Main content

Inhoud

Legaliseren illegaal transport en opslag eendenslachter Tomassen voorlopig van tafel

Nieuws: 28 augustus 2023
Slacht

Op 29 november 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ermelo aan eendenslachter Tomassen twee omgevingsvergunningen verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van transport- en opslagactiviteiten. Deze zogenaamde kruimelvergunningen betreffen het achteraf legaliseren van het illegale gebruik van delen van de percelen aan het adres Fokko Kortlanglaan 112 en 122 voor transport en opslag ten behoeve van de eendenslachterij die gevestigd is op Fokko Kortlanglaan 116.

Het college ondernam deze dubieuze actie om de uitspraak van 31 maart 2022 van de rechtbank Gelderland te omzeilen, waarin de bestuursrechter oordeelde dat voor de twee activiteiten op de betreffende perceeldelen van het bedrijf geen planologische toestemming verleend is. De plankaart van het bestemmingsplan ‘De Driehoek 2016’ mist namelijk op delen van het bedrijf de functieaanduiding ‘ten behoeve van de pluimveeslachterij’.

Bezwaar
Tegen deze kruimelvergunningen hebben omwonenden van het slachthuis verenigd in de Stichting DOEH, en dierenrechtenorganisatie Animal Rights via hun respectievelijke advocaten (Schoemaker & Utopie Advocaten) bezwaren ingediend, welke voor behandeling zijn doorgestuurd naar een adviescommissie. Er werd tegelijkertijd ook advies gevraagd aan mr. dr. M.A.A. Soppe, specialist in de milieueffectrapportage en het natuurbeschermingsrecht.

De adviescommissie
De hoorzitting bij de commissie vond plaats op 6 april 2023, waarna de commissie - om onbegrijpelijke redenen - besloot Animal Rights niet-ontvankelijk te verklaren, niet-belanghebbend dus. Het college van Ermelo nam dit advies gretig over. De gelijkluidende bezwaren van de omwonenden liepen echter gewoon door.

Het advies
Op 27 juni 2023 heeft de commissie geadviseerd de kruimelvergunning met betrekking tot het perceel met nummer 112 te herroepen. De commissie heeft, net als Soppe, geconcludeerd dat de transportactiviteiten een essentieel en randvoorwaardelijk onderdeel uitmaken van de installatie(s) voor het slachten van de eenden.
Het slachten van dieren is onderhevig aan een milieueffectrapportage (m.e.r.) beoordelingsplicht, een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een te nemen besluit belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Een kruimelvergunning mag niet worden verleend als de activiteit m.e.r. beoordelingsplichtig is. Deze kruimelvergunning is daarom in strijd met de wet verleend.

Ten aanzien van het perceel met nummer 122 heeft de commissie geconcludeerd dat deze kruimelvergunning niet in strijd met de wet verleend is, omdat de opslagactiviteiten waar het om gaat, geen onderdeel zou uitmaken van de installatie(s) voor het slachten van de eenden.

Desgevraagd heeft expert Soppe bij e-mail d.d. 5 juli 2023 echter aangegeven zich niet in dit advies van de commissie te kunnen vinden. Volgens hem is niet de feitelijke situatie maatgevend, maar de vergunde situatie waaruit blijkt dat er sprake is van samenhang en randvoorwaardelijkheid voor de eenheid waarmee de eenden feitelijk worden geslacht.

Collegevoorstel
In een collegevoorstel van 17 augustus 2023 wordt vervolgens geadviseerd om de kruimelvergunningen te herroepen en de aangevraagde omgevingsvergunningen alsnog te weigeren. Dit scenario volgt het advies van Soppe en wijkt dus deels af van het advies van de commissie. Winst dus voor de bezwaarmakers.

Maar Ermelo zou Ermelo niet zijn als niet tegelijkertijd werd geprobeerd om de hele stinkende zaak voor Tomassen toch weer recht te breien. De bezwaren van de stichtingen worden toegekend, maar tegelijkertijd moet er een ‘richtinggevend principebesluit’ voor de nabije toekomst komen waarmee het college aangeeft planologische medewerking te zullen verlenen aan de transport- en opslagactiviteiten op de gewenste locaties. Het illegale gebruik van de twee percelen door Tomassen, moet en zal hoe dan ook gelegaliseerd worden door de gemeente Ermelo. Het college en de raad wordt gevraagd om mee te werken aan legalisatie van de bedrijfsactiviteiten van Tomassen in de huidige omvang.

Last onder dwangsom
Na de de uitspraak van 31 maart 2022 van de rechtbank Gelderland is er op 4 mei 2022 reeds een last onder dwangsom opgelegd voor deze illegale activiteiten. Op het moment dat zicht op legalisatie komt te vervallen, zal Tomassen direct dwangsommen verbeuren als de transport- en opslagactiviteiten op beide percelen toch plaatsvinden. Dat moment is nu aangebroken met (de intentie tot) het toekennen van de bezwaren, het herroepen van de kruimelvergunningen en dus weigeren van de omgevingsvergunningen voor de twee percelen.

Animal Rights in beroep tegen niet-ontvankelijkheid
Met het voorgenomen besluit en de motivatie dat het gebruik van beide percelen voor transport en opslag ‘samenhangt’ met en ‘randvoorwaardelijk’ is voor het slachten van eenden, is het niet langer vol te houden dat dierenrechtenorganisatie Animal Rights niet belanghebbend zou zijn. Animal Rights zal de niet-ontvankelijk verklaring van haar bezwaren daarom aanvechten bij de rechter.

De dierenrechtenorganisatie roept het college van Ermelo, en portefeuillehouder Hugo Weidema in het bijzonder, op om zelf tot inkeer te komen en de rechtbank en de begroting van Ermelo niet verder te belasten met het voeren van kansloze juridische procedures.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer