Main content

Inhoud

Genk gaat massaal everzwijnen afmaken

Nieuws: 27 mei 2020
Jacht

ACTIE: help de wilde dieren in Genk!

Stad Genk besliste om 400 hectare bos aan jagers te gaan verpachten zodat everzwijnen, reeën maar ook andere wilde dieren kunnen worden gedood. Help de wilde dieren en schrijf de burgemeester en schepenen van Genk een beleefde brief om hen te vragen hun plannen te herzien. Er is nog tijd tot 6 juni! Dan worden jachtrechten aan de hoogste bieder verpacht. Stuur je mailtje naar burgemeester@genk.be.

BETREFFENDE BESLISSING TOT JACHTVERPACHTING JACHTRECHTEN HORENSBERG BODEM 1 EN 2

Geachte burgemeester en schepenen,

Via de media vernam ik dat de stad Genk heeft beslist om de rechten op haar domeinen Horensberg, bodem 1 en bodem 2 te verpachten. Wij zijn van oordeel dat deze beslissing onzorgvuldig is omwille van de volgende redenen:

 1. De jachtverpachting geeft de volgende doelstellingen op: het duurzaam beheren van de populatie everzwijnen, schade aan de natuur en omliggende bewoning binnen aanvaardbare perken te houden, het risico op verkeersongevallen te beperken. Niet al deze argumenten zijn valide;

a. wat betreft het duurzaam beheer van de populatie: er zijn geen telgegevens overlegd. Het is volstrekt onduidelijk hoeveel dieren in het gebied aanwezig zijn en waarom duurzaam beheer noodzakelijk wordt geacht. Ook zijn er geen gewenste aantallen in de plannen opgenomen. Zonder telgegevens of gewenste aantallen, kunnen er geen conclusies worden getrokken over het duurzaam beheren van een populatie.

b. wat betreft schade aan omwonenden: bepaalde delen van het bos ter hoogte van Horensberg zijn reeds voorzien van everzwijnwerende hekken om schade te voorkomen. Stad Genk heeft bovendien alle inwoners van Genk uitgenodigd om deel te nemen aan een groepsaankoop van hekken om tuinen af te sluiten waar tot nu toe 23 gezinnen aan hebben deelgenomen. Dit is onvoldoende. Inwoners moeten verder worden aangemoedigd hun tuinen af te sluiten om schade te voorkomen (zie beheersfiche everzwijn en de code ivm preventieve maatregelen en de code goede praktijk).

c. wat betreft schade aan het verkeer:

 • volgens de grofwilddatabank van het INBO waren er in 2018 en 2019 geen verkeersongevallen in Genk die zijn veroorzaakt door everzwijnen. Bovendien zijn de nabije (snel-)wegen E314 en N75 reeds voorzien van schuttingen of draadhekken. De E314 beschikt eveneens over een ecoveloduct waar wild kan oversteken. Enkel de N723 zou nog een potentieel gevaar kunnen opleveren;

 • indien er wordt geoordeeld dat er gevaar is voor het verkeer op de N723 en men de weg toch niet wenst af te schermen, kan men ervoor kiezen de verkeerssnelheid te verlagen. Onderzoek heeft aangetoond dat het verlagen van de snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur aanrijdingen met wilde dieren drastisch vermindert.

 • de gebieden Bodem 1 en Bodem 2 grenzen enkel aan de E314, een snelweg die volledig is afgesloten met schuttingen;

 • de jacht is in ieder geval geen oplossing om verkeersongevallen uit te sluiten. De twee belangrijkste maatregelen om verkeersongevallen drastisch te verminderen zijn het verlagen van de snelheid en het openhouden van bermen. Bij open bermen zien zowel wilde dieren als automobilisten elkaar eerder. Afschot zorgt voor onrust in het bos, schrikreacties van dieren, toegenomen mobiliteit en vluchtgedrag. Allemaal factoren die de verkeersveiligheid juist kunnen doen afnemen.

 1. De verpachting laat in de gebieden Bodem 1 en Bodem 2 ook de jacht op ree toe, hoewel er hier geen noodzaak toe is. Reeën zorgen niet voor overlast en met name niet in de gebieden Bodem 1 en Bodem 2.
 2. De verpachting maakt het ook mogelijk om andere wildsoorten te bejagen in opdracht van of na goedkeuring door de ambtenaar van de stad Genk. Echter is er geen noodzaak tot het verder bejagen van overige wildsoorten. In de doelstellingen van de verpachtingsvoorwaarden zelf staat dat het in de eerste plaats over het beheer van evenzwijnen gaat. Wij willen dan ook dat indien de jachtverpachting doorgaat, de wildsoorten enkel worden beperkt tot everzwijn. Bovendien zou het in deze gevallen mogelijk niet om aanzitjacht gaan, wat bijkomende gevaren oplevert voor recreanten en omwonenden. Recreatiedoelstellingen en natuurdoelstellingen moeten mee opgenomen worden in deze afweging.
 3. De verpachting laat het oordeel om de jacht op overige wildsoorten toe te laten over aan de ambtenaar van de stad Genk. De kwalificaties van deze persoon in deze materie zijn echter onbekend. Ook zijn hoedanigheid is onbekend, wat zorgt voor onduidelijkheid en leidt tot een gebrek aan transparantie. Er zijn ook geen voorwaarden bepaald waar deze ambtenaar zich aan moet houden.
 4. Jacht met name in de zomermaanden toelaten, veroorzaakt meer risico op gevaar voor spelende kinderen en recreanten.
 5. De verpachtingsvoorwaarden zijn onvoldoende duidelijk over het toelaten van nachtjacht. Dit “kan worden toegelaten”. Nachtjacht brengt sowieso bijkomende risico’s met zich mee en helemaal wanneer onvoldoende duidelijk is wanneer deze zal plaatsvinden.
 6. De verpachtingsvoorwaarden laten het toe om tijdens de jacht op everzwijn aan te korrelen. Hoewel het bijvoederen van everzwijnen met bv. maïs aantoonbaar zorgt voor meer everzwijnen omdat hun reproductie gelinkt is aan lichaamsgewicht. Dit getuigt niet van goed bestuur als er enerzijds bijgedragen wordt aan hun reproductie om dan te moeten overgaan tot jacht.
 7. Het is in het algemeen belang om de natuur en de wilde dieren die er hun habitat vinden te beschermen. Een groot deel van de bevolking steunt de jacht niet en ziet liever dat er wordt gezorgd naar manieren om met wilde dieren samen te leven.

Ik ben van oordeel dat de schade die door everzwijnen zou worden veroorzaakt onvoldoende is aangetoond en dat er bovendien nog onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de preventieve middelen die zijn aangereikt in de beheerfiche everzwijn en de code goede praktijk.

Bovendien ben ik van mening dat inspanningen op het gebied van dierenwelzijn ook moeten worden doorgetrokken naar het welzijn van wilde dieren omwille van het dierenwelzijn moeten inspanningen worden geleverd om in geval van conflict met wilde dieren niet-dodelijke, diervriendelijke oplossingen te vinden. Ik vraag u daarom met klem om deze beslissing ongedaan te maken.

Stad Genk heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven voor drie van haar gemeentebossen, goed voor in totaal 400 hectare bos.1 Naar eigen zeggen doet de stad dit om het aantal everzwijnen in perken. Animal Rights kant zich tegen een beleid dat telkens afschot naar voren schuift als noodzakelijke oplossing.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Wilde zwijnen leven al tienduizenden jaren in Europa en zouden beschermd moeten worden door onze wetgever. Toch worden ze bij het minste afgeknald. Wilde zwijnen horen hier thuis en zijn een aanwinst voor onze natuur. We moeten deze dieren verwelkomen en weer opnieuw met hen leren samenleven.”

Teken de petitie: Red het everzwijn!

Ook reeën doelwit

Stad Genk doet het bij de bevolking en in de kranten uitschijnen dat het enkel everzwijnen wil gaan “bestrijden”. Wie de moeite neemt om de aanbesteding te lezen, komt echter tot de schokkende ontdekking dat de aanbesteding ook toelating geeft om reeën, exotische diersoorten en, mits toestemming van de ambtenaar van de stad Genk elke andere wildsoort, te bejagen.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Het heeft er alle schijn van dat stad Genk de wilde zwijnen gebruikt als smoes om alle wilde dieren in haar gemeentebossen te gaan bejagen.”

Wilde zwijnen horen hier thuis en zijn een aanwinst voor onze natuur.

Rowena Vanroy, Animal Rights

Everzwijnen maken het soms bont

In de aanbesteding zegt de stad Genk dat ze het aantal everzwijnen wil verminderen omwille van overlast in de omliggende woonwijken en voor het verkeer. Er zouden reeds preventieve maatregelen zijn genomen, zo was er een groepsaankoop van wildrasters waar weliswaar slechts 23 gezinnen aan deelnamen. Toch meldt de krant het Belang van Limburg dat het aantal klachten van everzwijnen in Genk dalende is.1

“De maatregelen die de stad heeft genomen zijn een goed begin, maar moeten worden uitgebreid om echt een impact te hebben. Het is onbegrijpelijk dat ondanks de afname van het aantal klachten de gemeente beslist om toch maar te gaan schieten,” zegt Vanroy.

Wildschade niet vergoed

In Vlaanderen is het zo dat wildschade enkel wordt vergoed wanneer jacht niet mogelijk of toegestaan is.1 Door deze aanbesteding kan de gemeente haar aansprakelijkheid afschuiven op de jachtrechthouder.

“De jachtrechthouder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het wild in zoverre het afkomstig is uit de gebieden waarin hij het jachtrecht heeft en voor de soorten waarop hij de jacht of bestrijding heeft mogen uitoefenen.”

Tot nu toe is er nog nooit schadevergoeding betaald voor schade veroorzaakt door everzwijnen uitbetaald.

Everzwijnen eisen gewoon hun plaats op. We moeten aanvaarden dat ze hier zijn om te blijven.

Rowena Vanroy, Animal Rights

Nood aan ecoducten

Everzwijnen en andere wilde dieren kunnen in het verkeer terechtkomen en zo bestuurders en inzittenden, maar ook zichzelf in gevaar brengen. Verkeersongelukken zijn een van de voornaamste doodsoorzaken onder wilde dieren. Jaarlijks sterven er zo’n elf miljoen dieren in het verkeer.1

Vlaanderen is erg versnipperd en de voorbije legislaturen is er amper werk van gemaakt om dit te verhelpen door wildrasters te plaatsen langs gewestwegen en ecoducten te voorzien. België telt op dit moment zes ecoducten en in 2020 zullen er nog twee worden bijgebouwd. In Nederland zijn dit er maar liefst 66.2 Daarnaast kan ook het verlagen van de snelheid van 80 naar 60 km/h en het openhouden van bermen een groot aantal ongelukken voorkomen.

We hebben wilde dieren verdrongen en de natuur volgebouwd. Sommige wilde dieren passen zich aan deze situatie aan en eisen gewoon hun plaats op. In plaats van hen met man en macht te proberen terugdringen, moeten we aanvaarden dat everzwijnen hier zijn om te blijven en manieren zoeken om met hen samen te leven.