Main content

Inhoud

Antibioticumgebruik en -resistentie in de vee-industrie

Nieuws: 16 september 2020
Slacht

De vee-industrie is een ziekmakende industrie. Voor de ontdekking van antibioticum en vaccins was het niet mogelijk om dieren op elkaar te proppen zoals tegenwoordig in Nederland en elders de standaard is; ze zouden in onrendabele hoeveelheden creperen. Door middel van antibioticum is het creperen van dieren in de vee-industrie terug gebracht tot economisch aanvaardbare aantallen. Het antibioticumgebruik in de vee-industrie ligt dan ook nog altijd zeer hoog al is deze onder overheidsdruk - want sectorafspraken werken nooit - wel wat teruggedrongen.

Kamerbrief antibioticumbeleid

Op 21 juli 2020 kwam Landbouwminister Schouten met een Kamerbrief over de ‘stand van zaken antibioticumbeleid in de veehouderij’. Natuurlijk opent ze met een juichverhaal over hoe het beleid in de periode 2009–2019 heeft geleid tot een vermindering van het antibioticumgebruik in de dierhouderij met 69,6%. Dit geeft alleen maar aan dat antibiotica voorheen als ware het snoepgoed werd gesuppleerd in de vee-industrie.

Na een duidelijke afname in gebruik vanaf 2009, daalt het gebruik in de vleeskuikens-, varkens- en melkveesector niet of nauwelijks meer. Het vertoont al enkele jaren een “gelijkblijvend en stabiel gebruikspatroon met beperkte schommelingen.” Het is dus ongepast van de minister om de vergelijking met 2009 te blijven misbruiken.
De kalversector boekt nog wat winst, maar daar liggen zowel het niveau van antibioticumgebruik als de resistentieniveaus hoog.

Waar het om gaat, de antibioticaresistentie die een gevaar is voor de gezondheid van mens en andere dieren, blijkt volgens de MARAN rapportage nauwelijks nog te dalen. Bij vleeskuikens en varkens stabiliseert deze. Bij vleeskalveren neemt deze iets af ten opzichte van 2018, maar het percentage dieren met ESBL producerende darmbacteriën - volgens de Gezondheidsraad één van de meest risicovolle resistente bacteriën voor de volksgezondheid - in de vleeskalverhouderij, steeg de voorgaande jaren.

Kalkoenen en konijnen

Het antibioticumgebruik van de kalkoenen- en konijnensector fluctueert en is volgens de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit SDa zeer hoog; de kalkoensector laat een stijging van 7,9% ten opzichte van 2018 zien.

De konijnenhouderij wordt sinds 2016 gemonitord en het gebruik van antibiotica in deze sector is dus eveneens zeer hoog. Er zijn aanzienlijke fluctuaties in gebruik te zien over de jaren, mogelijk ten gevolge van de kwaliteit van de data en het geringe aantal bedrijven. Daarnaast is het verschil in antibioticumgebruik tussen de bedrijven groot.

Colistine

Net als in 2018 is de verkoop van colistine gestegen. Ondanks dat de leghennensector een in verhouding laag totaal antibioticumgebruik heeft, komt deze sector uit boven de benchmark voor colistinegebruik welke wordt geadviseerd door de European Medicines Agency (EMA).

De stijging in colistinegebruik valt voornamelijk ten deel aan gebruik in de varkens- en pluimveesector en is ongewenst, zegt Schouten. De SDa roept de betreffende sectoren op het gebruik van colistine op korte termijn te verlagen en maatregelen te nemen om dit laag te houden. Het expertpanel is van mening dat de streefwaarde van colistinegebruik nul zou moeten zijn, net zoals voor derde keuze middelen, kritisch voor de volksgezondheid, geldt. Het gebruik van derde keuze middelen is over het algemeen laag, maar niet in de kalkoenhouderij.

In de Kamerbrief van september 2019 (Kamerstuk 29683, nr. 249) riep Schouten de pluimvee- en varkenssector al op om colistinegebruik op korte termijn te verminderen en maatregelen te nemen om dit laag te houden. “Ik moet helaas constateren dat sinds mijn vorige oproep er nog onvoldoende bereikt is en dat het gebruik van colistine weer gestegen is.”

Kies plantaardig!

De vee-industrie is een overbodige bedrijfstak. Niemand heeft vlees, zuivel of eieren nodig. Het in stand houden van de vee-industrie betekent op velerlei wijzen het in gevaar brengen van de gezondheid van mensen en andere dieren. Antibioticumgebruik en de daaruit volgende antibioticumresistentie is er daar een van. Kies voor compassie, kies voor plantaardige voeding!

Dierenrechten in de grondwet Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. TEKEN DE PETITIE! Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer