Main content

Inhoud

Nieuwe pluimveestal aan Sportlaan in Zeist lijkt voorlopig van de baan

Nieuws: 30 oktober 2023
Slacht

Op 7 mei 2023 diende Animal Rights pro forma bezwaar in tegen de 'gewijzigde verleende omgevingsvergunning' 1 voor het oprichten van een pluimveestal aan de Sportlaan 5 in Zeist. Op 5 juni diende Animal Rights de gronden van bezwaar in.

Het gaat om een stal voor 10.300 vleeskuikens op een bestaande boerderij. De eerste omgevingsvergunning voor deze stal is in 2018 afgegeven. De in 2018 verleende vergunning is niet benut. 2 Recent - 5 april - is een gewijzigde vergunning aangevraagd en verleend waartegen dit bezwaar gericht is.

Een van de belangrijkste bezwaren is dat de stelling dat ammoniakemissies niet toenemen, ondanks een toename in het aantal dieren, door de toepassing van emissie reducerende stalsystemen pas op gaat indien de goede werking van betreffende systemen is verzekerd. Deze zekerheid ontbreekt. Uit veelvuldig wetenschappelijk onderzoek is inmiddels gebleken dat de ammoniakemissie van met name zogenoemde emissiearme stallen veelal onderschat wordt. Rechters hebben dat ondertussen in diverse uitspraken bekrachtigd.

Ook de Stichting Milieuzorg Zeist, de Vereniging Natuur en Milieu - IVN-afdeling Wijk bij Duurstede en omwonenden dienden bezwaarschriften in.

Op 5 oktober laat de bezwaarcommissie aan Animal Rights weten dat het besluit waartegen we bezwaar maakten niet in stand kan blijven: ”De reden hiervoor is dat uit een uitspraak van de Raad van State blijkt dat het niet met zekerheid gesteld kan worden dat emissiearme stalsystemen ook doen wat zij beloven. Dit betekent dat er altijd een passende beoordeling moet plaatsvinden voor deze stalsystemen. Deze beoordeling kan alleen maar door het aanvragen van een zgn. Verklaring van geen bedenkingen bij de Provincie. Dit betekent ook dat er een andere, uitgebreidere, procedure gevolgd had moeten worden. Nu dat bij dit besluit niet is gebeurd, geeft het college aan dat het daarom al niet in stand kan blijven.”
We krijgen dus gelijk!

Het college is niet bevoegd om het besluit zelf in te trekken, dit kan alleen op verzoek van de vergunninghouder. Deze heeft die optie nog in beraad.

Het college van B&W van Zeist stuurt op 12 oktober 2023 een verweerschrift naar de bezwaarcommissie met het verzoek om het college te adviseren de bezwaren kennelijk gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te herroepen: "Met inachtneming van deze argumenten zijn wij van oordeel dat het bestreden besluit om procedurele redenen reeds niet in stand kan blijven. De inhoudelijke bezwaargronden behoeven derhalve niet meer te worden besproken."

Op 13 november 2023 adviseert de adviescommissie om het besluit te herroepen met als motivering: "De omgevingsvergunning is voorbereid met de verkeerde procedure. De aangevraagde activiteit is namelijk vergunningplichtig op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Daarom had de omgevingsvergunning met de uitgebreide procedure moeten worden voorbereid, waarbij het bevoegde gezag, gedeputeerde staten van Utrecht, om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) had moeten worden gevraagd."

Op 28 november ontvangt Animal Rights de beslissing op haar bezwaar die luidt dat de burgemeester en wethouders van Zeist het advies van de commissie opvolgen. De bouw van deze pluimveestal is daarmee voorlopig van tafel!

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer