Main content

Inhoud

Update schapen beschermen tegen de wolf

Nieuws: 14 juni 2023
Slacht

Op 23 november 2022 heeft Animal Rights de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (via de NVWA) verzocht om handhavend optreden tegen Veehandel Stefan Worst omdat deze onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om zijn schapen te beschermen tegen roofdieren, c.q. wolven.

Animal Rights is van mening dat de schapenhouder handelt in strijd met artikel 1.6, derde lid, van het Besluit houders van dieren (Bhd), en zijn schapen onvoldoende bescherming biedt tegen aanvallen van wolven. Op grond van artikel 1.6, derde lid, van het Bhd moet een dier, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming worden geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren.

De schapen van de veehandel uit Vledder zijn in de afgelopen anderhalf tot twee jaar tijd tenminste tienmaal door een wolf aangevallen, waarbij zeker 40 schapen zijn gedood. Daarnaast is een aantal schapen bij deze aanvallen zo ernstig gewond geraakt dat deze dieren door een dierenarts moesten worden afgemaakt. De noodzaak om de dieren te beschermen is daarmee overduidelijk. Destijds was het al flinke tijd bekend dat de wolf in de buurt gesignaleerd was en de aanvallen hadden dus voorkomen kunnen worden.
Ondanks dat de schapenhouder een wolfwerend raster heeft laten plaatsen hebben ook daarna nog aanvallen op zijn schapen plaatsgevonden.

Lees het hele dossier hier.

Met het besluit van 15 maart 2023 heeft de minister het verzoek van Animal Rights om handhavend op te treden afgewezen. Animal Rights heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt én de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 23 mei 2023.

Het standpunt van de minister/NVWA lees je hier.

Oordeel van de voorzieningenrechter

Het oordeel van de voorzieningenrechter van 6 juni 2023 heeft een voorlopig karakter en bindt het College in een (eventueel) bodemgeding niet. .

Belangrijk is dat het oordeel van de voorzieningenrechter diametraal tegenovergesteld is aan dat van de NVWA. De Landbouwminister schreef in het besluit van 15 maart 2023: “… op dit moment acht de NVWA veehouders die nog geen wolfwerende beschermingsmaatregelen genomen hebben niet in overtreding van artikel 1.6., derde lid, van het Besluit houders van dieren. Derhalve is handhaving nog niet aan de orde.”

De voorzieningenrechter zegt echter in de beoordeling: ”De voorzieningenrechter ziet zich voor de vraag gesteld of de schapenhouder afdoende middelen heeft ingezet om zijn schapen bescherming te bieden tegen roofdieren en daarmee heeft voldaan aan artikel 1.6, derde lid, van het Bhd.”

En verderop: ”De voorzieningenrechter overweegt dat volgens de preventiekit van veehouders die gevestigd zijn binnen een aangewezen wolventerritorium wordt verwacht dat zij maatregelen nemen die hierin beschreven staan.
In de preventiekit staat hierover onder meer het volgende:
“Schade door wolven valt (…) niet geheel uit te sluiten, maar de kans op een aanval door de wolf (predatie) kan wel sterk beperkt worden door de inzet van de juiste preventieve maatregelen. Het gebruik van adequate afrasteringen met stroom(-draden) is daarbij zeer aan te bevelen. Maar er zijn meerdere methoden.”
In de preventiekit worden de volgende preventieve maatregelen genoemd:
- Ophokken van vee in nachthok/kraal
- Afrasteringen
- Kuddewaakhonden
- Visuele middelen halsbanden, geurmiddelen, lichtsensoren en (aluminium) strips
- Het opnemen van ezels en lama’s of alpaca’s in een (schaaps-)kudde”

Veehandel Stefan Worst weigert de dieren op te hokken, sterker nog, hij houdt meer dieren dan hij op die manier effectief kan beschermen. Het lijkt Animal Rights dan ook overduidelijk dat de schapenhouder niet ”afdoende middelen heeft ingezet om zijn schapen bescherming te bieden tegen roofdieren”.
Het geplaatste raster voldeed niet aan de voorwaarden van BIJ12 en was daarom niet effectief. Ophokken is immers niet de enige preventieve maatregel. Worst meldde ter zitting ook nog dat kuddewaakhonden volgens hem niet helpen en hij daarom alleen inzet op het wolfwerend raster. Hij is dus zelf ook van mening dat een raster werkt, maar heeft het in ieder geval tot aan het handhavingsverzoek niet juist geplaatst.

Toch oordeelt de voorzieningenrechter: “De schapenhouder heeft naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gedaan wat onder de huidige omstandigheden van hem verwacht kan worden om aanvallen op zijn schapen te voorkomen en zijn dieren tegen wolven te beschermen, zodat geen sprake is van overtreding van artikel 1.6, derde lid, Bhd. Daarom ziet de de voorzieningenrechter geen aanleiding om de minister te gelasten handhavend tegen hem op te treden.”

Met dat laatste is Animal Rights het niet eens, maar het is wel wat we verwachtten. De rechter leek tijdens de zitting vooral geïnteresseerd in de “arme veeboer, die al zoveel doet”. Veehandel Worst is met 10 succesvolle wolfaanvallen - succesvol voor de wolf dan - een van de slechtst presterende veehouders van Nederland. Het bezwaar tegen het besluit van de NVWA/minister loopt dan ook gewoon door.

Het bezwaar tegen het besluit van de NVWA/minister loopt gewoon door.

In een carnistische wereld zwemt een dierenrechtenorganisatie als Animal Rights natuurlijk altijd tegen de stroom in en beginnen we iedere 'wedstrijd' met 2-0 achterstand. Toch hebben we er vertrouwen in dat we bij het ministerie van LNV kunnen afdwingen om bij veehouders te handhaven die hun dieren onvoldoende of inadequaat beschermen tegen roofdieren als de wolf.

Wordt vervolgd!

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer