Main content

Inhoud

Animal Rights dient klacht in bij Europese Commissie over illegaal afbranden biggen­staartjes in België

Nieuws: 8 juli 2024
Slacht

In mei 2024 diende de Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren een officiële klacht in bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse Staat over het negeren van Europese dierenwelzijnsregels. De Europese richtlijn die het routinematig couperen (oftewel afbranden of afknippen) van biggenstaarten verbiedt, wordt door Nederland niet gehandhaafd. 1

Datzelfde geldt voor België. In overleg met de Partij voor de Dieren besloot Animal Rights eveneens een officiële klacht bij de Europese Commissie in te dienen, maar dan tegen de Belgische Staat. De brief die Animal Rights aangetekend verstuurde werd door de Europese Commissie ontvangen op 8 juli 2024.

Lees ook: Het couperen van varkensstaarten: Animal Rights undercover in de varkensindustrie

In de Europese richtlijn - die minimumnormen ter bescherming van varkens vaststelt – is sinds 1991 opgenomen dat het couperen van biggenstaarten niet als routinemaatregel mag worden uitgevoerd. In België is die Europese richtlijn vormgegeven in het ‘Koninklijk besluit betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort’ van 17 mei 2001.
In de bijlage staat bij E. Varkens, 3. Amputatie van de staart: “mag niet routinematig gebeuren, maar slechts in die gevallen waar staartbijten niet door een wijziging van de bedrijfsvoering voorkomen of verholpen kan worden”. 2

In het ‘Verslag vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn’ van 14 juni 2023 zegt minister Ben Weyts: “Het is algemeen geweten dat in Vlaanderen, net zoals in de rest van de Europese Unie, het wegnemen van de staart een gangbare praktijk is.” En: “Als het over EU-regelgeving gaat, wil ik voor alle duidelijkheid vermelden dat die regelgeving het routinematig couperen verbiedt. Daarbij moeten er voorafgaand altijd andere maatregelen worden toegepast, zoals verrijking in de stallen, om ervoor te zorgen dat er geen stress is, die vervolgens aanleiding kan geven tot staartbijten. Heel wat varkenshouders passen dat toch toe, vanuit een preventief oogpunt. We zijn daarom ook bezig met nieuwe regelgeving, om ervoor te zorgen dat er altijd eerst initiatieven zoals verrijking worden genomen.” 3

Minister Jo Brouns zei in het ‘Verslag vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid’ van 6 december 2023: “In de Europese lidstaten waar het houderijsysteem vergelijkbaar is met dat in Vlaanderen, zien we trouwens hetzelfde beeld. Om het couperen structureel te bannen, zijn dan ook verregaande inspanningen nodig, die kostenverhogend zijn en niet gegarandeerd tot succes leiden. We moeten echter blijven inzetten op onderzoek, sensibilisering en informatiedeling, in de hoop dat positieve praktijkervaringen steeds verder uitgedragen worden in de sector.” 4

De Europese richtlijn is dus vertaald naar De Belgische wet, maar niet geïmplementeerd. Immers, implementatie impliceert dat de richtlijn wordt uitgewerkt in wettelijke voorschriften die zich voor rechtstreekse toepassing en handhaving lenen.

Animal Rights acht het van groot belang dat België de verplichting tot implementatie van EEG-Richtlijn 2008/120 naleeft. Dat belang is des te groter nu inmiddels 16 jaar verstreken zijn sinds de totstandkoming van artikel 8 van bijlage I bij die richtlijn terwijl bij een geschatte 99% van de biggen in België de staart wordt gecoupeerd hoewel routinematig couperen zich niet verdraagt met het bepaalde in de richtlijn.

In artikel 8 van de Bijlage I van de EEG-Richtlijn 2008/120 die betrekking heeft op minimumnormen ter bescherming van varkens, is bepaald:

“Het couperen van staarten en het verkleinen van de hoektanden mogen niet als routinemaatregel worden uitgevoerd, maar alleen wanneer bepaalde kwetsuren van spenen bij zeugen of van oren en staarten bij andere varkens zijn geconstateerd. Voordat tot deze ingrepen wordt besloten, moeten maatregelen worden getroffen om staartbijten en andere gedragsstoornissen te voorkomen, de omgeving en de varkensdichtheid in aanmerking genomen. Hiertoe moeten ontoereikende omgevingsfactoren of beheersystemen worden aangepast.”

Animal Rights

Animal Rights streeft niet naar symptoombestrijding, maar naar het einde van een industrie die dieren uitbuit en ze modificeert naar de menselijke behoefte en gemakzucht. We vragen iedereen om de morele afweging te maken of ze bij wil dragen aan dit systeem en roepen consumenten op om over te stappen op een plantaardig dieet.