Main content

Inhoud

Uitbreiding vleeskuikenfabriek uit Animal Rights beelden onzeker

Nieuws: 29 augustus 2018
Slacht

Gisteravond 28 augustus maakte Animal Rights gebruik van het spreekrecht tijdens ‘De Ronde’ voor raadsleden en insprekers in de gemeente Amersfoort. Op het stadhuis werd op verzoek van de SP gesproken over het verlenen van een vergunning om een pluimveebedrijf aan de Neerzeldertseweg 4 in Hoogland, dat onder Amersfoort valt, uit te breiden.

Animal Rights beelden

Op het erf in het buitengebied staan op dit moment twee stallen, die samen onderdak bieden aan 63.000 vleeskuikens. Met de bouw van een extra stal komt het totale aantal kippen op 103.000.

In een bestaande stal op deze locatie filmde in februari dit jaar een undercover medewerker van Animal Rights hoe vleeskuikens werden mishandeld tijdens het vangen voor transport naar het slachthuis.

Dierenleed

Animal Rights bracht tijdens 'De Ronde' naar voren dat in discussies over uitbreiding in de dierenindustrie het aan de ene kant meestal gaat over toekomstbestendigheid en financiële gezondheid van het betreffende bedrijf, en van de andere kant over geuroverlast en de uitstoot van ammoniak, fosfaten, fijnstof en broeikasgassen en de impact daarvan op omwonenden en het milieu. Zelden of nooit gaat het over de te verwachte toename in dierenleed.

Mishandeling tijdens het vangen

Op de beelden van Animal Rights is te zien hoe een schuur met tienduizenden kippen in een paar uur wordt leeggehaald. Dat gaat er hard aan toe: kippen worden in overvolle kratten gegooid en kippen die in de weg lopen voor een nieuwe lading lege kratten worden weggeschopt of gegooid. Op de beelden is te zien hoe een medewerker een kip door de schuur heen slingert omdat deze te klein zou zijn. De NVWA legt de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van letsel tijdens het vangen van kippen en eenden bij de pluimveehouders neer. Deze boer heeft deze verantwoordelijkheid verzaakt.

Morele houding

Hoe erg je deze beelden vindt, hangt vooral af van je eigen instelling: zie je deze dieren als objecten die zo snel mogelijk op industriële wijze tot filets verwerkt moeten worden, of is een kip een voelend, levend wezen met eigen interesses en belangen onafhankelijk van het nut voor boeren en vleesetende consumenten. Het moge duidelijk zijn dat alleen de laatste houding moreel acceptabel is.

Incidenten of de norm?

Kippen-industrieel Van den Hengel, eigenaar van de schuur, zei tegen de Amersfoortse Courant dat er op de beelden geen misstanden te zien zijn en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders beweert dat dit de normale manier van vangen en laden van vleeskuikens is. Beiden doen het gooien met het te kleine kuiken af als een incident. 1 2

Animal Rights heeft echter ook in andere schuren gefilmd; oa de uitzending van RTL Nieuws over het vangen van eenden toont aan dat dit geen incidenten zijn maar de norm: het mishandelen van ongewenste dieren is structureel, inherent aan het op deze industriële manier houden van pluimvee. 3

Plofkip 2.0

Deze 'boer' kiest na uitbreiding voor het kip-van-morgen principe, waarin de kleine verbetering in levensomstandigheden van deze kippen nergens in de buurt komt van een mogelijkheid tot natuurlijk gedrag en vooral gericht is op de gewetensrust van de consument; dit is een plofkip 2.0 Er zouden zeker geen uitbreidingen plaats mogen vinden van bedrijven die dit soort kippen houden. 1

De NVWA over de pluimveesector

In de eerste 6 maanden van 2017 heeft de NVWA 112 boetes opgelegd  aan pluimveehouders die onvoldoende maatregelen genomen hadden om vangletsel zoals breuken en verwondingen te voorkomen.

In maart dit jaar verscheen de Integrale risicoanalyse pluimvee-vleesketen; daarin stelt de NVWA: “De integrale risicoanalyse laat zien dat zich binnen de pluimveevleesketen, risico’s voordoen rondom dierenwelzijn en voedselveiligheid die nadrukkelijk aandacht behoeven. De beheersing van deze risico’s blijkt in meerdere ketenschakels onvoldoende door de beperkte naleving, dan wel moedwillige overtreding, van wet- en regelgeving die is ingesteld om genoemde risico’s mede te beheersen” en dat “er bij ketenspelers weinig eigenstandige motivatie is om de wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid goed na te leven.” 1

Door middel van deze en andere conclusies in het rapport zegt de NVWA eigenlijk dat de pluimveesector een criminele, corrupte bende is die lak heeft aan dierenwelzijn (en de voedselveiligheid). Uitbreiding zou daarom nergens een optie mogen zijn.

De Ronde

Mede door de aanwezigheid van Animal Rights verschoof de discussie over uitbreiding van de kippenschuur snel van een technisch verhaal over uitstoot en ruimtelijke ordening naar dierenwelzijn. D66, dat oorspronkelijk voor uitbreiding stemde, leek moeilijk te kunnen leven met het feit dat de kippen die op deze locatie, nu en ook na een eventuele uitbreiding, worden gehouden geen enkele Beter Leven Ster ‘verdienen’. Zelfs voorstanders van uitbreiding zoals CDA en Christen Unie wierpen de vraag op of de intensieve veehouderij niet gewoon moet verdwijnen.

De kippenindustrieel liet zich vertegenwoordigen door een adviesbedrijf. “Op de vraag of de kippenhouder inderdaad geen enkele ster zou behalen, kon hij - na veel uitweidingen over 'indicaties', 'concepten' en dergelijke - uiteindelijk alleen maar 'ja' zeggen,” meldt destadamersfoort.nl. 1

Op het gebied van dierenwelzijn in relatie tot de uitbreiding hadden de voorstanders, waaronder ook VVD en PVDA, niet veel meer in te brengen dan dat de boer nu eenmaal alle regels heeft gevolgd en dat het alsnog afwijzen wel eens juridische en dus financiële consequenties voor de gemeente zou kunnen hebben. Verder werd de vraag opgeworpen of dit nu wel de tijd en plek was voor morele discussies, bijvoorbeeld over het wel of niet eten van vlees. 2 De aanwezige burgemeester liet in een korte reactie nog even weten dat hijzelf geen vlees eet.

Omwenteling

Voor Animal Rights is ieder tijdstip en iedere plek geschikt voor een morele discussie over het uitbuiten van dieren. Er is een onstopbare sociale omwenteling op gang gebracht die, op termijn, de intensieve veehouderij zal uitbannen. Daar moeten politici nu al op inspelen door alle uitbreidingsvoorstellen in de ijskast te zetten.

Samenvattend

In de ogen van Animal Rights kunnen dieren in een rechtvaardige maatschappij niet op deze wijze worden gehouden. Onze beelden tonen aan dat dierenleed onlosmakelijk is verbonden met het houden van pluimvee op deze industriële wijze. De beelden van Animal Rights uit Hoogland laten zien dat deze boer het verantwoordelijkheidsbesef of de interesse mist om dierenleed te beperken. Ook het rapport van de NVWA concludeert dat deze industrie moreel failliet is.

Zelfs zonder alle andere bezwaren van omwonende en die met betrekking tot het milieu, zou het lijden van de kippen voldoende moeten zijn om uitbreiding tegen te houden.

We hopen dat de motie van de SP hier volgende week voor zorgt.