Main content

Inhoud

Bontindustrie wil dierenrechtenorganisatie de mond snoeren

Nieuws: 23 februari 2016
Bont

De Noorse bontindustrie sleept 'Network for Animal Freedom' voor de rechter. Deze Noorse dierenrechtenorganisatie voert al jaren strijd tegen pelsdierenleed. Gewapend met camera’s bezocht Network for Animal Freedom meer dan tweehonderd Noorse bontfokkerijen. Hun onderzoek bracht de verschrikkelijke levensomstandigheden van pelsdieren in de gehele Noorse sector aan het licht.1

Structureel dierenleed

De undercover beelden van Network for Animal Freedom tonen ernstig verwaarloosde nertsen en vossen in de Noorse bontindustrie. Op vele fokkerijen zijn de hygiënische omstandigheden ondermaats. Het gedwongen samenleven in kleine draadgazen kooien resulteert in agressie en vechtpartijen tussen de dieren. Op de beelden zijn nertsen en vossen te zien met zware verwondingen. Sommige dieren missen ledematen of staarten. Ze krijgen geen medische verzorging. Behalve fysiek leed, getuigen de beelden ook van mentale stoornissen bij de dieren. Zowel vossen als nertsen vertonen ernstig neurotisch gedrag ten gevolge van de stresserende levensomstandigheden op de fokkerijen.

In Noorwegen zijn zo’n 340 pelsdierenfokkerijen actief. Zij produceren jaarlijks rond de 850.000 nertsenpelzen en 165.000 vossenpelzen.1

‘Al jaren leveren wij bewijs dat de regels voor dierenwelzijn systematisch geschonden worden in de Noorse bontindustrie. Het feit dat de sector enkel heil kan zoeken in het monddood maken van critici, toont aan dat zij noch de wil, noch de mogelijkheden hebben om het welzijn van de dieren in hun fokkerijen te garanderen.’

Rune Ellefsen, Network for Animal Freedom

Sluiting van bontfokkerijen

Op basis van hun undercoveronderzoek diende Network for Animal Freedom klachten in tegen verscheidene bontfarms. Ze riepen de overheid op om een grondig onderzoek in te stellen naar het dierenwelzijn in de Noorse bontindustrie. De daaropvolgende officiële controles wezen uit dat de beelden van de dierenrechtenorganisatie een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de Noors bontsector.

Op vier fokkerijen troffen de inspecteurs dieren aan wiens gezondheidstoestand zodanig slecht was dat ze onmiddellijk geëuthanaseerd dienden te worden. Daarnaast werden inbreuken vastgesteld bij het vergassen van de dieren voor het pelzen. De arbeiders grepen de dieren hardhandig bij de staart en gooiden ze met bruut geweld in de gaskist. Na twee jaar opvolging met herhaalde controles, stelden de inspecteurs vast dat in niet één van de vier farms enige verbetering merkbaar was. De Noorse overheid ging over tot gedwongen sluiting.1

Ook bij ‘Rogaland en Hordaland’, één van de vooraanstaande marktleiders van de Noorse bontindustrie, werden ernstige inbreuken vastgesteld door de officiële diensten. De inspecteurs vonden in de kooien zwaargewonde en dode dieren tussen levenden soortgenoten.

Critici de mond snoeren

In reactie dient de Noorse bontsector een klacht in tegen 'Network for Animal Freedom' voor het filmen van de wantoestanden bij Rogaland en Hordaland.1 In plaats van oplossingen te zoeken voor de aangetoonde welzijnsproblemen, eist de bontindustrie ‘schadevergoeding’ van de klokkenluiders. Door het indienen van schadeclaims hoopt de sector verdere kritiek de kop in te drukken en mensen af te schrikken om nog beeldmateriaal van dierenleed in Noorse fokkerijen te verspreiden.

Europese bontindustrie ontmaskerd

De beelden van Network for Animal Freedom tonen mishandeling van vossen en nertsen in de Noorse bontsector. In Nederland en België bracht Animal Rights wantoestanden met nertsen aan het licht.1 2 In Polen toonde Otwarte Klatki beelden van zwaar gewonde pelsdieren.3 Overal in Europa bewijzen dierenrechtenorganisaties dat verwaarlozing en mishandeling een structureel probleem is in de hele bontindustrie. Er blijft nog weinig heel van de façade van luxe en elegantie waar de sector zich jarenlang achter verstopt heeft.

In het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Bulgarije is reeds een verbod op de bontfokkerij ingevoerd. In Kroatië werd een uitdovingsbeleid uitgestippeld en in Zwitserland zijn de normen zodanig streng dat het economisch niet meer rendabel is om pelsdieren te fokken. In Wallonië zijn bontfokkerijen verboden, in Vlaanderen hangt een uitdovingsbeleid in de lucht. Nederland is een wereldproducent van nertsenbont maar besliste in 2012 om de productie tegen 2024 te verbieden. Andere EU-landen zullen ongetwijfeld het voorbeeld volgen. In een beschaafde samenleving is geen plaats voor een overbodig luxeproduct waar bloed aan kleeft.