Main content

Inhoud

Algemene voorwaarden voor donateurs

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij, hierna verder te noemen: Animal Rights

Animal Rights is een stichting in Nederland en een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) in België. De stichting werd in 2009 opgericht als actiegroep tegen dierproeven. De vzw werd in 2015 in België opgericht.

Als donateur van Animal Rights kun je kiezen om een eenmalige donatie te doen, of om maandelijks te steunen via een automatische afschrijving. Deze afschrijving verloopt voor Nederland vanaf NL 29 TRIO 0786 9390 79 en voor België via het rekeningnummer BE42 7360 3894 4554

Dit bedrag wordt automatisch afgeschreven rond de 28e van deze of volgende maand. (voor België wordt het standaard de 10de van de maand afgeschreven)
Nederland: Incassant ID: NL15ZZZ321456200000 - RSIN:820340571
België: SEPA identificatienummer: BE25ZZZ0631942330

In het geval je kiest voor een maandelijkse afschrijving dan is het eenvoudig om je donateurschap op te zeggen of te veranderen. Stuur een e-mail voor Nederland naar info@animalrights.nl en voor België naar info@animalrights.be met daarin je gegevens en je vraag. Je kunt ook bellen naar ons telefoonnummer. Bij opzegging verwijderen wij jouw gegevens uit de ledenadministratie.

In het geval je kiest voor een eenmalige donatie dan is er geen sprake van enige verplichting van jouw kant. Je hoeft dan ook niets te doen. We maken gebruik van de betalingsmodule van Mollie (Ideal, creditcard etc).

Animal Rights kiest uit kosten en- milieu overwegingen ervoor om geen ledenblad via de post te versturen. We houden je op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief. Bovendien staat het laatste nieuws ook op onze website, Facebook en Twitteraccount.

Alvast bedankt voor de steun!

Stichting Animal Rights
Hoge Zand 21, 2512 EK Den Haag, Nederland
+31 70 444 88 52
info@animalrights.nl
NL 29 TRIO 0786 9390 79

Animal Rights vzw
Derbystraat 47 B, 9051 Gent, België
+32 468 22 55 66
info@animalrights.be
BE 51 5230 8073 1862


Artikel 1. Definities 

Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Animal Rights.
Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Animal Rights, een donatie doet aan Animal Rights.
Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van Animal Rights aan Animal Rights.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Animal Rights.
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Animal Rights behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten Animal Rights

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Animal Rights.
 2. Animal Rights is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

Artikel 4. Plichten Animal Rights

 1. Animal Rights verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen. 
 2. Animal Rights neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving.
 3. Alle personen die namens Animal Rights bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 5. Plichten gevende partij

 1. Om online een donatie te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
 2. De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.
 3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 4. Animal Rights doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 5. De gevende partij ziet erop toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 6. Wet bescherming persoonsgegevens

 1. Animal Rights verwerkt de door de gevende partij aan Animal Rights verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Animal Rights verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Animal Rights geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Animal Rights heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.  

Artikel 7. Cookies

Animal Rights maakt gebruik van cookies op delen van haar website. Er worden bij het bezoek aan het deel waar de onderhavige donaties worden behandeld, geen cookies geplaatst door Animal Rights dan wel door enige andere partij.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacy statement die Animal Rights hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank te Amsterdam bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 3. Partijen verklaren voorts dat respectievelijk Nederlands of Belgisch recht van toepassing is.