Main content

Inhoud

Eendenslachter Tomassen laat nog altijd meer eendenvrachtwagens rijden dan toegestaan; nieuw handhavingsverzoek

Nieuws: 4 maart 2024
Slacht

Op 14 februari 2024 heeft Animal Rights een nieuw verzoek ingediend bij de gemeente Ermelo en haar college van Burgemeester en Wethouders om handhavend op te treden jegens het bedrijf Tomassen Duck-To BV voor het structureel overtreden van de voorschriften uit de vigerende omgevingsvergunning.

Het gaat er dan om dat bij Tomassen meer vervoersbewegingen van eendentransportvrachtwagens plaatsvinden dan toegestaan. Animal Rights heeft dit zelf geconstateerd via tellingen op de locatie van 5 t/m 7 november 2023.

Dit leidde bij de eendenslachterij destijds tot paranoïde (en crimineel) gedrag. 1

Vergunde aantal eendenvrachtwagens

Het vergunde aantal eendenaanvoervrachtwagens is 4 per dag. Er rijden enkele en dubbele vrachtwagens. Dat blijkt uit de huidige milieuvergunning uit 2006, alsmede uit akoestisch onderzoek, als onderdeel van het vergunningenbestand uit 2001.
“De eenden worden twee keer per dag voor 07:00 en twee keer per dag na 07:00 aangevoerd door middel van eigen vrachtwagens.”

Eerder betrapt, maar nooit bestraft

Het vergunde aantal toegestane vrachtwagenvervoersbewegingen blijkt tevens uit eerdere procedures tegen het bedrijf. In dit kader verklaarde het Ermelose college in een beslissing op bezwaar van 4 mei 2022 het bezwaar van de Stichting Doeh gegrond voor overtredingen begaan door Tomassen, waaronder “de overtreding m.b.t. de verkeersbewegingen”.

“Overtreding: verkeersbewegingen:
Geconstateerd is dat er 11 vrachtbewegingen plaatsvinden in de nachtelijke periode, tussen 4.25 uur en 6.05 uur. Dat is meer dan de huidige milieuvergunning toestaat. Deze staat maximaal 2 vrachtbewegingen toe in de nachtelijke periode.”

Er wordt die datum ook een last onder dwangsom opgelegd:
“U wordt gelast de verkeersbewegingen uit de vigerende milieuvergunning uit 2002, herzien in 2006, na te leven. […] Als u na deze datum deze overtreding niet of niet geheel heeft beëindigd, verbeurt u van rechtswege een dwangsom van € 5.000,-- per keer per dag of deel van een dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 25.000,—.”

Aan deze last wordt echter nooit opvolging gegeven door het college. Deze gang van zaken acht Animal Rights onacceptabel en in strijd met de beginselplicht tot handhaving en de rechtszekerheid. Animal Rights stelt dat het gebrek aan adequate handhaving de mogelijkheid voor het bedrijf openlaat om de overtreding te laten voortduren / deze te herhalen. Animal Rights ziet dit bevestigd nu wederom (nog altijd) sprake is van eenzelfde overtreding.

Eigen waarnemingen Animal Rights

Uit waarnemingen van Animal Rights, gedaan op 5, 6 en 7 november blijkt dat er van 5 op 6 november 2023 tussen 23:00 en 07:00 vier eendentransportvrachtwagens van en naar het slachthuis reden; van 6 op 7 november waren dat er in het zelfde tijdsinterval ook vier in plaats van de toegestane twee vrachtwagens per nacht.

In het document ‘Actualisatie akoestisch onderzoek’ van 29 april 2008 van Tauw wordt in een tabel aangegeven dat in de dagperiode van 07:00 tot 19:00 twee vrachtwagens voor de aanvoer van eenden heen en twee terug mogen rijden. In de nachtperiode van 23:00 tot 07:00 is dat volgens dezelfde tabel hetzelfde; twee heen en twee terug. In de avondperiode van 19:00 tot 23:00 mogen geen ‘vrachtwagens aanvoer eenden’ rijden, heen noch terug.

Uit de waarnemingen van Animal Rights blijkt echter dat er op 5 november 2023 eendentransportvrachtwagens vertrokken om 21:55 en 22:50 en op 6 november om 21:55; zijnde gedurende de ‘verboden’ avondperiode.

Er worden meer eenden geslacht dan in 4 trucks kunnen worden aangevoerd

Een bevestiging van de begane overtreding ziet Animal Rights in de aantallen geslachte eenden. Blijkens de huidige vergunde situatie worden op de locatie eenden aangeleverd in kratten in vrachtwagens met een capaciteit van maximaal 5.000 eenden. Per dag worden maximaal 4 vrachtwagens met eenden aangevoerd waaruit kan worden afgeleid dat maximaal 20.000 eenden per dag werden geslacht.

Uit openbare gegevens afkomstig van de NVWA is duidelijk te zien dat met grote regelmaat - structureel - meer dan 20.000 eenden per dag geslacht worden. Deze kunnen nooit aangevoerd zijn met 4 eendentransportvrachtwagens. Er moeten meer aanvoerwagens per dag hebben gereden, hetgeen ook de constatering is van de omwonenden en Animal Rights.

Bestraf!

Uit voornoemde feiten en omstandigheden blijkt naar overtuiging van Animal Rights onomstotelijk dat er sprake is van door Tomassen begane overtredingen. Daarom verzoekt Animal Rights het college van Ermelo om handhavend op te treden tegen het bedrijf op een drietal wijzen:

a. Bestraffend ten aanzien van de geconstateerde overtredingen;
b. Bestraffend /herstellend ten aanzien van de waarschijnlijk nog altijd voortdurende overtreding, zodat de illegale situatie wordt beëindigd;
c. Preventief ten aanzien van de dreigende toekomstige overtreding, zodat de illegale situatie beëindigd blijft.

Criminele organisatie

Animal Rights beschouwt eendenslachter Tomassen als een criminele organisatie die structureel, en meestal onbestraft, vergunningen en wetgeving aan zijn laars lapt. Het bedrijf wordt daarbij de hand boven het hoofd gehouden door een groot deel van de lokale politiek. Dit moet afgelopen zijn. Animal Rights onderschrijft dan ook de verzoeken tot ‘indeplaatsstelling’ 1 en een BIBOB-onderzoek. 2

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer