Main content

Inhoud

SHOCKING: Gezonde honden en paarden ziek gemaakt en gedood in dierproeven

Nieuws: 24 april 2020
Dier­proeven

Voorstanders van dierproeven proberen ons wijs te maken dat dierproeven een noodzakelijk kwaad zijn en dat ze alleen aan bod komen als er geen alternatief is. Onderzoek van Animal Rights bewijst het tegendeel: zo werden in Vlaanderen dierproeven goedgekeurd waarbij gezonde honden eerst geopereerd worden om zo kunstmatig het pijnlijke ziektebeeld van artrose te veroorzaken. Eens de dieren ziek waren, werden stamcellen van paarden ingespoten om te testen of dit hun gewrichtspijn verlicht. Op het einde werden sommige van de dieren afgemaakt. Dit allemaal terwijl er alternatieven bestaan zonder bijkomend dierenleed en de wet voorschrijft dat dierproeven alleen toegelaten zijn als er geen alternatief is. Animal Rights zet strafrechtelijke procedures in gang tegen de verantwoordelijke partijen.

Toxicoloog en campagnecoördinator Jen Hochmuth van Animal Rights is woedend: “Als het doel is om honden van eigenaars met artrose te behandelen, kunnen ook de eigen stamcellen van de zieke hond gebruikt worden in plaats van eerst gezonde dieren ziek te maken en daarna te doden.”

Het gaat om gezonde paarden en honden, die eerst ziek gemaakt worden en na afloop van de dierproef afgemaakt worden alsof ze niets meer zijn dan gebruiksvoorwerpen.

Jen Hochmuth van Animal Rights

DODELIJKE EXPERIMENTEN OP GEZONDE PAARDEN EN HONDEN

Uit informatie van de Vlaamse overheid blijkt dat in 2018 een dierproefproject werd goedgekeurd dat als doel had paardenstamcellen bij honden in te spuiten voor een nieuwe therapie tegen artrose. 1 Op vier jaar tijd mogen de projectaanvragers tot 40 gezonde paarden en zelf tot 85 honden gebruiken. Twee gerelateerde projecten werden reeds in 2017 goedgekeurd waarbij tot acht paarden peesletsels bezorgd werden en bij 26 honden kunstmatig artrose geïnduceerd werd.2 Ze krijgen moeite met opstaan, worden stijf en kunnen zelfs mank of kreupel raken. De dieren werden achteraf gedood om hun gewrichten te bestuderen.

Jen Hochmuth: “Het gaat om gezonde paarden en honden, die eerst ziek gemaakt worden en na afloop van de dierproef afgemaakt worden alsof ze niets meer zijn dan gebruiksvoorwerpen.”

Het doel van diergeneeskunde is om zieke dieren te genezen en niet om gezonde dieren ziek te maken. Maar GST denkt enkel en alleen aan winst en niet aan de intrinsieke waarde van paarden en honden.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Volgens GST worden dieren alleen "beperkt" gedood

Bij de aanvrager van deze dierproeven gaat het om Global Stem cell Technology (GST), een farmabedrijf in Ekeren. Via hun website heeft GST al bekend gemaakt dat ze aan een therapie op basis van paardenstamcellen bij artrose voor honden werken. 1 Uit een wetenschappelijke publicatie van 2019 blijkt dat GST eerder al 6 oudere honden met artrose met de toestemming van de eigenaar, behandeld hadden met paardenstamcellen, maar dit zonder doorslaggevende resultaten. Nu zijn ze van plan om bij jonge gezonde honden artrose te induceren om ze achteraf met paardenstamcellen te “genezen”. 2 Na onze beschuldigingen van gisteren tegen GST in Het Laatste Nieuws beweert de CEO dat dierproeven bij hen enkel in beperkte mate gebeuren.3 "Beperkt" betekent nog steeds 8 dieren per onderzoek, 4 per geslacht, die nadien allemaal afgemaakt worden om hun gewrichten te bestuderen.

De CEO is zelf een dierenarts maar volgens Jen Hochmuth is zijn motivatie niet de medische nood van de dieren maar het bemachtigen van een lucratief commercieel patent. GST mocht al profiteren van niet minder dan 560.000 Euro subsidies van de Vlaamse overheid 4 en daarbovenop nog eens 2,5 miljoen Euro van PMV, een investeringsmaatschappij opgericht door de Vlaamse overheid. 5 Het verkooppraatje van de CEO van GST is dat in Europa 1,2 miljoen paarden te kampen hebben met peesletsels en 15 miljoen honden met artrose terwijl er op dit moment geen doeltreffende behandelingen beschikbaar zijn voor deze aandoeningen. “Wat wij doen is wel degelijk anders dat wat al op de markt is“, aldus de CEO.

“Het doel van diergeneeskunde is om zieke dieren te genezen en niet om gezonde dieren ziek te maken. Maar GST denkt enkel en alleen aan winst en niet aan de intrinsieke waarde van paarden en honden die ze in dierproeven gebruiken”, benadrukt Hochmuth.

Artikel (12) uit '2010/63/EU'

Dieren hebben een intrinsieke waarde die moet worden geëerbiedigd. Bovendien bestaat er bij het brede publiek ethische bezorgdheid ten aanzien van het gebruik van dieren in procedures. Dieren moeten daarom altijd worden behandeld als wezens met gevoel en het gebruik ervan in procedures moet worden beperkt tot gebieden die uiteindelijk van nut kunnen zijn voor de gezondheid van mensen of dieren of voor het milieu. Om die reden mag het gebruik van dieren voor wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden alleen worden overwogen als een alternatief voor dierproeven niet voorhanden is. Het gebruik van dieren voor wetenschappelijke procedures op andere onder de bevoegdheid van de Unie vallende gebieden moet worden verboden.

ALTERNATIEVEN GENOEG WAARVOOR GEEN GEZONDE DIEREN MOETEN STERVEN

Volgens Animal Rights gaat het in dit geval om een overtreding van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijk doeleinden worden gebruikt. Artikel 12 schrijft voor dat dierproeven alleen mogen overwogen worden als een alternatief voor dierproeven niet voorhanden is.1

Volgens Animal Rights spreekt GST zichzelf tegen. In hun publicatie van vorig jaar beloofde GST dat hun paardenstamcellen-therapie ook ooit bij mensen zou kunnen aanslaan. 2 Nochtans geeft het bedrijf in dezelfde publicatie aan dat het inspuiten van stamcellen uit lichaamseigen buikvet in ontstoken gewrichten goed lijkt te helpen bij artrose in mensen. “Waarom zou je je de cellen van een paard laten inspuiten als je eigen weefsel en cellen kan gebruiken?”, vraagt Hochmuth zich af. In zijn verdediging tegen onze aanklacht in Het Laatst Nieuws kaart de CEO dan weer aan dat er maar één alternatief voor artrose is, namelijk hyaloronzuur.3 Volgens hem is dit een lapmiddel en zijn hun dierproeven met paardenstamcellen daarom gerechvaardigd.

Er bestaat nogtans al voldoende wetenschappelijke bewijs dat artrosetherapieën voor honden op basis van hun eigen stamcellen werken. In België wordt dit alternatief (zonder proefdierenleed) al commercieel aangeboden door het Vlaams bedrijf Fat Stem 4 en het Waals bedrijf Revatis. 5 “Het is ethisch onverantwoord om gezonde dieren ziek te maken en te verminken. Daarbovenop is het tegen de wet om overbodige dierproeven uit te voeren”, benadrukt Hochmuth.

ANIMAL RIGHTS EIST STOPZETTING VAN EXPERIMENTEN

Animal Rights zet het onderzoek verder en overweegt om strafrechtelijke procedures tegen de verantwoordelijke partijen te ondernemen.

Hochmuth: “Deze dierproeven zijn helemaal geen noodzakelijk kwaad want er zijn betere alternatieven waar geen gezonde dieren voor moeten sterven. We roepen op om de nog lopende experimenten onmiddellijk te stoppen en eisen de vrijlating van de honden en paarden.”

Of het nou om dierproeven gaat, om de veehouderij of de paardensport, overal is de kern van het probleem hetzelfde: mensen die zich dieren toe-eigenen en ze als object gebruiken.

Willem Vermaet, Animal Rights

WAAROM GEBRUIKT GST ÜBERHAUPT PAARDENSTAMCELLEN?

Niet alleen het ziek maken en doden van honden is problematisch. GST is nauw verweven met de paardensport. CEO Jan Spaas is ruiter die op Europees niveau aan paardenspringsport deed.[^10] Het bedrijf richt zich op haar commercieel belang: het ontwikkelen van geneesmiddelen uit de stamcellen van paarden. Het heeft al een dergelijk geneesmiddel succesvol op de markt gebracht: Arti-Cell® Forte, een middel voor het behandelen van artrose bij paarden.1

Het lijkt misschien nobel om geneesmiddelen voor dieren te ontwikkelen. De waarheid is dat dit niet gebeurt omwille van de dieren. Er is een markt voor Arti-Cell® Forte omdat paardeneigenaren en andere mensen uit de paardensportwereld er bereid zijn voor te betalen. Gedomesticeerde paarden ontwikkelen sneller artrose, omdat ze hun gewrichten overbelasten. Dat komt omdat mensen teveel van de dieren vragen. Overigens is bij honden die artrose ontwikkelen de oorzaak vaak ook de mens: artrose komt vooral voor bij rashonden en honden met overgewicht. Het zijn mensen die rashonden ongezond doorfokken en eraan bijdragen dat honden te zwaar worden, door ze te weinig beweging te gunnen en te veel eten te geven.

Dierethicus Willem Vermaat, net als Jen Hochmuth werkzaam bij Animal Rights: “Of het nou om dierproeven gaat, om de veehouderij of de paardensport, overal is de kern van het probleem hetzelfde: mensen die zich dieren toe-eigenen en ze als object gebruiken.” Vermaat schrijft vaker over de paardensport 234: “Het is een typisch voorbeeld waarvan voorstanders beweren dat paarden het fijn vinden. Maar paarden hebben geen enkele keuze. Altijd prevaleren de menselijke belangen.”

Dieren zijn voor GST slechts een instrument. GST kiest ervoor paarden te gebruiken om stamcellen te verkrijgen, waarvoor ze ook ondergeschikt worden gemaakt aan de menselijke wil. Denken dat dit iets nobels is, omdat het bedoeld is dieren te genezen, is een illusie. Vermaat: “Het geneest dieren die ziek zijn geworden door menselijk toedoen. Als er problemen worden opgelost, zijn het problemen die de industrie eerst zelf heeft gecreëerd.”

Als je begint met een noodzakelijk kwaad, en dan na verloop van tijd de noodzaak verdwijnt, wat blijft er dan over? We roepen op om de nog lopende experimenten onmiddellijk te stoppen en eisen de vrijlating van de honden en paarden.

Jen Hochmuth, Animal Rights

ANIMAL ORGANISEERT ONLINE PROTEST VOOR WERELDPROEDIERENDAG

België staat met 1.856 dierproeven op honden in 2017 op de vijfde plaats in de Europese Unie en voert daarmee zelfs meer experimenten op honden uit dan Spanje. In België werden er ook twee keer zo veel proefhonden gebruikt dan in Nederland. Nederland staat met 909 proefhonden op de zevende plaats.

Met Animal Rights willen wij een einde maken aan alle dierproeven. Omdat voor ons elk dier een individu is met recht op leven en welzijn. Dat kan als de overheid stopt met het subsidiëren van dierproeven en alternatieven voor dierproeven worden geaccepteerd binnen de wetgeving, zodat dierproeven sneller kunnen worden vervangen.

Jen Hochmuth: "Als je begint met een noodzakelijk kwaad, en dan na verloop van tijd de noodzaak verdwijnt, wat blijft er dan over?"

Voor Animal Rights is het nooit moreel aanvaardbaar om een dier (een mens inbegrepen) zonder haar of zijn toestemming aan een experiment te onderwerpen. Met andere worden, het doel rechtvaardigt de middelen nooit. We willen dierproeven zo snel mogelijk vervangen door alternatieven. Daarom organiseert Animal Rights op zaterdag 25 april een online protest voor de vervanging van dierproeven.