Main content

Inhoud

Partij voor de Dieren: “Weer varkensbaron Straathof uit Brabant”

Nieuws: 20 december 2020
Slacht

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie varkensbaron Straathof uit Brabant gaat weren. In één van de megastallen van de beruchte varkensindustrieel blijkt dat varkens worden gehouden zonder vergunning. Navraag bij de provincie bevestigen de signalen die de partij hierover opving. 1 Statenlid Anne-Miep Vlasveld wil dat de provincie hiertegen hard optreed, en wil niets weten van gedogen en legalisatie: “Het gaat hier om een grootschalige ondernemer met een geschiedenis vol overtredingen.”

In Duitsland heeft Straathof (Sebava B.V.) een beroepsverbod wegens ernstige dierenmishandeling, waarop hij zijn stallen in Duitsland heeft verkocht. In Nederland heeft hij zijn bedrijf daarop uitbreidt met megastallen, waaronder het bedrijf in Lierop. De bekendste megastal van Straathof betreft ‘Knorhof’, waar in 2017 door een brand 20.000 varkens omkwamen. Ook in Nederland heeft de NVWA herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen geconstateerd.

Straathof heeft in 2019 een Wet natuurbescherming-vergunning aangevraagd voor de bedrijfslocatie in Lierop. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft de Wnb-vergunning geweigerd. De omgevingsdienst heeft bevestigd dat het bedrijf in Lierop, waar vermoedelijk 15.000 dieren worden gehouden, momenteel geen onderliggende Wnb-vergunning heeft. In reactie op navraag van Vlasveld bevestigt de provincie dat in de stallen toch dieren worden gehouden. “Zonder geldige vergunning is er sprake van illegale stikstofuitstoot”, vult Vlasveld aan. “Als we onze plannen voor stikstofaanpak en verduurzaming van de landbouw serieus nemen, kunnen we dit als provincie niet gaan zitten gedogen.” 

Vlasveld wil dat Gedeputeerde Staten alle beschikbare middelen inzet om Straathof uit Brabant te weren: “Het kan niet zo zijn dat een veehouder met een dergelijke geschiedenis de regels aan zijn laars lapt, zonder dat de provincie hierop ingrijpt.”

Schriftelijke vragen

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant schriftelijke vragen gesteld betreffende illegaal gehouden dieren in Lierop (gemeente Someren) door varkensbaron Straathof.

1 Heeft het feit dat deze ondernemer zich blijkbaar niet aan de geldende regels wenst te houden invloed op eventuele vergunningverlening en/of (de mate van) controle op het voldoen aan vergunningsvoorwaarden in de toekomst?

2 Gezien het hier gaat om een ondernemer waarbij de NVWA eerder meermaals dierenwelzijnsovertredingen heeft geconstateerd, en op deze locatie zonder vergunning dieren worden gehouden; bent u bereid de NVWA te verzoeken deze locatie te controleren?

In de beantwoording van de technische vragen wordt gesproken over mogelijke legalisatie, maar feit is dat er momenteel illegaal dieren worden gehouden op de locatie. In de beantwoording staat ook:
“Als een overtreding via toezicht wordt geconstateerd, dan wordt er conform de Landelijke Handhavingsstrategie tegen opgetreden. Overwegend wordt een brief gestuurd met een hersteltermijn van 3 maanden. Individueel kan voor een zwaardere maatregel worden gekozen. Bijvoorbeeld als er sprake is van calculerend gedrag.”

3 Is er een handhavingstraject in gang gezet? Zo ja, wat is de stand van zaken? Zo nee, waarom niet en bent u bereid in deze situatie wel degelijk te handhaven, ondanks eventueel zicht op legalisatie?

4 Bent u met ons van mening dat, gezien de uitgebreide geschiedenis van overtredingen van deze varkensbaron, en gezien het feit dat we hier te maken hebben met een grootschalige ondernemer met veel bedrijfslocaties, waarvan aangenomen mag worden bekend te zijn met vergunningsvereisten, dat er in dit geval sprake is van calculerend gedrag en dat er voor zwaardere maatregelen gekozen dient te worden? Zo ja, gaat u inzetten op zware maatregelen?

In de beantwoording van de technische vragen staat ook dat de controles van de Wnb de afgelopen jaren onder andere zijn meegenomen in het project Intensivering Toezicht veehouderij (ITv). Dit varkensbedrijf is echter gesitueerd in gemeente Someren, één van de 19 niet-deelnemende gemeenten aan het project ITv.

5 Bent u bereid bedrijven in niet aan het project ITv-deelnemende gemeenten alsnog te controleren, desnoods zonder medewerking van de betreffende gemeenten?

Volgens onze fractie gaat het gedrag van deze ondernemer lijnrecht in tegen de verduurzamingstransitie van de Brabantse landbouw. Zonder overtreders is deze verduurzamingsopgave al groots, dus in het belang van het vertrouwen in de overheid en de landbouwsector moeten we niet terughoudend zijn in het optreden tegen dit soort illegale praktijken.

6 Bent u het met ons eens dat een varkensbaron als deze, die in Duitsland al een beroepsverbod wegens ernstige dierenmishandeling heeft, in Nederland herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen heeft begaan, en nu in Brabant illegaal dieren houdt, niet thuishoort in een duurzame landbouwprovincie waarin “het verbeteren van dierenwelzijn in Brabant nadrukkelijke en blijvende aandacht behoeft”? Zo ja, bent u bereid om alle middelen, die u ter beschikking heeft, in te zetten om deze ondernemer uit Brabant te weren?

Update

Op 12 januari 2021 volgen de antwoorden. Er komt onder andere een controle: "We hebben contact gezocht met de NVWA en verzocht om de locatie te controleren. De NVWA heeft toegezegd een controle uit te voeren." Ook geeft de provincie aan dat ze de illegale situatie gaan legaliseren: "Er is dus sprake van concreet zicht op legalisatie, op grond waarvan moet worden afgezien van (verder) handhavend optreden." 1 2

Op 16 februari worden er ook Kamervragen gesteld: 3

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over plannen voor legalisering door provincies van twee illegale megastallen van varkensindustrieel Straathof

 1. Is u bekend dat op dit moment twee provincies, te weten Noord-Brabant en Flevoland, twee illegaal in bedrijf zijnde megastallen met in totaal circa 35.000 varkens van de beruchte varkensindustrieel Straathof (Sebava B.V.) aan het legaliseren zijn, door de ontbrekende Wet natuurbeschermingsvergunningen (Wnb) alsnog te verlenen?
 2. Hoe beoordeelt u deze legalisering van de varkenshouderijen in de gemeenten Someren (Noord-Brabant) en Noordoostpolder (Flevoland), in het licht van de regelingen die door u zijn opgetuigd om (varkens)bedrijven juist op te kopen om de stikstofcrisis, maar ook stank van varkenshouderijen aan te pakken?
 3. Is het juridisch mogelijk dat varkenshouder Straathof zich - na mogelijke legalisering – voor deze twee locaties inschrijft voor een beëindigingsregeling?
 4. Kunt u uiteenzetten waar de provincies de benodigde stikstofruimte vandaan gaan halen voor deze twee legaliseringen, van respectievelijk circa 15.000 varkens in Flevoland en 20.000 in Noord-Brabant?
 5. Erkent u dat het legaliseren van deze twee megastallen met ruimte voor in totaal 35.000 varkens betekent dat op andere plekken flinke extra maatregelen moeten worden genomen om stikstofuitstoot te reduceren?
 6. Deelt u, in het licht van de stikstofcrisis, de mening dat het, naast het uitkopen van veehouderijen, (kosten)efficiënter is om illegale veehouderijen als overheid niet te legaliseren? Zo ja, bent u bereid hierop beleid aan te passen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
 7. Kunt u zich voorstellen dat mensen het onverteerbaar vinden dat de industriële varkenshouder Straathof, die in Duitsland een beroepsverbod opgelegd heeft gekregen vanwege ernstige dierenmishandeling en die ook in Nederland herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen heeft begaan, milieuvergunningen heeft overtreden en significant meer dieren heeft gehouden dan volgens vergunningen was toegestaan, van de Nederlandse centrale en decentrale overheden alle medewerking lijkt te krijgen om zijn imperium in Nederland verder uit te breiden? Zo ja, hoe legt u dit uit?
 8. Hoe vaak heeft de NVWA bedrijven van de omstreden varkenshouder Straathof gecontroleerd in de afgelopen 5 jaar? Waren deze controles onaangekondigd? Wat waren hierbij de bevindingen en welke maatregelen zijn hierbij opgelegd?
 9. Zijn de naar schatting 400.000 biggen per jaar die worden gefokt en geboren bij de verschillende bedrijven van Straathof in Nederland bestemd voor de export of voor de Nederlandse markt?
 10. Is het mogelijk dat deze biggen worden ‘afgemest’ bij varkenshouderijen van Straathof in Hongarije?
 11. Bent u bereid om te onderzoeken op welke wijze u het legaliseren van de twee illegale varkensbedrijven van Straathof (Sebava) door de provincies Noord-Brabant en Flevoland tegen kunt houden? Zo nee, waarom niet?
 12. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de gebruikelijke termijn beantwoorden?
Stop de nieuwe megastal van Straathof Teken de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer