Main content

Inhoud

Animal Rights vraagt om intrekking vergunningen varkensfabriek in Egchel, Limburg

Nieuws: 6 maart 2023
Slacht

Egchel telt nog geen 1.500 inwoners, maar binnen een straal van 1.700 meter worden 100.000 varkens gehouden. Dorpsbewoners vragen zich af of Egchel soms moet worden omgedoopt in Big Pig City. Vooral de uitbreiding naar ruim 38.000 varkens aan De Horsten stuit op veel weerstand.

“Hoe kan je op de ene plek uitbreiden en elders veeboeren dwingen te stoppen? Alle niet gebruikte vergunningen, alle latente ruimte, moet worden bevroren. Er moet een uitbreidingsmoratorium, een vergunningenstop, komen voor veehouderijen.”

Susan Hartland, Animal Rights

De tijdlijn - gegoochel met vergunningaanvragen

Op 21 september 2012 is een omgevingsvergunning verleend voor de varkenshouderij aan De Horsten 20 en de oprichting van een biggenstal voor 6.240 gespeende biggen. Het bedrijf heet H.M.M. Rutten Holding B.V..

Op 1 oktober 2015 wordt een op 24 december 2013 aangevraagde natuurvergunning verleend die via extern salderen een uitbreiding toestaat tot 20.304 varkens (6.240 gespeende biggen, 300 opfokzeugen, 300 kraamzeugen, 4 dekberen, 980 guste en dragende zeugen en 12.480 vleesvarkens).

Burgemeester en wethouders ontvangen op 18 oktober 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de varkenshouderij, fase 1, aan De Horsten 17 en 20 te Egchel. De aanvraag ziet op het uitbreiden van de inrichting aan de Horsten 20 en het oprichten van een nieuwe zeugenhouderij aan de Horsten 17.

De omgevingsvergunning voor fase 1 wordt op 14 mei 2020 verleend. In de originele stal op De Horsten 20 blijven 6.240 gespeende biggen vergund. In stal 2 daarnaast op hetzelfde adres mogen 6.720 gespeende biggen worden gehuisvest. In stal 1 op De Horsten 17 - schuin tegenover De Horsten 20, tegenover de achterzijde van de voormalige nertsenfokkerij aan de Karissendijk 9 - mogen 1.588 varkens (212 kraamzeugen, 635 guste en dragende zeugen, 2 dekberen, 50 opfokzeugen en 689 gespeende biggen) worden opgesloten. Een totaal van 14.548 varkens.
Er staat een interessante voorwaarde in de verleende omgevingsvergunning voor fase 1: “Om gebruik te kunnen maken van de vergunning moeten beide fasen zijn goedgekeurd."

Al op 10 oktober 2018 wordt een wijzigingsaanvraag betreffende de Wet natuurbescherming ingestuurd om de exploitatie van de varkenshouderij aan De Horsten 20 te Egchel te wijzigen. Deze natuurvergunning wordt op 20 augustus 2020 toegekend. Rutten BV wil daarin van de 3 gerealiseerde stallen naar 9 stallen met 38.136 varkens, een verdubbeling van het aantal dieren in de omgevingsvergunning van 2020.

Op 1 november 2019 vroeg Rutten een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de varkenshouderij, fase 2 aan. Op 22 oktober 2020 wordt deze door de gemeente Peel en Maas verleend, met de kanttekening: "U bent ermee bekend dat de vergunning in een eventuele juridische procedure wat betreft de uitstoot van stikstof kwetsbaar is, ..."
Fase 2 gaat alleen over bouwen, en wel een "nieuw te bouwen biggenstal + overkapping" en een "zeugenstal". In fase 2 worden verder geen dieraantallen meer genoemd. Deze blijven dus de via fase 1 vergunde 14.548.

In dit verband lijkt het er op dat de natuurvergunning uit 2020 onjuiste informatie bevat: “De in de voornoemde tabel 2 beschreven activiteiten zijn aantoonbaar feitelijk gerealiseerd en de aanvraag voldoet daarmee aan de voorwaarden die de Beleidsregels ‘intern en extern salderen Limburg december 2019’ stellen.”
De informatie uit tabel 2 betreft de in 2015 vergunde situatie. Dit kan geen juiste weergave van de feiten betreffen. Immers, om de complete diercapaciteit van de natuurvergunning te kunnen benutten, 20.304, dient ook een bijbehorende, passende omgevingsvergunning zijn verleend, en die ontbreekt.

Om nog eens 6 stallen bij te bouwen voor de totale 38.136 varkens, zoals vergund in de natuurvergunning, zal Rutten weer een nieuwe omgevingsvergunning moeten aanvragen.

Het is opvallend hoe Rutten steeds afwisselt in het aanvragen van natuurvergunningen bij de provincie en omgevingsvergunningen bij de gemeente voor steeds meer dieren en bouwwerken.

38.000+ varkens

In totaal komen er volgens de plannen dus 9 stallen te staan met in totaal 38.136 varkens, een verzesvoudiging van het aantal dieren dat Rutten nu mag houden op De Horsten. Er komen 5 stallen met gespeende biggen (6.240 in de originele stal en vier stallen met 6.720 jonge dieren), en 4 stallen met ieder 1250 zeugen (kraam-, opfok-, guste en dragende zeugen) en 4 beren.

Daar komen de ongespeende biggen (niet meegerekend, want jonger dan een maand; zo’n 15 biggen per zeug per worp) van de 265 kraamzeugen nog bij, waardoor het werkelijke aantal varkens op ieder moment nog vele malen hoger ligt (4x265x15=15.900).

Stikstof

Het bedrijf met 38.000+ varkens zal een aanzienlijke stikstofbelasting veroorzaken op reeds te zwaar belaste Nederlandse en Duitse Natura 2000-gebieden.

Er is uitgegaan van 85% ammoniakverwijdering in biologische wassers, waarvan nu is gebleken dat ze niet eens, of met veel inspanning, 50% verwijdering halen.

Tot op heden is de toegestane feitelijke dierbezetting van het bedrijf 14.548 varkens. Van de 38.136 dieren die met de natuurvergunning, zijn toegestaan, betreft bijna tweederde (23.588 dieren) tot op heden ongebruikte, latente ruimte.

“Hoe kan je op de ene plek uitbreiden en elders veeboeren dwingen te stoppen,” vraagt Animal Rights directeur Susan Hartland zich af. “Alle niet gebruikte vergunningen, alle latente ruimte, moet worden bevroren. Er moet een uitbreidingsmoratorium, een vergunningenstop, komen voor veehouderijen.”

Het intrekken van verleende vergunningen moet onderdeel zijn van het beleid. Zonder een dergelijk beleid kan de natuur niet beschermd worden en kunnen piekbelasters nooit succesvol aangepakt worden.

Susan Hartland, Animal Rights

Verzoek tot intrekken vergunning

Net als Mobilisation for the Environment heeft Animal Rights bij de provincie Limburg een verzoek ingediend tot het nemen van passende maatregelen door (partiële) intrekking van vergunde emissieruimte van de natuurvergunning voor de varkenshouderij aan De Horsten 20 (en 17) te Egchel. Animal Rights vraagt ook de gemeente Peel en Maas om de omgevingsvergunning in te trekken.

Als blijkt dat de natuur verslechtert, kan intrekking van een vergunning van een boer of fabriek noodzakelijk zijn om die verslechtering te stoppen. De overheden moeten voldoen aan het verslechteringsverbod uit de habitatrichtlijn.

De provincie kan dit alleen weigeren als er serieus alternatief stikstofbeleid wordt gepresenteerd, maar daartoe is geen enkele provincie tot nu toe in staat gebleken. "Het intrekken van verleende vergunningen moet onderdeel zijn van het beleid," zegt Hartland. "Zonder een dergelijk beleid kan de natuur niet beschermd worden en kunnen piekbelasters nooit succesvol aangepakt worden."

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer