Main content

Inhoud

Lingewaard en Gelderland lappen geitenstop aan hun laars.

Nieuws: 23 oktober 2023
Slacht

In december 2021 veegde de Arnhemse rechtbank de milieuvergunning én een bouwvergunning voor één van de stallen van een geitenhouderij aan de Angerensestraat in het buitengebied van Gendt en Doornenburg van tafel. De vergunningen waren door de gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland verstrekt, maar botsen met de provinciale geitenstop.

Omwonenden klagen al jaren over de overlast die ze van de grootschalige geitenhouderij ervaren en vrezen problemen met hun gezondheid, zoals longontsteking en Q-koorts. Gemeente en provincie hebben daar geen boodschap aan.

Een illegale situatie legaliseren

In maart blijkt dat de geitenboer samen met de gemeente en provincie een ‘geitenpaadje’ heeft gevonden. Om het houden van ruim tweeduizend geiten toch mogelijk te maken, wil de eigenaar een van de stallen verbouwen.

Uit het ontwerpbesluit van 7 maart 2023, gepubliceerd op 15 maart, blijkt dat het College van Burgemeester en Wethouders van Lingewaard voornemens is om een aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van een geitenhouderij aan de Angerenstraat te Gendt. Het gaat vooral om de activiteit “het in gebruik nemen van stal 2/3 voor het houden van de melkgeiten in plaats van stal 7, welke niet is gebouwd”.

In de bestaande stallen mogen ‘slechts’ 700 geiten gehouden worden. Begin 2022 heeft de gemeente een poging tot handhaving gedaan: “Begin dit jaar stuurde de gemeente nog een dwangsom naar de geitenboer omdat er 1500 geiten in een stal staan die daar niet mogen staan. De vergunning die dat aantal toestond, is door de rechter vernietigd. Daardoor geldt weer de oorspronkelijke vergunning die maar 700 geiten toelaat.” 1

Nu wordt een poging gedaan om de illegale situatie te legaliseren. Animal Rights diende in april een zienswijze in.

Volks- én diergezondheid

Animal Rights is van mening dat de de aangevraagde vergunning dient te worden geweigerd omdat deze strijdig is met de goede ruimtelijke ordening. Vanwege de provinciale geitenstop heeft de provincie ten onrechte een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven. De gemeente dient het besluit te weigeren gelet op de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid.

In aanhoudende mate bestaat grote onduidelijkheid over de oorzaak van mogelijke gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen voor hun directe omgeving. Dat een specifieke oorzaak nog niet gevonden is en er nog onderzoeken lopen (mogelijk tot in het oneindige), ontslaat het college niet van haar verplichting burgers te beschermen en een gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier te waarborgen.

Uit het feit dat de levensomstandigheden voor omwonenden van een geitenhouderij slecht zijn, lijkt het logisch om te concluderen dat het voor de dieren in de stal ook geen pretje is. Animal Rights ziet dat als aanvullend belang, waar in de afweging door het college ten onrechte geen rekening mee is gehouden. 1 2

Naast fijnstof kan er tevens sprake zijn van de emissie van verschillende typen zoönosen. Meerdere GGD onderzoekspublicaties bevestigen dat aanleiding bestaat voor zorg. Echter, het college heeft tot op heden geen duidelijke aanvullende maatregelen genomen en/of regels gesteld die tegemoetkomen aan die zorgen.
Animal Rights wijst erop dat zoönosen, in het bijzonder Q-koorts, ook uitermate ongezond zijn voor de geiten zelf ondanks het vaak ontbreken van symptomen: “De ziekte is vooral schadelijk voor schapen en geiten. De lammetjes van deze dieren kunnen te vroeg of dood geboren worden.” 3

Het college had de omgevingsvergunning in redelijkheid op grond van het voorzorgsbeginsel, in het licht van een goede ruimtelijke ordening, kunnen weigeren en moet daar ook alsnog toe overgaan.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Animal Rights kan zich verder niet verenigen met het oordeel dat er geen m.e.r. hoeft te worden opgesteld. Deze conclusie van de gemeente houdt in dat het voorgenomen initiatief niet leidt tot negatieve effecten in de omgeving.
Animal Rights is van mening dat er wel degelijk voldoende aanleiding bestaat voor het opstellen van een m.e.r.. Op basis van de beschikbare rapporten en adviezen omtrent de relatie tussen de verslechterde (volks)gezondheid / gezonde leefomgeving en geitenhouderij, bestaat er een stevige indicatie dat er sprake kan zijn van negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden van een geitenhouderij / verslechtering van de leefomgeving rondom geitenhouderijen. Alleen al op deze grond had de gemeente naar het oordeel van Animal Rights van het bedrijf een m.e.r. dienen te verlangen.

Strijdig met het bestemmingsplan

Daarnaast, omdat de drempelwaarde van 2000 dieren wordt overschreden, valt dit veebedrijf in een categorie ‘inrichtingen’ die volgens het geldende bestemmingsplan niet zijn toegestaan.

Slotsom

Animal Rights verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders van Lingewaard, gelet op het voorgaande, om het voornemen tot verlening van de omgevingsvergunning te herzien en de aanvraag alsnog te weigeren.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer