Main content

Inhoud

Animal Rights dient ondersteunende zienswijze in voor ‘nooit meer Knorhof’

Nieuws: 8 maart 2023
Slacht

Op 27 juli 2017 brandde een intensieve varkenshouderij aan de Burensewal in Kapel-Avezaath, die bekend stond als de Knorhof, volledig af. Meer dan 20.000 varkens stierven een verschrikkelijke dood.

Nooit meer Knorhof

Sinds 2019 poogt het bedrijf Sebava van Adriaan Straathof en Maarten Verdoorn de vergunningen weer op orde te krijgen. Maar zowel de provincie Gelderland als de gemeente Buren zijn inmiddels van mening dat de herbouw van een intensieve varkenshouderij op deze locatie niet meer gewenst is.

De provincie is voornemens de bestaande milieuvergunning uit 2010-2011 in te trekken, en de aanvragen voor (her)bouw en nieuwe milieuactiviteiten zijn buiten behandeling gesteld, omdat Sebava niet de vereiste informatie voor vergunningverlening heeft aangeleverd. Dit betekent dat er al jaren geen zicht is op verwezenlijking van de huidige bestemming, wat de gemeente de kans gaf met een nieuw bestemmingsplan te komen; een waarin geen plaats is voor intensieve veehouderij.1

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan werd op 24 januari ter inzage gelegd.1 Sebava heeft tegen het besluit van de Burense gemeenteraad bezwaar gemaakt.2 Dit noopte Animal Rights ertoe een ondersteunende zienswijze in te dienen met de oproep aan het college van burgemeester en wethouders van Buren om in het besluit te volharden.

Bibob

We wijzen het college er verder op dat de provincie Flevoland hetzelfde bedrijf een aangevraagde omgevingsvergunning geweigerd heeft én al verleende omgevingsvergunningen heeft ingetrokken. Dit is gedaan op grond van de resultaten uit onderzoek in het kader van de Wet Bibob. Deze wet geeft overheidsinstanties de mogelijkheid om de achtergrond van bedrijven en personen met wie zij zakendoen, te screenen. Zo kan worden voorkomen dat de overheid criminele activiteiten financiert of faciliteert. Uit de verkregen (vertrouwelijke) informatie zou zijn gebleken dat een ernstig gevaar bestaat dat deze vergunningen voor Sebava mede zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Er is geen reden aan te nemen dat eventuele strafbare feiten niet ook zullen worden begaan wanneer de bestemmingsplanwijziging in Buren niet doorgaat en Straathof de gewenste doorstart zou kunnen maken. Wat betreft Animal Rights zou deze wijziging dan ook een zeer effectieve preventieve stap zijn.

Beter voor de natuur en de dieren

Verder onderschrijft Animal Rights de wijziging, waarmee intensieve veehouderij op deze locatie onmogelijk wordt gemaakt, in het licht van het belang voor de fysieke leefomgeving en het milieu dat hiermee wordt gediend. Ruimte moet worden geboden aan de natuur en in het wild levende dieren die daarvan afhankelijk zijn, niet aan een dieronterende 'varkensfabriek' die ook nog eens zeer vervuilend is en niet langer te verantwoorden is binnen de huidige stikstofcrisis.

Animal Rights

Met deze zienswijze verzoekt Animal Rights de gemeente Buren om het ontwerpbestemmingsplan te bekrachtigen in een definitieve besluit en Animal Rights op de hoogte te houden van verdere procedures.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer