Main content

Inhoud

Brief naar minister Demir: pleidooi voor waardenwijziging beheerkeuzes Drongengoed

Nieuws: 27 januari 2023
Jacht

Van 30 januari tot en met 3 februari en van 27 februari tot en met 3 maart heeft het Agentschap Natuur en Bos, net zoals 3 jaar geleden, jachtpartijen in het Drongengoedbos ingepland. Onschuldige damherten en reeën zullen wederom opgejaagd en gedood worden.

Het beheer is gebaseerd op onvoldoende cijfers en het aanvoelen van bepaalde 'stakeholders'. Naast de kwestie of beheer zelfs noodzakelijk zou mogen worden geacht, is Animal Rights van mening dat jacht anno 2023 niet meer aanzien zou mogen worden als een acceptabele manier van populatiebeheer. Wij dringen er bij de minister op aan deze en toekomstige slachtpartijen te voorkomen. Lees hieronder onze brief aan minister Demir.

Lees hier hoe tijdens de vorige jachtpartij een hertenkalf voor dood werd achtergelaten.

De brief naar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir

Animal Rights pleit voor waardenwijziging bij doelstellingen en beheerkeuzes voor reeën en damherten in het Drongengoed

Geachte minister Zuhal Demir

Dit schrijven komt naar aanleiding van de beheerkeuzes die het Agentschap Natuur en Bos maakte met betrekking tot het beheer van de reeën- en damhertenpopulatie in het Drongengoed. Animal Rights en haar volgers die de organisatie representeert, dringen aan op een levensbelangrijke herevaluatie waar er naast het economisch, maatschappelijk en ecologisch belang en naast het belang op niveau van de soort eindelijk de noodzakelijke aandacht gaat naar het individu. Het presumeren dat een dier enkel waarde heeft in relatie tot deze belangen, is ethisch onverantwoord, gebaseerd op een antropocentrische visie en verloochent daarnaast de intrinsieke waarde van het levend wezen.

Bij de beheerdoelstellingen, opgenomen in het Basisrapport wetenschappelijke onderbouwing beheerkeuzes voor grofwild in het Drongengoed (Casaer et al., 2021), lezen we nochtans dat het minimaliseren van onnodig dierenleed een belangrijk onderdeel uitmaakt van de strategie van het ANB. Die doelstelling zien wij graag in belangrijke mate in waarde toenemen. Het doden van zowel reeën als damherten zorgt voor immens veel dierenleed en is onnodig in se.

Het rapport stelt dat er in het geval van de ree, duidelijk densiteitsafhankelijke mechanismen optreden wanneer de populatie ongeveer 70% van de ecologische maximale draagkracht heeft bereikt. Deze mechanismen zorgen op een natuurlijke manier voor een impact op de populatieaanwas en- uitstroom die resulteert in een natuurlijke balans. Het afdoen dat er door middel van doden dierenleed wenst vermeden te worden dat voorkomt bij het benaderen van die draagkracht, is schijnvertoon. Animal Rights is dan ook van oordeel dat de noodzaak aan beheer van reeën in het Drongengoed niet gegrond is.

Ondanks dat bij het damhert deze populatieregulerende mechanismen niet zo snel optreden, pleit Animal Rights voor een herevaluatie van de -subjectief- onaanvaardbare impact op ecologische en maatschappelijke doelstellingen. Het damhert moet als levend wezen in zijn intrinsieke waarde erkend worden en niet enkel aanzien worden als exoot met recreationele meerwaarde. In uitzonderlijke gevallen dat beheer toch noodzakelijk wordt geacht moeten niet-actief populatiebeheer en niet-dodelijke vormen van actief populatiebeheer aangewend worden.

Eén zo’n vorm van niet-dodelijk actief populatiebeheer is geboortebeperking via het gebruik van immunocontraceptie. De nood aan administratieve voorbereiding en het overbruggen van kennislacunes door wetenschappelijk onderzoek mogen geen aanleiding vormen om toch te kiezen voor de makkelijkste weg. Het investeren in innovatieve oplossingen zoals geboortebeperking eventueel in combinatie met eenmalige afvang en herplaatsing zijn cruciaal in huidig en toekomstig beleid met groeiend belang voor dierenwelzijn en respect voor het individu.

Afschot heeft anno 2023 geen maatschappelijk draagvlak meer en moet bijgevolg niet meer aanzien worden als een acceptabele manier van populatiebeheer. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor onderzoek en ontwikkeling naar diervriendelijke toepassingen en oplossingen. Geboortebeperking zorgt daarnaast voor een stabielere populatie zonder de ‘nood’ aan het herhaaldelijk doden van onschuldige dieren.

Minister, deze beheerkeuze die gebaseerd is op onvoldoende kwantitatieve en kwalitatieve cijfers waarbij uitsluitend (drachtige) hinden en kitsen het slachtoffer zijn, moet zo snel mogelijk teruggeroepen worden. Bij dit adaptief beheer op basis van het aanvoelen van bepaalde stakeholders, waar er per definitie zonder volledige kennis van de situatie gehandeld wordt, mogen er geen dierenlevens op het spel gezet worden. Een ontnomen leven kan namelijk niet teruggegeven worden.

Ten slotte vragen wij u, minister Demir, net zoals we al aan het Agentschap Natuur en Bos gevraagd hebben, om ons in toekomstige vergaderingen en overlegmomenten als stakeholder uit te nodigen. De belangrijkste stakeholders zijn de dieren zelf en laat het nu net hen zijn die wij vertegenwoordigen.

Alvast bedankt om deze brief met de nodige aandacht te lezen

Hartelijke groet
Animal Rights