Main content

Inhoud

Bezwaar tegen uitroeiing van de wasbeer in Limburg

Nieuws: 24 januari 2023
Jacht

Op maandag 23 januari 2023 was Animal Rights aanwezig bij een hoorzitting in het Gouvernement aan de Maas in Limburg. Animal Rights en Fauna4Life hadden bezwaar ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van oktober 2022 om de wasbeer in Limburg uit te roeien door afschot.

Een invasieve exoot die hier al jaren voorkomt

De wasbeer staat op de zogenaamde Unielijst van invasieve exoten - dieren die van origine niet in Europa voorkwamen - waardoor EU-leden de verplichting hebben maatregelen te nemen tegen de soort. Welke maatregelen dat zijn is sterk afhankelijk van de status van de soort.

Allereerst zijn Animal Righs en Fauna4Life van mening dat de wasbeer onterecht als 'artikel 17-soort' is aangemerkt door Gedeputeerde Staten. Deze discussie - is de wasbeer een artikel 17-soort of een artikel 19-soort - is wat technisch, maar van groot belang voor wat de dieren te wachten staat. Een artikel 17-soort wacht namelijk uitroeiing na vroege detectie. Voor een invasieve exoot die onder artikel 19 valt, kunnen echter andere maatregelen worden genomen zoals TNR (Trap, Neuter, Release) en anticonceptie.

Omdat de wasbeer al vóór 2015 in Nederland voorkwam en een soort is die zich hier heeft gevestigd, is er geen sprake (meer) van 'vroege detectie'. Wat Animal Rights en Fauna4Life betreft gaat het dus om een artikel 19-soort, die ‘vriendelijker‘ behandeld kan worden.

Advocaat Petra den Boer: "De provincie houdt strak vast aan de conclusie dat er sprake is van een artikel 17-soort onder de Exotenverordening en de Faunabeheereenheid is vastberaden de wasbeer uit te roeien. Dit is al jaren het beleidsdoel, maar tot op heden niet gelukt. Het zal ook niet lukken, want de wasbeer houdt zich niet aan grenzen en wasberen uit Duitsland en België zullen Nederland binnen blijven komen."1

Niet-dodelijke alternatieven

Bovendien vinden Animal Rights en Fauna4Life dat er onvoldoende gekeken is naar niet-dodelijke middelen. Dit hangt samen met de artikel 19-status, omdat dan in de Exotenverordening verplicht wordt gesteld dat niet-dodelijke methoden in overweging worden genomen. Dit geldt in het bijzonder nu duidelijk is dat het uitroeien van wasberen helemaal niet haalbaar is, onder meer door migratie van wasberen uit Duitsland en mogelijk Wallonië.

Doodschieten van wasberen is onnodig

Ons derde bezwaar is dat de provincie niet heeft aangetoond dat het nodig is om de wasberen te ‘beheren’. In Europa is er geen bewijs gevonden dat wasberen een bedreiging vormen voor de soortenrijkdom of voor de aantallen van andere soorten. Er zijn Animal Rights en Fauna4Life ook geen gevallen bekend waarin de wasbeerspoelworm daadwerkelijk voor problemen heeft gezorgd voor de volksgezondheid in Nederland. Een laatste argument dat wordt ingezet voor beheer is 'het vernielen van menselijke bezittingen' door wasberen. Er zijn in Nederland echter helemaal geen schadegevallen bekend.

Advies en besluit

De commissie zal alle argumenten in overweging nemen en een advies uitbrengen. De provincie neemt vervolgens een nieuw besluit dat, indien nodig, bij de rechter aangevochten kan worden. De termijn voor het besluit van de provincie is 14 maart, maar deze termijn kan nog met zes weken verlengd worden. Wordt vervolgd!