Main content

Inhoud

Het tanden slijpen van biggen

Nieuws: 8 december 2018
Slacht

Onder lichamelijke integriteit verstaan we de heelheid en gaafheid van het dier en, in het verlengde daarvan, het vermogen om soortspecifiek gedrag te kunnen uitoefenen. Het aantasten van de heelheid van een dier levert vaak een aantasting van het welzijn op, omdat het dier lijdt onder de ingreep of omdat de ingreep het dier beperkt in sociale vaardigheden en in de strijd om te overleven.

"In de vleesindustrie vinden ingrepen echter plaats om welzijnsproblemen op te lossen, veroorzaakt door de manier van houden of fokken." zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. "In de vleesindustrie worden de dieren aangepast aan de houderijsystemen in plaats van dat de manier van houden wordt aangepast aan de behoeftes van het dier." Het dier wordt dus ‘kunstmatig’ aangepast aan menselijke belangen, wat een gebrek aan respect is voor de integriteit van het dier.

De intrinsieke waarde van het dier

We erkennen in de Wet dieren niet alleen dat dieren voelende wezens zijn - pijn kunnen ervaren en kunnen lijden en dus het belang hebben om dezen te vermijden - maar ook dat dieren intrinsieke waarde hebben: het dier heeft waarde omwille van zichzelf en niet alleen uit nut voor de mens. Respect voor de integriteit van een dier ligt in de erkenning van de intrinsieke waarde van dieren. Een daadwerkelijke, consequente erkenning van de intrinsieke waarde moet echter leiden tot een geheel verbod op het instrumenteel gebruik van dieren en dat is waar Animal Rights ook naar streeft.

In de vleesindustrie worden de dieren aangepast aan de houderijsystemen in plaats van dat de manier van houden wordt aangepast aan de behoeftes van het dier

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Tanden slijpen

Om te voorkomen dat de biggen tijdens het zogen de tepels van de zeug verwonden, of in worstelingen om een tepel te bemachtigen elkaar, worden de hoektandjes van biggen ingekort. Animal Rights' undercovermedewerker moest deze handeling zonder enige opleiding uitvoeren; enkel even meekijken over een schouder werd voldoende instructie gevonden.

De wet

De Europese richtlijn inzake de bescherming van het welzijn van varkens staat naast vijlen ook het knippen van tandjes toe. Bij knippen kan een tand splijten, afbreken of uitgerukt worden. Daarom mag sinds 1 januari 2009 in Nederland alleen vijlen worden toegepast, niet knippen. In het Besluit diergeneeskundigen staat in art. 2.3 dat het door vijlen uniform verkleinen van hoektanden van biggen mag, mits:

1°. het dier niet ouder is dan zeven dagen;

2°. de tanden glad en intact blijven;

3°. kwetsuren van spenen bij zeugen of van oren en staarten bij andere varkens zijn geconstateerd, en

4°. getroffen maatregelen, waaronder het aanpassen van omgevingsfactoren of beheerssystemen, waarbij de omgeving en de varkensdichtheid in aanmerking worden genomen en die dienen ter voorkoming van staartbijten en andere gedragsstoornissen niet werkzaam zijn gebleken;

Het verkleinen van hoektanden mag dus, net als couperen van staarten, niet routinematig gebeuren. Het vijlen veroorzaakt stress en mogelijk tandpijn en hoofdpijn.

Lichamelijke integriteit

Het zogen door een big bij zijn of haar moeder is een natuurlijk proces en zou dus geen aanpassingen van de tandjes mogen vereisen. De achterliggende oorzaak is meestal dat de zeug onvoldoende melk geeft of heeft voor het aantal biggen. "Opnieuw wordt op deze wijze het uit te buiten dier aangepast aan de praktijken van de industrie door zijn of haar lichamelijke integriteit aan te tasten," zegt Vermeulen.