 2000 euro worden opgelegd aan wie een dier gebruikt voor africhting in de mate dat dit oneigenlijke gebruik leidt tot vermijdbare pijn of letsel. Volgens Animal Rights gaat het hier duidelijk om dierenmishandeling. Wij hebben daarom een brief gestuurd naar minister Ben Weyts die bevoegd is voor dierenwelzijn. Animal Rights vraagt daarin dat de minister verduidelijkt of wat er op de beelden te zien, kan voor de bestaande wetgeving. Indien deze praktijken legaal zijn, eist Animal Rights dat de minister het gebruik van levende dieren voor het africhten van honden expliciet verbiedt.

Vanroy: “Het moet voor eens en altijd duidelijk zijn dat ook jagers geen vrijbrief hebben om dieren te mishandelen."

Dierenwelzijnswet

Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren van 14/08/1986, gewijzigd bij de wetten van 26/03/1993 en van 04/05/1995

Art. 36. Onverminderd de toepassing, in voorkomend geval, van strengere straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft met een boete van 52 euro tot 2000 euro, hij die: 1° de aanvalsdrift van een dier opdrijft door het op te hitsen tegen een ander dier; 9° een dier gebruikt voor africhting, enscenering, reclame of gelijkaardige doeleinden in de mate dat dit oneigenlijk gebruik duidelijk leidt tot vermijdbare pijn, lijden of letsel;