Main content

Inhoud

Plantaardige in plaats van dierlijke producten om biodiversiteitsafname te stoppen

Nieuws: 14 september 2020
Slacht

Wereldwijd neemt de biodiversiteit op het land al jaren in een alarmerend tempo af, met habitatverlies als één van de belangrijkste oorzaken. Andere oorzaken zijn vervuiling, infrastructuur en klimaatverandering. Een groot internationaal consortium, geleid door het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), maar waarvan ook het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deel uitmaakte, ging op zoek naar strategieën om de wereldwijde neerwaartse trend van biodiversiteit om te buigen.

Dit leverde de nieuwe internationale studie ‘Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy’ op, die laat zien dat het mogelijk is om de wereldwijde afname van biodiversiteit als gevolg van habitatverlies te stoppen. Hiervoor is een ambitieus en samenhangend pakket van maatregelen nodig, waaronder uitbreiding van beschermde natuurgebieden, natuurherstel en een wereldwijde omvorming van het voedselsysteem. De studie is op 10 september gepubliceerd in Nature.

De onderzoekers maakten gebruik van scenario’s en modellen (waaronder biodiversiteitsmodel GLOBIO, het integrale milieumodel IMAGE  van het PBL en het economische model MAGNET  van Wageningen University & Research (WUR)) om na te gaan welke maatregelen kunnen leiden tot (een begin van) biodiversiteitsherstel in 2050.

Hiervoor zijn twee type maatregelen nodig. Ten eerste maatregelen gericht op natuurbescherming en -herstel. Op de tweede plaats maatregelen die erop zijn gericht de behoefte aan landbouwgrond te verkleinen, waaronder duurzame intensivering van de landbouw, verminderen van voedselverspilling en een verandering van ons consumptiepatroon  (minder dierlijke en meer plantaardige producten). Alleen een geïntegreerd en alomvattend ‘pakket’ van maatregelen maakt het mogelijk om zowel de groeiende wereldbevolking te voeden als de wereldwijde neergang van biodiversiteit te stoppen. Maatregelen gericht op natuurbescherming en –herstel alleen zijn minder effectief en leiden bovendien tot ongewenste neveneffecten zoals stijgende voedselprijzen.

Bij Animal Rights wisten we het natuurlijk al: de vee-industrie is op velerlei gebied het grote Kwaad: Ongeveer driekwart van de Nederlandse landbouwgrond wordt verspild aan het verbouwen van veevoer, 45% van de stikstof die natuurgebieden aantast is afkomstig uit de vee-industrie en 17,4% van de CO2-equivalent die zorgt voor klimaatverandering komt uit de landbouwsector.

Een radicale eiwittransitie van dierlijke naar plantaardige bronnen is (deel van) de oplossing voor heel veel hedendaagse problemen.

Dierenrechten in de grondwet Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. TEKEN DE PETITIE! Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer