Main content

Inhoud

Rechtszitting OVP konikpaarden

Nieuws: 2 november 2020
Slacht

Op 2 november 2020 behandelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) het verzoek van Animal Rights om een voorlopige voorziening te treffen.

In de loop van vrijdag 23 oktober jl. vroeg Animal Rights het CBb in een spoedprocedure de slacht van circa 150 konikpaarden te verhinderen. Animal Rights maakt bezwaar tegen de afgifte van paardenpaspoorten voor deze dieren uit de Oostvaardersplassen (OVP) en wil op die manier de levens van deze dieren redden. Het verzoek kwam voor 32 paarden te laat.

Staatsbosbeheer (SBB) beweerde aan het begin van de zitting dat deze paarden niet bestemd waren voor menselijke consumptie, maar voor onderzoek naar de zware metalen die de dieren op ‘gifbelt’ OVP binnen krijgen. Later werd die bewering weer gewijzigd en zou een deel toch voor menselijke consumptie gebruikt worden.

SBB wil de overige ongeveer 120 konikpaarden in twee groepen van 60 naar een slachthuis brengen. De eerste ‘partij’ volgende week.

Twee argumenten van SBB en LNV werden meteen door de rechter van tafel geveegd: dat Animal Rights niet belanghebbend zou zijn in deze zaak en dat een paspoortafgifte geen besluit is waar tegen bezwaar kan worden gemaakt.

SBB ging wederom krampachtig om met het wel of niet houder/eigenaar zijn van de dieren in de OVP. SBB heeft natuurlijk altijd betoogd dat ze geen zorgplicht hebben omdat ze geen eigenaar zijn. Als SBB echter de dieren naar de slacht wil sturen, maken ze zichzelf even eigenaar. Dit is nodig om paspoorten voor de paarden aan te vragen omdat ze zonder niet vervoerd mogen en dus niet geslacht kunnen worden.

Over blijft dan de interpretatie van de Europese Verordening met betrekking tot de afgifte van paardenpaspoorten en hoe de Nederlandse wetgever deze heeft uitgewerkt. Het is - kort gezegd - Animal Rights standpunt dat de regels niet toestaan om paspoorten te verstrekken aan wilde paarden met als doel die paarden naar de slacht te brengen.

Het verweer van SBB en LNV kwam neer op: We doen het altijd al zo.

De uitspraak is donderdagmiddag om 16:00.

Dit is het verslag van de Stichting Stamina

Het kort geding van Animal Rights tegen de NVWA om het slachten van 150 konikpaarden in de Oostvaardersplassen te voorkomen, diende vandaag in Den Haag. Stamina was erbij en doet hieronder verslag.
Aan het begin van de zitting kwam aan de orde dat er geen besluit lag voor een ‘rechtsingang’ waarop geprocedeerd kon worden omdat de paspoorten voor de paarden die nog in de vangkraal staan, nog niet zijn afgegeven. Schorsing van paspoorten die nog niet zijn afgegeven kan natuurlijk niet. Maar daar waren partijen betrekkelijk snel uit omdat ze het er allemaal over eens waren dat een pragmatische aanpak geboden is. Het wederzijds belang van partijen ligt in de paspoorten die nog verstrekt moeten gaan worden.
Afgesproken is daarom dat de rechter de rechtmatigheid van de verstrekte paspoorten van de reeds geslachte paarden zal beoordelen en Staatsbosbeheer heeft toegezegd dat indien de rechter de afgifte van die paspoorten onrechtmatig acht, Staatsbosbeheer de paarden die nu in de vangweide staan, niet zal laten chippen totdat is beslist op het onderliggende bezwaar van Animal Rights. En zonder chip kan geen paspoort worden verstrekt.
Staatsbosbeheer is van plan volgende week de volgende groep paarden te chippen en af te voeren. En dan later nog een keer een derde groep. Voor deze groepen zijn nog geen paspoorten aangevraagd.
Staatsbosbeheer bracht nog naar voren dat Animal Rights een oneigenlijk belang zou hebben omdat het haar er om gaat het slachten te voorkomen. Animal Rights heeft dit goed beargumenteerd bestreden door te stellen dat dierenwelzijn staat of valt met het handhaven en de naleving van toepasselijke regelgeving. Op het moment dat die regelgeving niet wordt nageleefd pakt het altijd ten nadele van de dieren uit. Die regels zijn minimumwaarborgen dat de dieren niet al te gemakkelijk eindigen in het slachthuis. Animal Rights heeft volkomen zuivere motieven, want dat is waar zij voor staan. De dieren hebben tenslotte zelf geen stem. Dus: zijn deze besluiten in overeenstemming met het recht genomen, daar moet het over gaan. Mogen wilde paarden wel worden gevangen en naar de slacht gebracht?
De advocaat van Animal Rights heeft overtuigend betoogd dat de Europese regelgeving niet voorziet in het vangen en slachten van wilde paarden. Dat er door Staatsbosbeheer c.q de NVWA wordt gebruik gemaakt van regelgeving die daar niet voor bedoeld is.
De Europese regelgeving ziet alleen op het overplaatsen van de paarden naar andere natuurgebieden maar niet in het vangen en laten slachten van wilde paarden. En deze Koniks zijn wilde paarden. Staatsbosbeheer kan niet naar believen er gehouden dieren van maken omdat dat haar beter uitkomt.
De NVWA stelt namelijk dat er houderschap ontstaat zodra de paarden in de vangweide zijn en de hekken gesloten zijn. SBB is dan houder geworden. Vanuit die hoedanigheid kan SBB dan de paspoorten aanvragen. Het staat de houder vrij te beslissen wat hij vervolgens met de paarden gaat doen: slachten/verhuizen, dat maakt juridisch geen verschil.
De NVWA kon eigenlijk niet goed verdedigen op grond van welk artikel het dan wel zou mogen en begon over ‘interpreteren naar de aard van de regelgeving’, wij vonden dat nogal zwak overkomen.
Ook is aan de orde gekomen dat het vlees van de reeds geslachte paarden onderzocht wordt op de aanwezigheid van giftige stoffen.
Erwin Vermeulen van Animal Rights benadrukte dat sectierapporten van Oostvaardersplassen hebben uitgewezen dat er hoge concentraties giftige stoffen werden aangetroffen; dat bij de oudere paarden de voedingsgeschiedenis van de paarden ontbreekt en dat dat een extra reden is dat paarden ouder dan die 9 maanden niet naar de slacht zouden mogen gaan.
Staatsbosbeheer sloot af met de vrij schokkende opmerking dat slacht voor hen geen must is : ze kunnen ook direct naar de Rendac. De Natura 2000 verplichtingen eisen dat het aantal dieren wordt verminderd.
Uitspraak volgt op: a.s. donderdag om 16:00 uur

Uitspraak

Staatsbosbeheer mag van rechter OVP konikpaarden slachten. De voorzieningenrechter heeft het verzoek van Animal Rights om een voorlopige voorziening afgewezen. 1 We wisten vooraf dat het neerkwam op de interpretatie van (gebrekkige) regelgeving rondom de afgifte van paardenpaspoorten. Na bestudering van het besluit heeft Animal Rights besloten het bezwaar door te zetten voor toekomstige gevallen.

Op 15 december 2020 laat het RVO in deze kwestie desgevraagd weten dat het bezwaarschrift in behandeling is genomen. Daarna heeft Animal Rights, afgezien van een verkennend telefoontje van een van de medewerkers, niets meer vernomen.

Animal Rights heeft ondanks dat de besluiten zijn uitgewerkt belang bij de behandeling van het bezwaarschrift omdat SBB ook in de toekomst paspoorten voor de konikpaarden in de Oostvaardersplassen zal aanvragen. De in bezwaar aangevochten situatie zal zich aldus in de toekomst met zekerheid herhalen, zodat Animal Rights nog steeds belang heeft bij een besluit op bezwaar.
De termijn voor het nemen van een besluit is inmiddels ruimschoots overschreden en de NVWA heeft nog geen besluit genomen. Op 15 januari stelt Animal Rights de NVWA daarom in gebreke.