Main content

Inhoud

Animal Rights daagt NVWA-dierenartsen voor veterinair tuchtcollege

Nieuws: 14 september 2019
Slacht

In juni van dit jaar liet Animal Rights zien hoe varkens die door inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) goedgekeurd werden voor wegtransport, vervolgens bij aankomst bij Belgische slachthuizen werden afgekeurd als niet-transportwaardig door de inspecteurs van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). We beschreven vijf gevallen, waarbij vier NVWA dierenartsen betrokken waren.

“Het is onverteerbaar dat door het falen van de NVWA dierenmishandeling onbestraft blijft,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “Daarom eisen we alsnog maatregelen tegen alle betrokkenen, inclusief de NVWA-dierenartsen.”

Het is onverteerbaar dat door het falen van de NVWA dierenmishandeling onbestraft blijft.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Extern onderzoek NVWA

Animal Rights verkreeg de gegevens uit een informatieverzoek onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in België. Het onderzoek en de eraan gekoppelde RTL Nieuws uitzending leidden ertoe dat “export van wrak vee naar met name België en Duitsland” als onderzoekspunt werd toegevoegd aan het externe onderzoek naar het functioneren van de NVWA.

Het onderzoek werd uitgevoerd door 2Solve Investigations en is deze week verschenen. De conclusie is vernietigend voor de NVWA, maar eigenlijk al lang bekend: "De doelstelling om dierenwelzijn te verbeteren en om misstanden te voorkomen, wordt niet behaald.”

Uit het rapport blijkt ook dat met terugmeldingen uit het buitenland over daar aangevoerde niet-transportwaardige dieren vanuit Nederland al jaren niets wordt gedaan.

Animal Rights’ onderzoek

Over een transport vanuit het Noord-Brabantse Reusel naar het Vlaamse slachthuis Porc Meat in Zele, rapporteerde een FAVV-inspecteur: “Meer dan 20% kreupele varkens, niet transportwaardig om op een diervriendelijke manier intracommunautair vervoerd te worden. Varkens met allerhande pathologie die niet uitgroeien tot volwaardig mestvarken. Dieren met poly-artritis, femur fractuur mank, staartnecroseletsels, opgezette boeggewrichten, navel- en inguinale hernias en 1 fokzeug met prolaps ani door kreupelheid.”

De NVWA-dierenarts had voor vertrek genoteerd: “Op het ogenblik van inspectie waren de dieren waarop dit gezondheidscertificaat betrekking heeft, geschikt om voor de op 04/05/2017 geplande reis te worden vervoerd overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad.”

Geen roulatie

Een roulatiesysteem dat toezichthoudend dierenartsen willekeurig op verschillende locaties zou inzetten “om te hechte relaties tussen toezichthoudend dierenartsen en exploitanten van slachthuizen […] en Export Verzamel Centra (EVC’s) te voorkomen,” werd niet ingevoerd.

In het voorbeeld hierboven keurde een NVWA-dierenarts met een eigen praktijk in het Noord-Brabantse Reusel, tot twee keer toe, transporten van een Reuselse vee- en varkenshandel met “dieren in algemene slechte conditie,” goed voor transport naar Belgische slachthuizen.

We eisen alsnog maatregelen tegen alle betrokkenen, inclusief de NVWA-dierenartsen.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Geen handhaving

Uit het 2Solve rapport blijkt dat varkenshandelaren de verantwoordelijkheid afschuiven op de NVWA-dierenarts: “De chauffeur is afgegaan op de beoordeling van de dieren door de certificerend dierenarts van de NVWA. Deze dierenarts heeft verklaard dat de dieren geschikt waren voor transport. Van de chauffeur kan en mag niet worden verwacht dat hij zich bemoeit met de beoordeling van deze dierenarts. Daarom valt Varkenshandel X geen verwijt te maken.”

Geen van de meldingen over de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 uit België en Duitsland heeft geleid tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel (of een strafrechtelijke maatregel) tegen de betrokken transporteurs of houders van dieren, valt in het rapport te lezen.

Handhavingsverzoek

Daarom diende Animal Rights een handhavingsverzoek in bij de NVWA om deze overheidsinstantie alsnog te dwingen op te treden tegen de vervoerders, varkenshouders en verzamelcentra voor het overtreden van de transportverordening.

De NVWA verlengde de normale beslistermijn van 8 weken, prompt met nog eens 18 weken, zodat we zeker een half jaar op een besluit moeten wachten.

Veterinair tuchtcollege

Daarnaast diende Animal Rights een klacht in bij het veterinair tuchtcollege (VTC) tegen de vier betrokken dierenartsen, waarvan de namen bij de dierenrechtenorganisatie bekend zijn. Door in het gezondheidscertificaat overduidelijk een verkeerde diagnose te stellen, zijn deze dierenartsen ernstig te kort geschoten in de zorg die zij hadden voor de te vervoeren dieren. Animal Rights acht hun optreden laakbaar, in strijd met de vereiste zorgvuldige beroepsuitoefening en verzoekt het veterinair tuchtcollege passende tuchtrechtelijke maatregelen te nemen.

Het VTC antwoordde dat ze eerst gaat bekijken of Animal Rights wel als belanghebbende kan worden aangemerkt. Ze voegde daar aan toe dat dit in verband met de zomerperiode wel enkele weken kon duren.

Animal Rights

Animal Rights heeft er geen vertrouwen in dat het verantwoordelijke ministerie deze problemen kan oplossen. Animal Rights ziet het falen van de NVWA als een logisch en onvermijdelijk uitvloeisel van het volstrekt immorele systeem van de vee-industrie.

Het falen van de NVWA op het vlak van dierenwelzijn is net als bijvoorbeeld de epidemie aan staldrama’s onlosmakelijk verbonden met het industrieel ‘verwerken’ van levende, voelende wezens tot producten voor menselijk gebruik.

We vragen dan ook om een snelle opheffing van dit systeem van dierengebruik en een transitie naar plantaardige voeding.

Update

  • Op 16 december 2019 wijst de NVWA handhaving af.
  • Op 24 januari 2020 maakt Animal Rights hier bezwaar tegen.
  • Op 6 mei 2020 verklaarde het veterinair Tuchtcollege de klachten van Animal Rights tegen de dierenartsen niet-ontvankelijk. De dierenartsen staan op het standpunt dat Animal Rights niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat Animal Rights geen eigenaar, houder of verzorger is van desbetreffende dieren. Het Veterinair tuchtcollege ging daarin mee.
  • Op 3 juli heeft Animal Rights tegen deze uitspraken beroep ingesteld. Alle vier de dierenartsen hebben een verweerschrift ingediend.
  • Op 14 augustus 2020 diende een NVWA jurist het verweerschrift in tegen dit beroep, waarna op 13 oktober een beslissing op het bezwaar werd genomen, zoals gewoonlijk te laat. Het bezwaarschrift werd ongegrond verklaard. Het verweer van de NVWA komt er op neer dat hun dierenartsen onfeilbaar zijn en dat Animal Rights maar moet bewijzen dat de dieren al kreupel waren, abcessen en prolapsen hadden voor vertrek. Ze hebben geen boodschap aan wat hun Belgische collega's beweren. De NVWA kent geen fatsoen. We gaan natuurlijk in beroep.
  • Het Veterinair Beroepscollege heeft de beroepen op 23 september 2020 gezamenlijk behandeld. De dierenartsen zijn daarbij niet verschenen. Het Veterinair Beroepscollege oordeelde, zoals Animal Rights aanvoerde, dat de kring van belanghebbende ruimer is dan houders of eigenaren van dieren. Animal Rights heeft "gelet op haar statutaire doel een rechtstreeks en bovenindividueel belang [...] bij het in voorkomende gevallen en daar waar de zorgplichten als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet dieren in het geding zijn, indienen van een tuchtrechtelijke klacht tegen een dierenarts." Het oordeel luidt dan ook: "Gelet op deze feitelijke werkzaamheden kan de stichting naar oordeel van het Veterinair Beroepscollege als belanghebbende worden aangemerkt." Het beroep van Animal Rights is daarmee gegrond. "Doende hetgeen het Veterinair Tuchtcollege had moeten doen zal het Veterinair Beroepscollege de stichting alsnog ontvangen in haar klachten tegen de vier dierenartsen."
  • Op 30 april 2021 staat Animal Rights voor het Veterinair Beroepscollege om de 4 klachten tegen de 4 dierenartsen (waarvan er een voor twee transporten toestemming heeft verleend) inhoudelijk te laten behandelen. De uitspraak wordt binnen 8 weken verwacht.
Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer