Main content

Inhoud

783.000 nertsen afgemaakt

Nieuws: 1 juli 2020
Bont

Op 30 juni 2020 stuurde Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), antwoorden op de vragen die de vaste commissie voor LNV haar heeft voorgelegd over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij naar de Kamer. 1

"Deze antwoorden leren ons dat er tot nu toe 783.000 nertsen zijn afgemaakt, er nog bedrijven zijn met een “onduidelijke uitslag”, gesjoemel met kadavers niet uit te sluiten valt, er het afgelopen anderhalf jaar geen reguliere controles op dierenwelzijn bij nertsenfokkers hebben plaatsgevonden en er geen stoppersregeling zal zijn voor augustus," vat Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen het Kamerstuk samen.

Lees hier alles over NERTSEN & CORONA - TIJDLIJN 2020

Deze antwoorden leren ons dat er tot nu toe 783.000 nertsen zijn afgemaakt, er nog bedrijven zijn met een “onduidelijke uitslag”, gesjoemel met kadavers niet uit te sluiten valt, er het afgelopen anderhalf jaar geen reguliere controles op dierenwelzijn bij nertsenfokkers hebben plaatsgevonden en er geen stoppersregeling zal zijn voor augustus.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

783.000 nertsen afgemaakt

Een vraag van de Partij voor de Dieren gaf inzicht in hoeveel nertsen er bij de ruimingen tot nu toe zijn vermoord: “Er zijn nu 17 bedrijven besmet gevonden en geruimd met in totaal 183.000 fokdieren en 600.000 pups.” Animal Rights poogde deze ruimingen begin juni nog via de rechter tegen te houden.

Bedrijven met een “onduidelijke uitslag”

Het is mogelijk dat nog meer bedrijven volgen: “De GD heeft de screening al enige tijd afgerond. Een aantal bedrijven had een onduidelijke uitslag. Deze zijn met een andere test nogmaals onderzocht bij Wageningen Bioveterinary Research. Deze laboratoriumtest heeft wat meer tijd in beslag genomen. Uw Kamer wordt volgende week over de resultaten van het screeningsonderzoek geïnformeerd.”

“De early warning zal worden voortgezet. Er wordt nagegaan of er aan efficiency gewonnen kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de gevoeligheid. Ook zal het serologisch onderzoek (de screening) nog ten minste één keer worden herhaald en indien nodig vaker.“

Gesleep met kadavers tussen locaties van hetzelfde bedrijf of bevriende buren is niet uit te sluiten.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Gesjoemel met kadavers mogelijk?

Er kwam een onbevredigend antwoord op de vraag: “Op welke wijze is bij het early warning onderzoek gecontroleerd of de ingestuurde kadavers daadwerkelijk afkomstig waren van de betreffende locatie?” De minister zegt: “De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) haalt voor het early warning onderzoek de kadavers op bij de bedrijven. Deze werkwijze borgt de herkomst van de kadavers.”

"Dat lijkt een al te stellige bewering," zegt Vermeulen, "gesleep met kadavers tussen locaties van hetzelfde bedrijf of bevriende buren is daarmee niet uit te sluiten. Er kunnen vragen gesteld worden bij het besmet raken van meerdere bedrijven van Kuunders, Van Deurzen en Martens of aan de Klotweg in Landhorst."

Al anderhalf jaar geen controles nertsenfokkers

Op 20 april, nog voor de corona besmetting bij nertsen, riep Animal Rights al op tot strengere controle op de nertsenfokkerijen. Uit de antwoorden blijkt dat er het afgelopen anderhalf jaar geen controles hebben plaatsgevonden: “Op grond van risicogericht inspecteren heeft de NVWA in 2019 en de eerste helft van 2020 geen reguliere controles uitgevoerd op dierenwelzijn en de Wet verbod pelsdierhouderij bij nertsenbedrijven. Er is wel een inspectie uitgevoerd naar aanleiding van een melding. Voor 2020 stond een naleefmeting gepland bij de nertsenhouderij op zowel de Wet verbod pelsdierhouderij als dierenwelzijn. Vanwege de huidige besmettingen met COVID-19 op de nertsenbedrijven, zijn deze inspecties tot nader order uitgesteld.”

"Die ene inspectie “naar aanleiding van een melding” moet wel uitgegaan zijn van het handhavingsverzoek dat Animal Rights indiende na de vondst van vijf poolvossen op een nertsenfokkerij in Wilbertoord," vermoedt Vermeulen.

Transport

Er is geen wettelijke plicht om transporten met nertsen aan te melden. “De teams ‘vervoer’ van de NVWA zijn geïnstrueerd om toe te zien op naleving van de vervoersverboden. Bij de controle van de naleving op het vervoersverbod van nertsenmest kan daarnaast gebruik worden gemaakt van de laad- en losmeldingen, die vanuit de meststoffenregelgeving verplicht zijn.

"Hoe dat er in de praktijk uit moet zien is onduidelijk en lijkt verre van waterdicht," zegt Vermeulen.

Die ene inspectie “naar aanleiding van een melding” moet wel uitgegaan zijn van het handhavingsverzoek dat Animal Rights indiende na de vondst van vijf poolvossen op een nertsenfokkerij in Wilbertoord.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Geen stoppersregeling voor het zomerreces

Er komt geen stoppersregeling voor het zomerreces: “Het is echter niet mogelijk om voor het zomerreces al een stoppersregeling gereed te hebben en een voorstel voor financiële dekking daarbij. Bovendien is voor een dergelijke regeling de goedkeuring vereist van de Europese Commissie, omdat het een staatssteunmaatregel betreft. Het zomerreces zal ik benutten door onderzoek te laten doen naar het waardeverlies voor de nertsenhouderij en voor het voorbereiden van een conceptregeling. Het kabinet is voornemens om in augustus aanstaande een besluit te nemen over de stoppersregeling en daarna uw Kamer daarover te informeren.”

Milieuvergunning

Nertsenfokkers kunnen hun milieuvergunning kwijt raken als ze drie jaar geen nertsen houden: “De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om na 3 jaar een omgevingsvergunning milieu in te trekken (artikel 2.33 Wabo). Het bevoegd gezag moet dan aantonen dat er 3 jaar geen gebruik van is gemaakt.”

Dierrechten

Het is moeilijk voor nertsenfokkers om over te stappen op het houden van andere dieren: “Anders dan in enkele andere sectoren is in de pelsdierhouderij geen sprake van een stelsel van productierechten (fosfaatrechten of dierrechten). Ook is de uitstoot naar de omgeving van ammoniak-, fijnstof- en geur-emissie in de pelsdiersector laag of niet vastgesteld. Daardoor zijn de mogelijkheden voor ombouw van een voormalige pelsdierlocatie naar een andere diercategorie beperkt, als dit gepaard gaat met een hogere belasting.”

Inventaris verkoop

Het staat nertsenfokkers vrij om, bijvoorbeeld, hun kooien naar het buitenland te verkopen: “Indien een pelsdierhouder ervoor kiest om een deel van zijn inventaris te verkopen, omdat hij op die manier meer waarde kan genereren, dan is dat toegestaan. Het deel dat hij verkoopt komt dan uiteraard niet tevens voor subsidie in aanmerking.”

Sneller stoppen

De minister gaat de sloopregeling niet gebruiken om nertsenfokkers te stimuleren sneller te stoppen: “De initiatiefnemers hadden met de grondslag voor een subsidieregeling voor sloop- en ombouwkosten niet het doel om pelsdierhouders te stimuleren versneld of zo snel mogelijk te stoppen.“ Toch zegt ze vervolgens: “Na het in werking treden van het besluit zullen diverse pelsdierhouders naar verwachting snel opteren voor sloop of ombouw, zeker degenen die hebben gewacht op de verbeteringen in het gewijzigde besluit.”

Meer geld

Er gaat dan ook vooral meer geld naar de nertsenfokkers: “De belangrijkste wijzigingen betreffen het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop van voormalige pelsdierhouderijen van 50% tot 100%, het uitbreiden van de voor subsidie in aanmerking komende kosten met kosten voor de sloop van omheiningen en van de inventaris, en het verlengen van de termijn voor het uitvoeren van gesubsidieerde sloop- of ombouwwerkzaamheden van één jaar naar drie jaar. De bij het besluit behorende wijzigingsregeling verhoogt de normsubsidiebedragen voor sloop- en ombouw en er zijn normbedragen toegevoegd met betrekking tot het verwijderen en afvoeren van de inventaris en van de omheining.”

“Het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop, de verhoging van de normbedragen voor sloop per vierkante meter en het subsidiabel maken van de sloop van omheiningen en inventaris leiden tot een naar rato verhoging van de totale vergoeding per locatie. De vergoeding per locatie is in het huidige besluit gemaximeerd op een vast bedrag van 95.000 euro per locatie (of 120.000 euro bij aanwezigheid van asbest). Met deze wijziging worden de vaste maximumbedragen per plaats vervangen door een systeem waarin het maximumbedrag per plaats variabel is. Dit variabele maximumbedrag per locatie is veelal hoger dan het oude maximumbedrag en wordt berekend aan de hand van het aantal fokteven, een aantal degressieve schijven met bedragen per fokteef, en een correctie voor de eventuele sloop van asbest en van staal.”

“Ik heb op 6 mei jongstleden subsidie verleend ten behoeve van het Sociaal-Economisch Plan (SEP) van de pelsdiersector voor een subsidiebedrag van 4,6 miljoen euro. Dit SEP is bedoeld voor ondernemers en medewerkers in de pelsdiersector en is gericht op de verwerving van vaardigheden, door middel van opleidingen, trainingen, cursussen, workshops, coaching en kosten voor oriëntatie van de deelnemers op een nieuwe toekomstige onderneming.”

“Na de inwerkingtreding van het Besluit en de bijbehorende Regeling kunnen pelsdierhouders aanvragen indienen voor subsidiëring van de sloop of ombouw van hun pelsdierhouderij.”

“Indien degene aan wie een subsidie is verleend zich aantoonbaar niet houdt aan de voorwaarden, zal de subsidie niet worden vastgesteld en zullen al betaalde voorschotten met rente worden teruggevorderd.”

Stop de verkoop van bont TEKEN NU DE PETITIE Bont

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer