Main content

Inhoud

Partij voor de Dieren: “Varkensbaron Straathof moet weg uit Flevoland”

Nieuws: 16 januari 2021
Slacht

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie varkensbaron Straathof uit Flevoland zet. In een van de megastallen van de beruchte varkensindustrieel blijkt dat varkens worden gehouden zonder vergunning. Statenlid Jesse Luijendijk wil dat de provincie hiertegen hard optreedt: “het gaat hier om een industriële ondernemer met een geschiedenis vol overtredingen en dierenleed.”

In Duitsland heeft Straathof (Sebava B.V.) een beroepsverbod wegens ernstige dierenmishandeling, waarop hij zijn stallen in Duitsland heeft verkocht. In Nederland heeft hij zijn bedrijf daarop uitgebreid met megastallen, waaronder het bedrijf in Creil. De bekendste megastal van Straathof was ‘Knorhof’, waar in 2017 door een brand 20.000 varkens omkwamen. Ook in Nederland heeft de NVWA herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen geconstateerd. 

De Provincie heeft zelf bevestigd dat het bedrijf in Creil momenteel geen onderliggende Wnb-vergunning heeft, terwijl in de stallen wel dieren worden gehouden. Zonder geldige vergunning is er sprake van illegale stikstofuitstoot. Als we onze plannen voor stikstofaanpak en verduurzaming van de landbouw serieus nemen, kunnen we dit als provincie gewoon niet gedogen.

Luijendijk wil dat Gedeputeerde Staten alle beschikbare middelen inzet om Straathof uit Flevoland te zetten: “het kan niet zo zijn dat een veehouder met een dergelijke geschiedenis de regels aan zijn laars lapt zonder dat de provincie hiertegen ingrijpt. Flevoland moet af van zijn bijnaam ‘wreedste provincie van Nederland voor dieren’. Dit is een goede eerste stap.”

Schriftelijke vragen

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland schriftelijke vragen 1 gesteld betreffende een varkenshouderij van Sebava bv aan te Creil. Eerder deed de Brabantse fractie hetzelfde in hun provincie over het Sebava bedrijf in Lierop.

In Creil staat een varkensbedrijf van ondernemer Straathof (Sebava bv). Straathof heeft een Wet natuurbescherming-vergunning aangevraagd voor de bedrijfslocatie in Creil. Daarnaast is er een milieuvergunning (Omgevingsverguning) aangevraagd. Op deze locatie worden op dit moment meer dan 20.000 varkens in een varkensflat gehouden, terwijl het bedrijf hiertoe momenteel geen onderliggende Wnbvergunning heeft. Tevens is op 12 november een handhavingsverzoek ingediend door Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) voor de locatie in Creil wegens het ontbreken van een geldige Wnbvergunning.

Ten tijde van de beantwoording van de technische vragen (17 december 2020) was dit verzoek nog niet ingewilligd, terwijl de varkenshouder geen juridische basis lijkt te hebben voor zijn onderneming.

Wij hebben hierover enkele vragen.

1 Bent u ermee bekend dat deze ‘varkensbaron’ in Duitsland een beroepsverbod heeft gekregen wegens ernstige dierenmishandeling, waarna hij zijn stallen in Duitsland heeft verkocht en nu in Nederland zijn bedrijf uitbreidt met megastallen? Bent u ermee bekend dat een van zijn bekendste megastallen ‘Knorhof’ was, waar in 2017 door een brand 20.000 varkens omkwamen? Bent u ermee bekend dat de NVWA ook in Nederland herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen heeft geconstateerd? Keurt u deze praktijken af? Zo nee, waarom niet?

2 Heeft het feit dat deze ondernemer zich blijkbaar niet aan de geldende regels wenst te houden invloed op eventuele vergunningverlening en/of (de mate van) controle op het voldoen aan vergunningsvoorwaarden in de toekomst? Zo nee, waarom niet?

3 Aangezien het hier gaat om een ondernemer waarbij de NVWA eerder meermaals dierenwelzijnsovertredingen heeft geconstateerd, en op deze locatie zonder vergunning dieren worden gehouden; bent u bereid de NVWA te verzoeken deze locatie te controleren? Zo nee, waarom niet?

4 Is er inmiddels een handhavingstraject in gang gezet? Zo ja, wat is de stand van zaken? Zo nee, waarom niet en bent u bereid in deze situatie te handhaven?

5 Bent u met ons van mening dat, gezien de uitgebreide geschiedenis van overtredingen van deze varkensbaron, en gezien het feit dat we hier te maken hebben met een grootschalige ondernemer met veel bedrijfslocaties, waarvan aangenomen mag worden dat deze bekend is met de vergunningsvereisten, dat er in dit geval sprake is van calculerend gedrag en dat er voor zwaardere maatregelen gekozen dient te worden? Zo ja, gaat u inzetten op zware maatregelen? Zo nee, waarom niet?

Volgens onze fractie gaat het gedrag van deze ondernemer lijnrecht in tegen de verduurzamingstransitie van de Flevolandse landbouw. Zonder overtreders is deze verduurzamingsopgave al groot, dus in het belang van het vertrouwen in de overheid en de landbouwsector moeten we niet terughoudend zijn in het optreden tegen dit soort illegale praktijken.

6 Bent u het met ons eens dat een varkensbaron als deze, die in Duitsland al een beroepsverbod wegens ernstige dierenmishandeling heeft, in Nederland herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen heeft begaan, een smet is op het positieve imago dat de provincie Flevoland wil creëren als toekomstbestendige landbouwprovincie? Zo nee, waarom niet?

7 Bent u het met ons eens dat een veehouderij die nu in Flevoland illegaal dieren houdt, willens en wetens zo lang in overtreding is geweest, op grote schaal stikstof, fijnstof en ammoniak uitstoot met zijn megastal en zo negatieve invloed heeft op de biodiversiteit, natuur en luchtkwaliteit van onze provincie, niet past bij de doelstelling van een duurzame landbouwprovincie waarin “de agrarische sector wordt gestimuleerd om stappen te zetten richting kringlooplandbouw, met de nadruk op […] minder belasting van klimaat, natuur en milieu?” Zo ja, bent u bereid om alle middelen die u ter beschikking heeft, in te zetten om deze ondernemer uit Flevoland te weren? Zo nee, waarom niet?

Uit de antwoorden op 9 februari blijkt dat er de afgelopen jaren op grond van Wet Milieubeheer controles zijn uitgevoerd op het aantal dieren en de toegepaste stalsystemen. Begin 2020 bleek een biowasser niet goed te functioneren. Na het versturen van een concept last onder dwangsom is de overtreding ongedaan gemaakt. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) zag tijdens deze inspecties geen aanleiding om de NVWA te verzoeken een dierenwelzijnsinspectie uit te voeren.

Uiterlijk 23 februari zal er een besluit worden genomen op het handhavingsverzoek van MOB, maar OFGV ziet concreet zicht op legalisatie van de PAS-melding.

De termijn van 23 februari verstrijkt echter zonder dat er een besluit op handhaving word genomen en Mobilisation stelt de provincie Flevoland in gebreke.

Kamervragen

Op 16 februari worden er ook Kamervragen gesteld: 1

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over plannen voor legalisering door provincies van twee illegale megastallen van varkensindustrieel Straathof

 1. Is u bekend dat op dit moment twee provincies, te weten Noord-Brabant en Flevoland, twee illegaal in bedrijf zijnde megastallen met in totaal circa 35.000 varkens van de beruchte varkensindustrieel Straathof (Sebava B.V.) aan het legaliseren zijn, door de ontbrekende Wet natuurbeschermingsvergunningen (Wnb) alsnog te verlenen?
 2. Hoe beoordeelt u deze legalisering van de varkenshouderijen in de gemeenten Someren (Noord-Brabant) en Noordoostpolder (Flevoland), in het licht van de regelingen die door u zijn opgetuigd om (varkens)bedrijven juist op te kopen om de stikstofcrisis, maar ook stank van varkenshouderijen aan te pakken?
 3. Is het juridisch mogelijk dat varkenshouder Straathof zich - na mogelijke legalisering – voor deze twee locaties inschrijft voor een beëindigingsregeling?
 4. Kunt u uiteenzetten waar de provincies de benodigde stikstofruimte vandaan gaan halen voor deze twee legaliseringen, van respectievelijk circa 15.000 varkens in Flevoland en 20.000 in Noord-Brabant?
 5. Erkent u dat het legaliseren van deze twee megastallen met ruimte voor in totaal 35.000 varkens betekent dat op andere plekken flinke extra maatregelen moeten worden genomen om stikstofuitstoot te reduceren?
 6. Deelt u, in het licht van de stikstofcrisis, de mening dat het, naast het uitkopen van veehouderijen, (kosten)efficiënter is om illegale veehouderijen als overheid niet te legaliseren? Zo ja, bent u bereid hierop beleid aan te passen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
 7. Kunt u zich voorstellen dat mensen het onverteerbaar vinden dat de industriële varkenshouder Straathof, die in Duitsland een beroepsverbod opgelegd heeft gekregen vanwege ernstige dierenmishandeling en die ook in Nederland herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen heeft begaan, milieuvergunningen heeft overtreden en significant meer dieren heeft gehouden dan volgens vergunningen was toegestaan, van de Nederlandse centrale en decentrale overheden alle medewerking lijkt te krijgen om zijn imperium in Nederland verder uit te breiden? Zo ja, hoe legt u dit uit?
 8. Hoe vaak heeft de NVWA bedrijven van de omstreden varkenshouder Straathof gecontroleerd in de afgelopen 5 jaar? Waren deze controles onaangekondigd? Wat waren hierbij de bevindingen en welke maatregelen zijn hierbij opgelegd?
 9. Zijn de naar schatting 400.000 biggen per jaar die worden gefokt en geboren bij de verschillende bedrijven van Straathof in Nederland bestemd voor de export of voor de Nederlandse markt?
 10. Is het mogelijk dat deze biggen worden ‘afgemest’ bij varkenshouderijen van Straathof in Hongarije?
 11. Bent u bereid om te onderzoeken op welke wijze u het legaliseren van de twee illegale varkensbedrijven van Straathof (Sebava) door de provincies Noord-Brabant en Flevoland tegen kunt houden? Zo nee, waarom niet?
 12. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de gebruikelijke termijn beantwoorden?
Stop de nieuwe megastal van Straathof Teken de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer