Main content

Inhoud

Ministers gaan gesleep met nertsen en hun mest weer toestaan

Nieuws: 10 juli 2020
Bont

Naar aanleiding van nieuwe besmettingen op nertsenbedrijven scherpt het kabinet de hygiënemaatregelen aan om nieuwe besmettingen te voorkomen. Ook wordt het onderzoek naar mogelijke besmettingsbronnen geïntensiveerd. Dat schrijven minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief op 10 juli aan de Tweede Kamer. 1 2

Belangrijke wijziging in het protocol is het verplichte gebruik vanaf 10 juli van niet medische mondkapjes en gezichtsschermen door medewerkers op alle nertsenbedrijven. Na 22 besmettingen komen ze daar nu dan mee… Dit terwijl Animal Rights op 7 juli filmden dat zelfs bij ruimingen het gebruik van mondkapjes door de vergassers aan hun laars gelapt werd.

Gezien de recente besmettingen heeft LNV aan de Faculteit Diergeneeskunde gevraagd diepgaander onderzoek te doen naar mogelijke introductieroutes. Dit onderzoek is net van start gegaan. Animal Rights heeft de beelden alvast opgestuurd.

Terwijl de ministers falen in het indammen van de corona besmettingen op nertsenfokkerijen gaan ze wel het gesleep met mest van en met dieren tussen bedrijven weer toestaan, zij het onder voorwaarden en via ontheffingen.

Lees hier alles over nertsen & corona.

Mestafvoer

Op verschillende niet-besmette nertsenbedrijven dreigt de mestput over te lopen. De houders moeten daarom op korte termijn hun mest kunnen afvoeren. Mest van besmette bedrijven moet eveneens worden afgevoerd, zodat deze bedrijven volledig kunnen worden gereinigd en ontsmet.

Het vervoer van nertsenmest wordt alleen toegestaan naar locaties waar de mest direct wordt geïnjecteerd op land, naar een opslag waar de mest tenminste drie weken blijft of naar een verwerkingsinstallatie waar de mest tenminste tot een temperatuur van 70˚C wordt verhit. Ook geldt een bioveiligheidsprotocol voor de vervoermiddelen en de personen die met de mest werken.

Op besmette bedrijven geldt een bewaartermijn van tenminste drie weken na de afronding van de ruiming. Daarna zal de NVWA in individuele gevallen op aanvraag ontheffing verlenen van het vervoersverbod. Daarbij zullen houders worden verplicht de mest af te voeren naar een biogasinstallatie waar de mest tot een temperatuur van >70˚C wordt verhit.

Vervoer pups naar andere bedrijven

Een tiental niet-besmette bedrijven heeft in hun houderijsysteem geen huisvesting voor gespeende pups op dezelfde locatie. Vanwege de groei en omvang van de pups en - mede als gevolg daarvan - onderling bijtgedrag, kunnen de pups niet langer bij hun moeder gehuisvest blijven. Normaliter worden deze pups in deze periode van het jaar verplaatst naar andere locaties van veelal dezelfde eigenaar. Voor de verplaatsing van pups van niet-besmette bedrijven, moet een ontheffing aangevraagd worden bij de NVWA.

Welzijnscommissie

Op 7 juli filmde Animal Rights ook hoe een nerts levend in de afvalcontainer belandde en daar weer uitgevist werd. Geen woord hierover natuurlijk van de ministers. Wel schermen (huichelen) ze even met de ‘welzijnscommissie’:

“De Welzijnscommissie was aanwezig bij de eerste ruiming op 5 juni en heeft in de periode tot en met 15 juni jl. nog drie nertsenfokkerijen bezocht die werden geruimd. Het betreft bedrijven van verschillende aard en omvang. De Welzijnscommissie stelde tijdens haar bezoeken vast dat het doden van de nertsen en hun pups overwegend goed verliep. De toezichthouder reageerde adequaat op aanwijzingen van de Welzijnscommissie. Er is bij deze ruimingen geen vermijdbaar ongerief vastgesteld tijdens het doden van de dieren. De Welzijnscommissie is ook aanwezig geweest bij een aantal ruimingen na 15 juni, en zal ook toezicht houden bij eventueel toekomstige ruimingen en ons hierover nader rapporteren.” Een gevalletje ‘wij van wc-eend…’.

Levende nerts in destructiecontainer

Preventieve ruiming

Het enige positieve dat de ministers te melden hadden is dat ze, voorlopig althans, de hersenverweking bij VVD-burgemeester van Eindhoven John Jorritsma en zijn roep om een ‘endlösung’ voor het nertsen probleem negeren:

“Het preventief ruimen van gezonde, niet-besmette dieren is een zeer vergaande en ingrijpende maatregel om verspreiding van een ziekte bij dieren te voorkomen. Deze maatregel treffen we alleen als er geen andere mogelijkheid bestaat om de volksgezondheid of diergezondheid te beschermen. Dat is nu niet aan de orde.”

Monitoring nertsenfokkerijen

De situatie op nertsenbedrijven wordt op drie manieren in de gaten houden: via het verplicht melden van ziekteverschijnselen bij nertsen, een early warningsysteem (EW) (het wekelijks insturen van kadavers) en de serologische screening (testen op de aanwezigheid van antistoffen). Via de EW zijn 16 van de 22 besmette bedrijven opgespoord, de overige zes zijn via meldingen binnengekomen. Op dit moment kunnen nieuwe besmettingen niet worden uitgesloten, derhalve is het van groot belang de monitoring de komende tijd te blijven uitvoeren.

Het bedrijf in Ospel is via beide systemen opgespoord, zowel in de EW als via een melding van verschijnselen bij de nertsen. De besmetting op het bedrijf in Vredepeel is ook via de EW geconstateerd.