Main content

Inhoud

Duck-To hield stelselmatig teveel eenden in Hierden en deed dit moedwillig en bewust!

Nieuws: 6 juli 2024
Slacht

12 april 2024 kopt het Ermelo’s Weekblad “Excuses aan Tomassen Duck-To van toezichthouder na onterechte beschuldiging ‘stelselmatig overschrijden’ aantal eenden in fokkerij Hierden”. Het artikel opent met: “Eendenfokkerij Hendrikse & Roos aan de Parallelweg in Hierden is niet stelselmatig in de fout gegaan als het gaat om het maximum aantal te houden eenden.” En vervolgt: “In een brief aan eendenslachterij Tomassen Duck-To erkent de boa/toezichthouder van de provincie Gelderland dat hij in zijn overzicht een aantal fouten heeft gemaakt waarvoor hij excuus aanbiedt. Het blijkt volgens hem dat het aantal gehouden dieren in de eendenfokkerij gemiddeld onder de vergunde aantallen blijft. En daarmee de bewering niet klopt dat regelmatig te veel dieren zijn gehouden.”

Lees ook: TOMASSEN DUCK-TO HOUDT TE VEEL EENDEN; OPNIEUW VOLGEN ER DWANGSOMMEN

Duck-To hield stelselmatig teveel eenden!

In de eerste plaats: Het klopt dat de de boa/toezichthouder van de provincie Gelderland fouten maakte in zijn berekeningen en daarvoor maakte hij netjes zijn excuses, maar, legt hij in diezelfde email haarfijn uit, de fouten komen voort uit het feit dat het bedrijf aan de Parallelweg 20 in Hierden niet voldeed aan de wettelijke plicht om van elke maand een registratie bij te houden van het aantal tijdens die maand in een dierenverblijf aanwezige landbouwhuisdieren (Besluit activiteiten leefomgeving § 4.82. Dierenverblijven, Artikel 4.810 (registratie) Er wordt elke maand een registratie bijgehouden van het aantal tijdens die maand in een dierenverblijf aanwezige landbouwhuisdieren).

In de tweede plaats: Het gaat niet om gemiddelde aantallen eenden! In de last onder dwangsom die de gemeente Harderwijk aan Duck-To Farm BV, eigenaar van de eendenschuren aan de Parallelweg 20, oplegt, zegt men expliciet: “In de vergunningvoorschriften voor de Parallelweg 20 in Hierden wordt echter gesproken dat er in de inrichting ten hoogste 80.595 vleeseenden aanwezig mogen zijn. Er wordt niet aangegeven dat er gemiddeld genomen ten hoogste dat aantal aanwezig mag zijn. Dit houdt in dat er nooit meer dan 80.595 vleeseenden aanwezig mogen zijn.”

Zoals Animal Rights in de berekening hieronder laat zien is de beschuldiging terecht dat het vergunde aantal eenden op de Parallelweg 20 te Hierden stelselmatig overschreden werd. Het bedrijf ging opzettelijk, stelselmatig in de fout. De bewering klopt dat regelmatig te veel dieren zijn gehouden. Pas na de aankondiging van de last onder dwangsom in augustus 2023 bracht Duck-To het aantal gehouden eenden onder het het aantal vergunde eenden.

Duck-To deed dit moedwillig en bewust!

Op 14 mei 2024 kopt de Harderwijker Courant “Eendenhouderij gevrijwaard van houden teveel eenden; bij één overtreding geen strafrechtelijk optreden”. Het artikel opent met: “Bij een eerste overtreding door een bedrijf is er niet direct aanleiding om zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk op te treden. Dit tenzij er duidelijk sprake is van moedwillig en bewust handelen. Bij het houden van te veel eenden door Hendrikse & Roos aan de Parallelweg in Hierden was daar naar de mening van het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk geen sprake van.”

Dit is in strijd met de feiten. In de vooraankondiging van de last onder dwangsom van de gemeente van 3 augustus 2023 staat te lezen: “Bij de heer Hendrikse is navraag gedaan naar de reden van het teveel gehouden aantal vleeseenden ten tijde van de ruiming in juni 2022. Hij heeft hierover verklaard dat ‘het klopt dat er gedurende 1 maand meer dieren waren opgezet dan vergund. Door de vele uitbraken en vervoersverboden vanwege de vogelgriep, was het opzetten van de uitgebroede eenden veelal moeilijk of onmogelijk in de daarvoor geplande stallen. Hier was er nog geen vervoersverbod en deels ruimte waardoor deze voor nood zijn opgezet. In alle andere opgezette rondes zijn beduidend minder dieren opgezet dan de vergunde aantallen’.”

Hendrikse liegt hier: het opzetten van meer dieren dan vergund, was de standaard tot en met augustus 2023.

Hij geeft tevens aan dat de overtreding moedwillig en bewust was, zogenaamd uit nood.

Hij geeft hiermee ook aan heel goed te weten dat de vergunning niet draait om het gemiddeld aantal dieren per jaar, maar om het aantal op ieder moment!

Als hij er op gewezen wordt dat er ook op andere data in 2022 meer vleeseenden aanwezig waren dan vergund, past hij zijn verhaal aan: “De heer Hendrikse heeft aangegeven dat er kuikens worden gebracht die eerst in een verwarmde stal gaan en later naar de opfokstal worden gebracht. Als de kuikens worden overgebracht naar de opfokstal worden er nieuwe kuikens gebracht in de verwarmde stal. Op deze momenten waren er meer eenden binnen de inrichting aanwezig dan vergund.”

Dit lijkt opnieuw een leugen. Het valt moeilijk in te zien hoe deze bewering valt te rijmen met het feit dat eenden regelmatig met 50.000 of meer tegelijkertijd worden aangevoerd.

Ook uit dit antwoord blijkt dat Hendrikse zich bewust is van het feit dat het vergunde aantal op ieder moment geldt en dit moedwillig overtreden wordt.

Pas daarna, als verzachtende omstandigheid, wordt gezegd: “ … dat gemiddeld genomen er binnen de inrichting minder vleeseenden worden gehouden dan maximaal toegestaan.”

De omgevingsdienst benadrukt dan nog een keer dat er nooit meer dan 80.595 vleeseenden aanwezig mogen zijn.

In de (gedeeltelijke) toewijzing van het handhavingsverzoek van 28 november 2023 en de oplegging van de last onder dwangsom, wordt de zienswijze van Tomassen Duck-To besproken:
“Op 16 augustus 2023 is uw zienswijze ingediend. In de zienswijze worden de constateringen niet weerlegt. Er wordt aangegeven dat de overschrijdingen van aanwezige aantal vleeseenden het gevolg zijn van het fluctuerende karakter van de opzet van eendagskuikens en (gewenste) aflevering van volgroeide eenden aan de slachterij.”

Duck-To geeft hier dus ook aan dat het overschrijden van de vergunde aantallen de normale gang van zaken was binnen het bedrijf. Men ontkent ook niet dat men het niet wist, maar had het gemakshalve ”anders geïnterpreteerd”.

Ook stelt het college de zaken verkeerd voor wanneer ze ontkent dat er sprake is van structurele ondermijning. Het bedrijf heeft bewust en structureel te veel eenden opgezet. Als je het bedrijf/integratie Tomassen Duck-To als geheel bekijkt is er alle redenen om haar illegale activiteiten als ondermijnend te beschouwen. Enkele voorbeelden:
- Houden van meer eenden dan vergund.
- Langere werktijden dan vergund.
- Meer verkeersbewegingen dan vergund.
- Gebruik percelen Fokko Kortlanglaan 112 en 122 in strijd met omgevingsvergunning.
- Diverse illegaal geplaatste bouwwerken.
- Illegaal snoeien.
- Etc.

Het gestuntel van de provincie Gelderland

Op 18 juni 2024 stuurt de provincie een nieuw besluit op het handhavingsverzoek van Animal Rights van 24 januari 2023. We zijn dan anderhalf jaar verder. De provincie heeft besloten het besluit van 22 maart 2024 in te trekken en het verzoek van 24 januari 2023 alsnog af te wijzen.

Eerder had de provincie naar aanleiding van het verzoek om handhaving een last onder dwangsom opgelegd aan het bedrijf, gebaseerd op de KIP-registraties. KIP staat voor Koppel Informatiesysteem Pluimvee.

De provincie verstrikt zich in haar onderbouwing in een fantasieverhaal dat kant noch wal raakt: “[…], de sterfte van pluimvee hoeft enkel te worden gemeld indien deze (uitzonderlijk) hoog is, denk hierbij aan een uitbraak van vogelgriep of andere calamiteiten op het bedrijf. Hierdoor zat er een discrepantie tussen de berekening die wij gemaakt hebben ten behoeve van het primaire besluit.”

Behalve dat dit grammaticaal bedroevend is, is het ook volstrekte onzin. De uitval bij het bedrijf is uiterst eenvoudig te berekenen omdat bij elke aanvoer en afvoer van pluimvee op het KIP-formulier vermeld staat wat de geboortedatum is van de dieren. Het aantal aangevoerde dieren van een bepaalde geboortedatum minus het aantal afgevoerde dieren van diezelfde geboortedatum is de uitval, de sterfte van pluimvee.

En dat wist de provincie. Op 2 april 2024 stuurt de boa van de provincie zijn berekeningen naar Tomassen. Hij schrijft: “Bij deze ontvangt u de berekening zoals ik deze heb opgesteld om het gemiddelde aantal gehouden vleeseenden te bepalen op de locatie parallelweg 20 te Hierden. De aan-en afvoer is afkomstig uit de KIP registraties. Het verschil tussen aan- en afvoer is als dood afgevoerd aangemerkt.”

Deze man heeft fouten gemaakt in zijn rekenwerk - met name 3 afvoeren gemist, waar Tomassen hem een dag later op wijst - en bovendien had hij geen gemiddelde aantallen moeten berekenen, maar absolute aantallen, want daar ziet de vergunning namelijk op. De sterfte op het bedrijf had hij echter wel correct berekend.
De gemaakte fouten waren begin april al bekend en hersteld, ruim twee maanden voor het nieuwe besluit van de provincie.

Naast het feit dat de vergunningen niet over gemiddelden gaan, is de manier waarop de gemiddelden werden berekend ook statistisch problematisch. Voor een correct berekening van het gemiddelde, moet je voor iedere dag weten hoeveel dieren er aanwezig zijn en via de KIP-informatie heb je die cijfers alleen voor de aan- en afvoerdagen als je die doorrekent vanaf een bekend nulpunt.

Omdat een stal na een ‘ronde’ van 7 weken vetmesten een week of twee leeg staat voordat de volgende ‘ronde’ eenden arriveert, zou je de vergunde aantallen fors kunnen overschrijden en gemiddeld toch nog veilig zitten, zeker op een bedrijf met 9 stallen. Het bedrijf aan de Parallelweg 20 stond in 2022, naast deze normale leegstand tussen de 'rondes', ook nog eens in totaal 3 maanden leeg vanwege twee vogelgriepruimingen. Het was dus allang bekend dat het gemiddelde in 2022 niet overschreden werd.

De relatieve berekeningen van de gemeente Harderwijk/omgevingsdienst Noord-Veluwe

De gemeente heeft haar besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom gebaseerd op 6 geconstateerde overtredingen in 2022. De onderzoeker legt in een email van 17 maart 2023 aan de provincie uit hoe hij tot deze conclusie is gekomen. Hij keek in de KIP-documenten van 2022 naar onafgebroken aan-en afvoeren. Als het bedrijf meer dan 80.595 eenden aanvoert zonder tussentijds eenden af te voeren, houdt het automatisch meer eenden dan toegestaan; als het bedrijf meer dan 80.595 eenden achter elkaar afvoert zonder tussentijdse aanvoer, overtreedt het de vergunning.

Zo kwam deze onderzoeker in de periode van 17 tot 21 januari tot een afvoer van 109.200 eenden, van 7 april tot 5 mei tot een aanvoer van 102.900 eenden, op 10 juni de ruiming van 101.400 eenden en tussen 15 augustus en 12 september tot een aanvoer van 97.000 eenden.
De berekeningen zijn correct, maar vormen een onderschatting van het aantal momenten dat het bedrijf in overtreding was.

De onderzoeker maakte deze ‘noodsprong’, omdat op de KIP-documenten wel de aanvoer en afvoer van pluimvee in aantallen dieren vermeld wordt met de daarbij behorende datums, maar niet het totaal aantal aanwezige dieren op het bedrijf op die momenten. Hij zag dus geen nulpunt om met absolute aantallen te beginnen met tellen.

De absolute aantallen

Er zijn echter wel enkele van dergelijk nulpunten, namelijk de volledige ruiming van het bedrijf op 10 juni 2022, de ruiming van 4 februari 2022 en ook begin mei 2023 stond het bedrijf een week leeg. Door vanaf die nulpunten de aantallen aangevoerde eenden bij elkaar op te tellen en daar de aantallen afgevoerde eenden van af te trekken is voor elk van die aan- en afvoerdatums te berekenen hoeveel dieren er op het bedrijf zijn.

Je moet daar dan nog wel het aantal eenden van aftrekken die in de stallen creperen en in kadavertonnen belanden in plaats van in kratten gesmeten worden voor transport naar het slachthuis. Die sterfte kan worden berekend omdat de geboortedatums van de aan- en afgevoerde eenden op het KIP-formulier vermeld worden; het aantal aangevoerde eenden van een bepaalde geboortedatum minus het aantal afgevoerde eenden van diezelfde geboortedatum is de uitval. Deze kan oplopen tot 12%. Je kent de uitval alleen op de datum dat de laatste groep van een bepaalde geboortedatum is afgevoerd.

Het bedrijf werd dus op 10 juni 2022 ‘geruimd’ vanwege een vogelgriep besmetting. Er werden in totaal 101.400 eendenlijken afgevoerd, terwijl het bedrijf, zo ontdekte Animal Rights, slechts een vergunning heeft voor 80.595 eenden. Vandaar het handhavingsverzoek. Na die ruiming zijn er dus 0 eenden aanwezig op het bedrijf.

Op 15 augustus 2022 voert Duck-To Farm BV voor het eerst na de ruiming weer 46.000 jonge eendjes aan op het bedrijf, dat in KIP nog steeds op naam staat van Hendrikse & Roos BV, en blijft daarmee binnen de vergunning. Op 12 september worden nog eens 51.000 eendjes aangevoerd zonder dat er tussentijds eenden zijn afgevoerd, het vetmesten duurt immers een week of zeven. Het bedrijf heeft op dat moment 97.000 eenden opgesloten in de schuren, een ruime overschrijding van de vergunde 80.595.
Op 26 september voert het bedrijf 24.000 eenden af naar het slachthuis die geboren waren op 15 augustus, nog eens 11.000 op 27 september en 9.000 op 29 september van diezelfde geboortedatum. Het verschil tussen aan en afgevoerde eenden met die geboortedatum is 2.000. Dit is de zogenaamde uitval, de eenden die tussentijds op het bedrijf gestorven zijn.
Op 29 september zijn er dus nog 51.000 eenden over op het bedrijf en voldoet het bedrijf weer aan de vergunning.
Op 10 oktober voert Duck-To 51.000 nieuwe eendjes aan op het bedrijf wat resulteert in een totale bezetting van 102.000 eenden, opnieuw een ruime overschrijding van de 80.959 vergunde dieren.
Enzovoort.
Deze structurele, stelselmatige overtreding van de vergunde aantallen houdt Tomassen vol tot 14 augustus 2023, de eerste afvoer na de aankondiging van de last onder dwangsom op 3 augustus.

Animal Rights rekende het na en telt zo in 2023 tot het moment van de aankondiging van de last onder dwangsom op 3 augustus 13 momenten waarop het vergunde aantal eenden werd overschreden. In 2022 telt Animal Rights eveneens 13 momenten waarop er teveel eenden aanwezig zijn. De uitkomst van de omgevingsdienst was daarmee een onderschatting.

De berekeningen van het aantal eenden op Parallel weg 20 te Hierden

17-01-2022 afvoer 3000 (totaal 103.200)
19-01-2022 afvoer 18.000 (totaal 85.200)
20-01-2022 afvoer 29.000 (totaal 56.200)
21-01-2022 afvoer 3200 (totaal 53.000)
Geruimd 04-02-2022 53.000

0 eenden aanwezig

07-04-2022 aanvoer 52.500
05-05-2022 aanvoer 30.000 (totaal 82.500)
05-05-2022 aanvoer 20.400 (totaal 102.900)
18-05-2022 afvoer 19.800 (totaal 83.100)
19-05-2022 afvoer 18.450 (totaal 64.650)
20-05-2022 afvoer 12.000 (totaal 52.650)
Uitval geboortedatum 07-04-2022 52.500 - 19.800 - 18.450 - 12.000 = 2250 (totaal 50.400)
02-06-2022 aanvoer 25.000 (totaal 75.400)
02-06-2022 aanvoer 26.000 (totaal 101.400)

Geruimd 10-06-2022 51.000
Geruimd 10-06-2022 50.400 (totaal 101.400)

0 eenden aanwezig

15-08-2022 aanvoer 46.000
12-09-2022 aanvoer 51.000 (totaal 97.000)
26-09-2022 afvoer 24.000 (totaal 73.000)
27-09-2022 afvoer 11.000 (totaal 62.000)
29-09-2022 afvoer 9.000 totaal 53.000)
Uitval geboortedatum 15-08-2022 46.000 - 24.000 - 11.000 - 9.000 = 2.000 (totaal 51.000)
10-10-2022 aanvoer 51.000 (totaal 102.000)
24-10-2022 afvoer 22.000 (totaal 80.000)
25-10-2022 afvoer 22.000 (totaal 58.000)
26-10-2022 afvoer 5.000 (totaal 53.00)
Uitval geboortedatum 12-09-2022 51.000 - 22.000 - 22.000 - 5.000 = 2.000 (totaal 51.000)
07-11-2022 aanvoer 53.000 (totaal 104.000)
22-11-2022 afvoer 20.000 (totaal 84.000)
23-11-2022 afvoer 18.000 (totaal 66.000)
24-11-2022 afvoer 9.500 (totaal 56.500)
09-12-2022 afvoer 1000 (totaal 55.500)
Uitval geboortedatum 10-10-2022 51.000 - 20.000 - 18.000 - 9500 - 1000 = 2500 (totaal 53.000)
12-12-2022 aanvoer 50.000 (totaal 103.000)
19-12-2022 afvoer 17.500 (totaal 85.500)
20-12-2022 afvoer 7800 (totaal 77.700)
21-12-2022 afvoer 9500 (totaal 68.200)
23-12-2022 afvoer 15.000 (totaal 53.200)
23-12-2022 afvoer 2500 (totaal 50.700)
Uitval geboortedatum 07-11-2022 53.000 - 17.500 - 7800 - 9500 - 15.000 - 2500 = 700 (totaal 50.000)
09-01-2023 aanvoer 39.000 (totaal 89.000)
24-01-2022 afvoer 4200 (totaal 84.800)
26-01-2023 afvoer 27.800 (totaal 57.000)
30-01-2023 afvoer 9900 (totaal 47.100)
31-01-2023 afvoer 4200 (totaal 42.900)
Uitval geboortedatum 12-12-2022 50.000 - 4200 - 27.800 - 9900 - 4200 - 1600 = 2300 (totaal 40.600)
02-02-2023 aanvoer 27.000 (totaal 67.600)
06-02-2023 aanvoer 20.000 (totaal 87.600)
09-02-2023 afvoer 1600 (totaal 86.000)
21-02-2023 afvoer 13.000 (totaal 73.000)
22-02-2023 afvoer 8600 (totaal 64.400)
27-02-2023 afvoer 4800 (totaal 59.600)
28-02-2023 afvoer 4800 (totaal 54.800)
06-03-2023 afvoer 3000 (totaal 51.800)
Uitval geboortedatum 09-01-2023 39.000 - 13.000 - 8600 - 4800 - 4800 - 3000 = 4800 (totaal 47.000)
13-03-2023 aanvoer 44.500 (totaal 91.500)
16-03-2023 afvoer 4200 (totaal 87.300)
20-03-2023 afvoer 13.400 (totaal 73.900)
22-03-2023 afvoer 7000 (totaal 66.900)
27-03-2023 afvoer 13.000 (totaal 53.900)
06-04-2023 afvoer 4300 (totaal 49.600)
24-04-2023 afvoer 8200 (totaal 41.400)
25-04-2023 afvoer 18.000 (totaal 23.400)
01-05-2023 afvoer 17.000 (totaal 6400)
Uitval geboortedatum 02-02-2023 27.000 - 4200 - 7000 - 13.000 = 2800 (totaal 3600)
Uitval geboortedatum 06-02-2023 20.000 - 13.400 - 4300 = 2300 (totaal 1300)
Uitval geboortedatum 13-03-2023 44.500 - 8200 - 18.000 - 17.000 = 1300 (totaal 0)

0 eenden aanwezig

08-05-2023 aanvoer 50.000
05-06-2023 aanvoer 50.000 (totaal 100.000)
16-06-2023 afvoer 14.300 (totaal 85.700)
19-06-2023 afvoer 4300 (totaal 81.400)
20-06-2023 afvoer 22.500 (totaal 58.900)
21-06-2023 afvoer 8500 (totaal 50.400)
Uitval geboortedatum 08-05-2023 50.000 - 14.300 - 4300 - 22.500 - 8500 = 400 (totaal 50.000)
03-07-2023 aanvoer 50.500 (totaal 100.500)
14-07-2023 afvoer 8800 (totaal 91.700)
17-07-2023 afvoer 16.500 (totaal 75.200)
18-07-2023 afvoer 24.500 (totaal 50.700)
Uitval geboortedatum 05-06-2023 50.000 - 8800 - 16.500 - 24.500 = 200 (totaal 50.500)
31-07-2023 aanvoer 43.500 (totaal 94.000)
01-08-2023 aanvoer 1000 (totaal 95.000)
14-08-2023 afvoer 14.650 (totaal 80.350)

Update

Op 2 juli was er een hoorzitting waarop dit alles werd voorgelegd aan de bezwaarcommissie.

Animal Rights zal verder bezwaar maken tegen het nieuwe besluit van de provincie om niet te handhaven.