Main content

Inhoud

Dien zienswijze in tegen de vergunning voor eendenslachter Tomassen

Nieuws: 9 december 2019
Slacht

Animal Rights strijdt al jaren tegen de wrede eendenindustrie in Nederland. Alle in Nederland gehouden eenden eindigen hun korte, verschrikkelijke leven bij eendenslachthuis Tomassen Duck-To in Ermelo.

Zienswijze

Tot 12 december kan er een zienswijze ingediend worden tegen de omgevingsvergunning voor eendenslachter Tomassen Duck-To en de verklaring van geen bedenkingen verleend door de Gemeente Ermelo.

Omgevingsvergunning

De ontwerpomgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

het (ver)bouwen van een bouwwerk;

het handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening (bestemmingsplan);

een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een inrichting (milieu).

Het bouwen en handelen in strijd met de regels voor ruimtelijke ordening heeft betrekking op onder meer het plaatsen van een luchtwasser, een verenlaadplaats, een geluidsscherm en een gasdrukregel- en meetstation. Het gaat hierbij voornamelijk om een poging tot het achteraf legaliseren van de illegale bouwprojecten van eendenslachter Tomassen Duck-To.

Verklaring van geen bedenkingen

In haar vergadering van 16 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Ermelo besloten voor het afwijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan “De Driehoek 2016” een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Eind november vernietigde de rechtbank het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Ermelo waarin ze besloot om niet handhavend op te treden tegen het overtreden van de milieuvergunning door de eendenslachterij. Volgens de rechtbank heeft het college zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat sprake was van concreet zicht op legalisatie.

Er loopt ook nog een handhavingsverzoek bij de provincie Gelderland ingediend door Animal Rights en Mobilisation for the Environment.

Hoe, wat, waarheen?

Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, postbus 500, 3850 AM Ermelo.

Uw zienswijze dient te zijn voorzien van datum, naam en adres, uw handtekening en de redenen van uw zienswijze.

Voorts wordt u verzocht aan te geven dat uw zienswijze is gericht tegen het voornemen tot het verlenen van een omgevingsvergunning mbt Fokko Kortlanglaan 112, 116 en 122 en Julianalaan 122 - 124

Stuur het ook digitaal (ondertekend!) naar gemeente@ermelo.nl / y.vanbruggen@ermelo.nl

Verstuur je zienswijze vandaag nog!

Voorbeeld

Hier is een voorbeeld:

Plaats, xx-12-2019

Geacht college van Ermelo,

Hierbij dient (vul naam in) een zienswijze en/of bezwaar in tegen VVGB en omgevingsvergunning voor Tomassen Duck-to (voornemen tot het verlenen van een omgevingsvergunning mbt Fokko Kortlanglaan 112, 116 en 122 en Julianalaan 122 - 124).

VVGB:

De stankoverlast voor de omgeving wordt niet opgelost door de huidige luchtwasser met de huidige bebouwing eromheen.

De grotere illegaal gebouwde gebouwen zijn slechts nodig voor de enorme toename van de productie en die toename zorgt voor enorme verkeersoverlast met name van de aanvoervrachtwagens met levende eenden, maar ook van de afvoerwagens. Dus ook deze gebouwen niet goedkeuren, die waren met de vorige vergunning niet nodig.

Omgevingsvergunning:

-Grote overlast voor de omgeving met 10 tot 11 vrachtwagens die levende eenden aanvoeren per dag. Grote fijnstofwolken achter en naast deze vrachtwagens en veel veren op de weg en in omliggende tuinen.

-Tomassen Duck-To is van 5,2 miljoen eenden per jaar naar 9,4 miljoen eenden per jaar gegaan, zoals uit een interview met de Heer Tomassen in De Boerderij blijkt.

-Het buitengebied hier is een Natura 2000 gebied.

-Het vermoeden bestaat dat de eendenvleesproductie boven de 25.000 ton per jaar uit komt en daarmee boven de MER-grens zit, zodat het bedrijf van de huidige locatie weg moet.

-Daarnaast is de eendenindustrie een bron van eendenleed zoals uit onderzoek door Animal Rights, maar ook uit NVWA inspectierapporten blijkt.

-Diverse landelijke politieke partijen (PvdD, PVV, SP) hebben publiekelijk uitgesproken van de eendenhouderij in Nederland af te willen.

-De Raad van State heeft reeds uitgesproken, bij de behandeling van de vrieshal, dat dit bedrijf te groot is geworden voor het middengebied van de Driehoek en dit heeft ook zijn weerslag op de Groene Zoom.

-Aan de uitbreidingsdrang van dit bedrijf komt gezien de geschiedenis nooit een eind en moet nu door het niet geven van VVGB en omgevingsvergunning een halt toegeroepen worden.

Het is ons bekend dat Stichting DOEH ook zienswijzen zal indienen omtrent de ontwerpbesluiten die nu ter inzage liggen. Wij sluiten ons aan bij de zienswijzen van Stichting DOEH. De inhoud van die zienswijzen dient dan ook als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Naam

Adres

Handtekening

Dierenrechten in de grondwet Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. TEKEN DE PETITIE! Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer