Main content

Inhoud

Animal Rights dient zienswijze in tegen nieuwe eendenstal (die al illegaal gebouwd lijkt te zijn)

Nieuws: 26 juni 2024
Slacht

Op 15 mei 2024 publiceerde de gemeente Ermelo een ontwerpbesluit van 26 april. Met dit ontwerpbesluit maakt het College van B&W van de gemeente Ermelo haar voornemen kenbaar om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een eendenstal op de locatie Telgterweg 200 en 202 te Ermelo. De stal lijkt echter al (illegaal?) gebouwd te zijn.

Lees ook: De juridische strijd tegen eendenslachter Tomassen

Korte samenvatting

Animal Rights onderzoek onthult via nieuwe dronebeelden dat in Ermelo een illegale eendenstal 'verrezen' lijkt te zijn waar maar liefst 22.000 eenden uitgebuit zullen worden. De aanvraag voor de bouw van de stal werd nog niet eens goedgekeurd door de gemeente Ermelo.

De gemeente Ermelo heeft een geschiedenis en reputatie om eerst illegaal gebouwen te plaatsen en erna pas de de vergunning aan te vragen om alles te legaliseren.

In het licht van onder meer de stikstofproblemen waar Nederland momenteel mee kampt, is het niet meer te verantwoorden dat er verdere stallen worden gebouwd en uitgebreid. Animal Rights diende via haar advocaat een zienswijze in om dit via de juridische weg aan te vechten.

Steun onze juridische crowdfunding hier!

Zienswijze

Animal Rights diende via haar advocaat een zienswijze in. In de eerste plaats is onduidelijk wat de bestaand vergunde situatie / referentiesituatie is. Verder voorziet het ontwerpbesluit niet in eisen ten aanzien van de algemene brandveiligheid bij het bedrijf.

Bovendien is er het voornemen om een vergunning te verlenen waarin het gebruik van luchtwassers wordt toegestaan. Voor de monitoring van de goede werking van de wassers dienen aanvullend voorschriften te worden opgenomen, zeker aangezien reeds uitvoering in de jurisprudentie is geoordeeld dat deze systemen ‘niet (zonder meer) doen wat ze beloven’.

De aanvraag is daarom onzorgvuldig beoordeeld en het ontwerpbesluit had niet mogen worden genomen.

Intrekkingsverzoek

Gelijktijdig met de zienswijze diende Animal Rights, samen met Mobilisation, een intrekkingsverzoek in voor (een deel van) de natuurvergunning van dit bedrijf. Dit bedrijf beschikt over een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor het houden van in totaal 95.011 dieren (11 vrouwelijk jongvee en 70.000 vleeskuikens en 25.000 vleeseenden) uit 2012 met een bijbehorende ammoniakemissie (6.763 kg/ jaar). Op ongeveer 1,5 kilometer afstand is het Natura 2000-gebied ‘de Veluwe’ gelegen.

Nu is de feitelijke situatie kennelijk zo dat van deze vergunning nooit in het geheel gebruik is gemaakt. De vergunde stal N voor 44.000 ‘vleeskuikens’ is nooit gebouwd. Bovendien zijn de vergunde runderen sinds 2012 afwezig en worden er sinds 2018 beduidend minder eenden ‘opgezet’ dan vergund.

Op het moment dat het bedrijf toch in de gehele omvang van de natuurvergunning gebruik wil gaan maken, zal dat resulteren in een feitelijke toename van stikstofdepositie. Wanneer de vergunde activiteiten alsnog worden uitgevoerd, of worden ingezet in het kader van ex- / interne saldering, zou dit verslechterende of significant verstorende gevolgen kunnen hebben voor omliggende Natura 2000–gebieden, met name het reeds sterk overbelaste gebied ‘de Veluwe’.

Volgens artikel 5.40, lid 2, sub b, van de Omgevingswet kan een vergunning worden ingetrokken als gedurende een jaar of een in de vergunning bepaalde langere termijn geen activiteiten zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning. Animal Rights verzoekt het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland dan ook van deze bevoegdheid tot intrekking gebruik te maken, voor in ieder geval de vergunde veebezetting van de 44.000 vleeskuikens uit stal N die niet zijn gehouden.

Los van de omstandigheid dat de vergunning niet in het geheel wordt gebruikt, acht Animal Rights het ook nodig de vergunning in te trekken in het belang van de bescherming van het milieu en de natuur. Ook hiertoe is het college bevoegd.

Illegale bouw?

De reactie op de zienswijze en het besluit op het intrekkingsverzoek zullen waarschijnlijk ook duidelijkheid geven over de ‘plotseling’ verrezen stal N die nooit gebouwd werd voor 44.000 'vleeskuikens', maar er nu ineens al (illegaal?) lijkt te staan voor de aangevraagde 22.000 eenden.

Het past natuurlijk helemaal binnen de normale gang van zaken in Ermelo om eerst een gebouw illegaal te plaatsen en er daarna pas een vergunning ter legalisatie voor aan te vragen. Zou de gemeente Ermelo hier uit zichzelf gaan handhaven?